Daemon


Nepřátelské programy, které se vydávají za „náboženství“, toho tolik překroutily, pokřivily a zvrátily.  S příchodem křesťanství se původní pohanští bohové začali hanobit jako monstra.

Původní význam slova démon pochází ze staré řečtiny a později byl zcela překroucen nepřátelskými programy do významu „zlo“. Démon znamená Bůh nebo Bohyně, „osud, úděl člověka“, démon sebe sama [duše člověka], „úděl člověka nebo jeho osud v životě“. [1] Všichni starověcí filosofové, zejména ti řečtí, se stýkali s Démony, kteří jim poskytovali duchovní poznání. Jejich spisy byly překrucovány, chybně překládány, ale především ničeny. Když se vlády ujalo křesťanství, dostaly se do popředí lži o tom, že Démoni jsou zlí.

Démon je starořecké slovo, které znamená „Znalý“, „Bůh/Bohové“, a pak je to také slovo pro lidskou duši. Byl to nejsvětější výraz pro označení všeho, co je „božské“. Je to proto, že s duchovním rozvojem se každý muž a každá žena mohou stát „Démonem“, protože nám byla dána schopnost „Poznání“ a možnost stát se božskými bytostmi, které ze sebe přinášejí své vnitřní síly a božství.

Slovo „démon“ je také úzce spojeno s osudem a lidskou duší. Z tohoto důvodu se ve starověkých filosofických textech používá terminologie, jako je například nechvalně proslulý výrok Hérakleita z Efesu: „Osudem každého člověka je jeho Démon“. Duše člověka se nazývá „démonická“, protože obsahuje podstatu bohů. Meditace tuto podstatu vynáší na povrch.

Výše uvedeného lze dosáhnout meditací. Démoni slouží lidem jako pomocníci a pomocnice, abychom i my mohli dosáhnout tohoto cíle.

Nepřátelské slovo pro „anděly“ je rovněž ukradené a překroucené starořecké slovo. Anděl pochází z "Angelos", což znamená pouze „posel“. Posel je špatný výraz a nikdy by se nepoužíval pro označení Démonů nebo Bohů. „Posel“ je zprostředkující duch, který předává informace a nic jiného. Navíc kvůli lžím vytvořeným Židy se mnoho lidí falešně bojí Démonů. Děje se tak pouze v důsledku osobní nevědomosti způsobené dezinformacemi

Přívlastek "Demonios", který se rovná označení „démonický“, se dával lidem, kteří byli nějakým způsobem působiví nebo nadaní. Výraz se používal jako titul pro lidi s působivým potenciálem.

V sekci Démoni na stránkách Satanovy radosti jsou uvedeni démoni s různou hodností a autoritou. Ti nejvyšší, jako například Čtyři korunní princové, jsou nejdůležitější Démoni a mají nejvyšší moc, proto se jim běžně říkalo Bohové. Jejich moc je nepředstavitelná. Mají nesčetné armády dalších Démonů, kteří pracují v jejich službách a pomáhají lidstvu.

Zatímco někteří jsou na nejvyšší úrovni, jako například otec Satan, jiní jsou ve srovnání s lidmi stále nepředstavitelně vyspělejší, ale stále nejsou na úrovni nejvyšších bohů. Příkladem je Asmodeus. Asmodeus je nesmírně mocný. Nelze ho srovnávat se žádným člověkem co do moci, protože je nepředstavitelně převyšuje. Přesto ani oni nejsou na úrovni Bohů, ale k této nejvyšší úrovni postupují. Dalším z nich je Valefor, jehož vzestup do božského stavu byl rovněž zaznamenán v dávné historii pod jménem antického hrdiny Valerefontise.

Ve starořecké mytologii se mnoho smrtelníků stalo hrdiny a polobohy nebo prostě démony. Jedním z nich je Herkules, který skončil jako mýtus a je známý po celém světě. Asklépios byl známý smrtelník, který se povznesl k božství, vedle Apolloniuse a dalších případů předchozích smrtelníků, kteří se stali nesmrtelnými díky znalosti magnum opus.

Postava faraona Rammesse II., největšího egyptského faraona, je případem, kdy byl uctíván jako bůh, dokonce ne jako polobůh nebo démon. Jeho moc byla rozsáhlá a každé jeho vtělení na zemi změnilo celý běh lidských dějin. Většina z nich sahá hluboko do minulosti a blíží se „zlatému věku“ lidstva.

Více o některých z těchto jedinců se dozvíte v sekci Démoni, protože těchto několik osobností, které známe, bude patřit pod jejich příslušné démonické strážce. Těchto případů bylo málo, ale byli uctíváni téměř jako bohové, podle toho, jak moc pomohli lidstvu a jak moc lidi v té době posunuli dopředu.

Hésiodos, nejvýznamnější antický mystik a filosof, barvitě vysvětluje skutečnost týkající se démonů. Otevřeně také říká, že mnohé z bytostí, které zde byly ve Zlatém věku, byly nejen předky dnešního lidstva, ale samozřejmě byly v pozdějších generacích uctíváni jako bohové. Bohové se o nás starali od počátku.

Podle Hésioda [2], který byl ve své době jednou z největších duchovních autorit na světě, jsou mnohé z těchto bytostí Zlatého věku nyní skutečně bohy a průvodci lidí tohoto věku, abychom mohli duchovně dosáhnout toho, čeho můžeme dosáhnout. Mnozí z těchto démonů jsou nyní pověřeni pomáhat lidstvu. Každý člověk, který se zasvětí Satanovi a probudí svou duši, obdrží také svého strážného Démona, který ho bude mít na starosti, aby ho chránil a posouval vpřed.

Většina vysoce postavených bohů je ještě vyšší než tito démoni a mají stále větší a větší moc. Všichni spolupracují jako jedna rodina.

Všichni démoni v sekci Satanovi radosti jsou přátelští k lidem, chtějí s nimi spolupracovat, a pokud jsou správně kontaktováni prostřednictvím Otce Satana, tak reagují přátelsky a pozitivně na lidi, kteří s nimi chtějí spolupracovat. Jsou to PŮVODNÍ BOHOVÉ lidstva.  Někteří z nich, nemnozí, byli kdysi lidmi, před desítkami tisíc let, a proto chápou, jak lidstvo potřebuje pomoc, aby mohlo duchovně pokročit.

Naopak, příběhy Židů o tom, jak jsou „démoni zlí“, což je víra, která se projevuje ve všech židovských pověstech a křesťanství nebo islámu, které z nich vzešly, jsou pouze proto, že se vůči nim po staletí rouhali, vybudovali kulturu na základě útoků na ně a pomlouvali je před celou planetou.

Tato vymyšlená lež vznikla proto, že tyto zlé bytosti chtěly zabránit lidstvu v duchovním rozvoji, oddělit nás od našich předků a moudrých bytostí, aby z nás udělaly otroky. Bez duchovního poznání může být lidstvo zotročeno a proměněno v nic lepšího než zvěř. Zlovolné mocnosti to vědí a překroutily veškeré toto poznání, které nyní Satanova radost obnovila.

Konečným cílem 
satanistické duchovní cesty je dosažení Magnum Opus, neboli „Velkého díla“, tedy cíle filosofické aplikace duchovního poznání. To znamená přeměnu Duše ve „Zlato“, je to přetvoření duše v Božství.


____________________

[1] Stamatakos Joannes, "Dictionary Of Ancient Greek Language", strana 241.

[2] Hésiodos otevřeně tvrdí, že lidé Zlatého věku se stali „démony“, Hesiod: Works And Days, překladatel: Hugh G. Evelyn-White:

„(ll. 109-120) Nejprve nesmrtelní bohové, kteří sídlí na Olympu, vytvořili zlatý rod smrtelných lidí, kteří žili v době Kronose, když vládl na nebi. A žili jako bohové bez zármutku srdce, vzdáleni a prostí práce a zármutku; bídný věk na nich nespočíval, ale s nohama a rukama, jež nikdy neselhávaly, se bavili hodováním mimo dosah všeho zla. Když zemřeli, bylo to, jako by je přemohl spánek, a měli všechno dobré, neboť úrodná země jim plodila hojně a bez ustání. Žili v pohodě a míru na svých pozemcích s mnoha dobrými věcmi, bohatí na stáda a milovaní požehnanými bohy.

(ll. 121-139) Ale poté, co země přikryla toto pokolení - jsou nazýváni čistými duchy, kteří přebývají na zemi a jsou laskaví, ochraňují před škodami a jsou strážci smrtelných lidí, neboť se všude potulují po zemi, jsou oděni v mlze a bdí nad soudy a krutými skutky, jsou dárci bohatství; neboť i toto královské právo obdrželi;“

Více objevných citátů:

Daemon: „V řeckém mýtu prostředník mezi lidmi a bohy. Daemoni, jako například ten, který vedl Sokrata, působí jako rádci a strážci lidí.“

Další definice z Encyclopædia Britannica, vydání 1973:
„Obecný řecký výraz pro nadpřirozenou sílu. Již u Hésioda se mrtví Zlatého věku stávali démony a pozdější filozofické spekulace si je představovaly jako nižší než bohy, ale nadřazené lidem. Křesťané proto připisovali jednání pohanských bohů daemonům, které identifikovali jako padlé anděly.“

Tento úryvek citátu z Katolické encyklopedie je velmi objevný:
Stejným způsobem jakým mohli Řekové a Římané uctívat svá božstva a s láskou věřit, že jsou dobrá. Křesťanská písma však prohlašují, že všichni bohové nežidů jsou démoni.

Výše uvedený citát z Encyklopedie Britannica tvrdí, že démoni jsou nižší než bohové. To je částečně pravda v tom smyslu, že někteří z nich jsou lidští kříženci [polobozi], kteří se stali duchovně i fyzicky nesmrtelnými a mají takzvané „nadpřirozené schopnosti“. Všichni démoni Goetie jsou původní pohanští bohové. Někteří, jako například Asmodeus, jsou polobohy.


© Copyright 2018, 2021 Joy of Satan Ministries;Zpět na Démoni, bohové pekla