Nepřátelské lži o démonech: "Qlippoth"


Veškeré pomluvy vůči démonům a pohanským bohům, pochází pouze od Židů a abrahámovských programů. Všechny informace, které tvrdí, že Démoni jsou zlí, pocházejí ze židovských zdrojů a nikdy odjinud. Démoni jsou proti Židům od chvíle, kdy Židé napadli démonskou kulturu a plán našich Bohů přetvořit lidstvo v Bohy.

V důsledku výše uvedeného byly všechny informace o démonech, které existovaly dříve a jsou přesné, záměrně skryty. Přestože se dodnes dochovalo nekonečné množství důkazů o tom, jak dobří naši starověcí bohové jsou [říkalo se jim Démoni], tak drtivá nepřátelská kontrola tisku, médií a akademické obce, ale také okultní literatury, tyto poznatky před veřejností záměrně skrývá.

Tyto neustále omílané lži jsou zakotveny v mnoha okultních textech, které mají svůj zdroj a původ v židovských pověstech, mystice a literatuře. Autory všech rouhačských textů a nesprávných metod přístupu k démonům jsou Židé nebo vycházejí z židovských zdrojů, které vycházejí z hlavních programů démonického zneužívání, jako jsou islám, křesťanství a judaismus.

Slovo "Qlippoth" znamená v hebrejštině „slupky“. Ti, kdo znají zkažené vědění o „cestě levé ruky“, budou znát tyto zkažené židovské výmysly, které vždy zobrazují démony jako zdroje temnoty, smrti a zkázy. To je pouze židovský názor na toto téma a všechno jsou to čiré pomluvy.

Thomas Hobbes, nechvalně proslulý židovský rabín, o tom barvitě vypráví ve zdroji, který si můžete přečíst na konci stránky. Přiznává, že zločinem Židů bylo hanobení bohů pohanů [Nežidů]. Vysvětluje, jak Židé hanobili démony jejich biblickými a židovskými pověstmi, čímž z nich vytvořili nestvůry a uvrhli je do hanobení a kulturního znesvěcení.

Navíc většina „znalostí“ o „démonech“ stezky levé ruky, má své jádro v tom, co označujeme jako "Qlippoth" nebo „Závoj negativní existence“, což je mystifikační učení, které rozšířil další rabín, jenž se jmenoval Isaac Luria. Z těchto lží skutečně vzešel všeobecný nesprávný konsenzus zkažených praktik a rouhavých meditací, jako je "Qlippothský strom" a další židovské záludnosti. Tento rabín pouze navazoval na jádro židovské tradice, která není ničím jiným než protidémonickou tradicí. Jak je uvedeno na další stránce, slovo „démon“ je původně jen velmi pozitivní slovo.

Celý příběh bible je jen velkou nenávistnou kulturní reakcí židovského národa proti bohům pohanů a jejich kulturám, ale také proti jejich národům. Všechny nejlepší a nejmoudřejší kultury světa jsou v Bibli neúprosně napadány spolu s jejich bohy, kteří jsou pohanskými bohy. Bible skutečně nepředstavuje nic jiného než knihu nenávisti vůči pohanským národům a jejich bohům. Samozřejmě všechno, co v těchto rukopisech napadá démony, obsahuje ve zkažené podobě vědomosti a moudrost ukradené těm národům, které tyto knihy tak otevřeně napadají.

Rabín Luria vytvořil všechny ty lži a pomluvy, že démoni jsou „mrtvé slupky“ a „prázdné slupky“, že „přebývají ve říši“ a nekonečné množství dalších lží.
Znevažování našich bohů na "qlippoth", tuto nemocnou špínu, bylo vymyšleno rabínem Isaacem Luriou v 16. století po vyhnání Židů ze Španělska. Toto vyhoštění bylo velkou ranou pro židovskou komunitu. Tak velkou, že Luria "qlippoth" a hledal v něm odpovědi na židovskou otázku: „Je-li Bůh dobrý, proč existuje zlo?“

Bohužel kvůli židovskému vlivu, bylo pojetí levé stezky v této oblasti pouze názory a lžemi vytvořenými Židy. Na základě těchto lží si mnoho lidí zničilo své životy nebo v nejlepším případě nikam duchovně nepokročili, a to vše zatímco zůstávali odpojeni od bohů a napojeni pouze na židovské lži a falešné názory.

Židé na nás nežidy útočili po staletí. Zejména na naše pohanské bohy. Katolická církev, křesťanství, komunismus a mnoho dalšího jsou různými tvářemi židovské říše.

K tomu všemu si Židé dovolili opět DIKTOVAT a ŘÍKAT nám všem, o čem má být satanismus, takzvané „zlo“ a s ním související věci. Židé vždy zaujímají pozice autority, ze které poroučejí nežidům.

Chci tím říci, že mnoho satanistů bylo oklamáno tímto židovským výmyslem a extrémním rouháním proti našim bohům. Mnozí, kteří tento odpad zkoumají prostřednictvím meditací a podobně, mají děsivé zážitky.

Tento židovský odpad nemá nic společného s žádným z našich bohů.

Bohové nežidy milují a chovají se k nim pozitivně, za předpokladu, že se jim dostává stejně pozitivního zacházení. Naopak Židy kvůli jejich četným útokům v průběhu staletí démoni nenávidí. Tato skutečnost je otevřeně vyjádřena ve všech židovských pověstech.

Každý, kdo se zajímá o bohy, se k nim nikdy a za žádných okolností nesmí přibližovat prostřednictvím lží židovského národa. Nejenže tyto techniky nefungují, ale představují naprosté rouhání a falešné poznání, které může vést k vážným škodám pro ty, kdo jsou natolik pošetilí, že tyto metody použijí.

Satanova radost poskytuje správnou a uctivou metodiku přístupu k démonům.


_____________________

Příkladem zlovolné pomluvy, kdy Židé přiznávají, že záměrně klamou celý svět o démonech, je část díla Thomase Hobbese, rabínského „filosofa“ z roku 1600, který ve svém díle, nechvalně známém "Leviathan", otevřeně píše [3] :

[Kniha IV, kapitola 45-46]

"O démonologii a jiných relikviích náboženství NEŽIDŮ. [...] A tím se jich (démonů, starých pohanů) báli jako věcí neznámých, to jest s neomezenou mocí činit jim dobro nebo škodit, a proto. využili příležitost místodržícím a pohanským (má poznámka NEŽIDOVSKÝM) pospolitostem, aby tento jejich strach regulovali tím, že zavedli deamonologii (v níž byli básníci jako hlavní kněží pohanského náboženství zvláště zaměstnáni nebo uctíváni) k veřejnému míru a k tomu nezbytné poslušnosti poddaných; a učinili z některých z nich DOBRÉ démony a z jiných ZLÉ; jedni jako pobídku k dodržování, druzí jako otěže, aby je odradili od porušování zákonů. [...]

Svými koloniemi a výboji přenesli Řekové svůj jazyk a písmo do ASIE, EGYPTA a ITÁLIE a v nich v důsledku toho i svou DAEMONOLOGII neboli (jak ji nazývá svatý Pavel) DOKTRINU ĎÁBLŮ, a tak se nákaza přenesla i na Židy v Judeji, Alexandrii a dalších částech, kam byli rozptýleni. Jméno Démon však nepřipisovali (Židé) (jako Graciáni) duchům dobrým i zlým, nýbrž jen zlým: a dobrým Démonům dávali jméno duch svatý; a vážili si těch, kteří vstupovali do těl jejich proroků (Židů)
."

_____________________

 

© Copyright 2019, 2021, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Zpět na stránku Démoni, původní předkřesťanští pohanští bohové

Pravda o křesťanství