Azazel: Hieratické informace


Znalosti uvedené na této stránce jsou pokročilé a obsahují informace pro ty, kteří chtějí poznat Azazela do hloubky. Jsou zde také obsaženy hieratické [hluboce duchovní] znalosti, jako například Azazelova božská jména.

Pokud jde o další informace o Božských jménech, tak se jedná o jména, která jsou numerologicky správnými Božskými jmény, jež se používají pro přivolávání a invokaci:


Božská jména:

 • [*]Azazee-eel [vyslovováno AZAZ-EE-EEL],

 • [*]UDDTHU [U-D-U]*

 • [*]PAIANA [PE-ANA]*

 • [*]APOLON [A-POL-ON]


Božské symboly:

 • Lyra (hudební nástroj)
 • Sluneční disk
 • Písmeno “E”
 • Zlatý luk
 • Zlatý šíp


Božská čísla a atributy:

 • Čísla: 5, 7, 20, 36*

 • Runy: Sowilo, Raidho, Kenaz*

 • Znamení zvěrokruhu moci: Štír [Stupně Ophiuchus]*

 • Božský symbol zvířete: Krajta [druh hada], Jestřáb, holubice, Delfín*, Drozd*

Azazelův žalm:

Čestný/invokační

Žalm AzazeloviBožské síly:
 • Světlo
 • Hudba
 • Harmonie
 • Zákon
 • Spravedlnost
 • Grace (Půvab)
 • Proroctví

Důležité tituly:
 • Pán světla
 • Helios
 • Nositel světla
 • Nebeský ochránce
 • Mousaios [Hudebník]
 • Božský porotce
 • Věčné slunce


[*]Není problém o něm v běžné řeči mluvit také jako o Azazelovi. Azazel je jménem arabského původu. Hieratická jména jsou výše a poskytnou nejlepší kontakt pro duchovní činnosti, jako je přivolávání.

Známý jako: AZAZEL, ZAZEL, APOLLO (řecký; bůh zářícího slunce), Mithra (římský), Mitra/Surya (Védské období), LUGUS/LUGH (irský/velšský), SHAMASH (babylonský), UTU (sumerský; Zářící),* SAMAS (Akkadský), BABBAR (sumerský), Ashur (Asyrský), SHAMIYAH (Hathra), SAMYAZA, SEMJAZA, SEMIHAZAH, SEMIHAZAI, (Tak se objevuje v mnoha nepřátelských knihách, převzatých z blízkovýchodních jmen a titulů boha.), japonský Susanoo-No-Mikoto, aztécký Huitzilopochtli

Azazel je jedním z těch bohů, kteří byli ve starověkém světě nejoblíbenější. Jako dlouho známý a jeden z nejmocnějších bohů byl následován všemi starověkými civilizacemi.

Lord Azazel je bůh harmonie, vznešenosti, krásy, umění a vysoké duchovnosti. Jeho silné spojení se Sluncem je principem, který silně zapadá do jeho reprezentace a povahy. Ve všech jehjo manifestacích byl bohem spravedlnosti. Silně se zasazuje o to, aby lidé „platili své dluhy“ a aby lidé „dostali, co jim náleží“, a to karmickým způsobem.

Azazel dal lidstvu mnoho darů. V mnoha jazycích stále přežívá fráze, že „nic nezůstane skryto před Sluncem“. Sumerskému bohovi Utu se připisuje schopnost vidět „vše, co se děje uvnitř světa“, ale také pozorovat vztahy mezi lidmi navzájem. S Apollónovou věštírnou se ve starověkém Řecku se lidé radili o správnosti zákonů a právních systémů, aby nebyly špatné nebo šikanující vůči občanům. [1, 2]

Vedle mnoha dalších pohanských božstev v mnoha panteonech byl uctíván starými Řeky a mnoha dalšími pod velmi známým jménem „Apollón“. Apollón není konkrétním bohem Slunce na obloze jako nebeského tělesa, ale spíše představuje majestát a moc Slunce. Doslovným Sluncem na nebi je ve starověkém řecku bůh "Helios". Helios, byl také používán jako titul pro Azazela, jako "Helios Apollo" nebo „Apollo Slunce“ (“Apollo of the Sun”), což mělo označovat jeho obrovskou moc a vysokou duchovní hodnost.

Apollónovy schopnosti jsou rozmanité, ale soustředí se na umění, hudbu, lékařství a proroctví. Proroctví je velmi propracovaná praxe zahrnující všechna věštecká umění, která člověku propůjčují schopnost předpovídat minulost, přítomnost nebo budoucnost. Každá z těchto schopností má velkou hloubku. Bylo by zapotřebí encyklopedie, abychom o něm vysvětlili vše, protože Apollón je velmi bohatý na tajemství a znalosti. [3]

Jako Mithra byl v době Římanů patronem římských mystérií. I tam byl silně spojován se Sluncem. V mithraismu existovalo 7 stupňů zasvěcení. Ve védské literatuře se nazýval "Mitra", opět silně spojovaný se Sluncem a dodržováním přísah/slibů.
V symbolice římského Mithry můžeme vidět Azazela, který dává světlo, zákony a podává ruku jako gesto pomoci zasvěcenému. Na jeho symbol jako Apollóna, symbol krajty [rovněž související s Kundaliní], ukazuje zasvěcenec vpravo.

Na stejném vyobrazení se Azazel objevuje ozbrojený a v jedné ruce drží meč. Na druhé straně přátelsky komunikuje s lidským učedníkem.  Vidíme také jednoho učedníka, jak je „vyzdvižen“ na místo Boha, který se zdá být na hoře nebo na oblaku.

Frýgická čepice, kterou nosí zasvěcenci, je velmi důležitým symbolem mithraistických obřadů. Symbolizuje otevření vědomí. Stejně jako na mnoha jeho vyobrazeních má kolem hlavy svatozář a sluneční disk.

Zabití býka symbolizuje mnoho věcí. Zabití býka z každodenního hlediska symbolizuje ovládnutí vlastních tvůrčích pudů. Na nápisu vlevo vidíme také bohy Slunce a Měsíce, kteří symbolizují Unii (sjednocení) [sjednocenou Mithrou a Býkem].Apollón je silně spojován se slunečními paprsky, září duchovní moci. Tituly, které tento bůh získal, byly četné, rozsáhlé a nanejvýš vážené a čestné. Jako Apollónovi se mu dostalo stovek oslavných epitet. Je „bohem hudby“, přičemž skrytým významem hudby je hudba planetárních sfér nebo vyšších úrovní existence, reprezentovaná sedmi hudebními oktávami. Ty představují stoupající úrovně směřující k osvícení pro jednotlivé lidské bytosti. [4]

V hlubších mystériích je Apollón nejmoudřejším učitelem umění alchymie a působení světla duše. Jako pro Apollóna je jeho nástrojem lyra, která symbolizuje poznání všech dimenzí světa symbolizovaných každým ze sedmi příslušných strun lyry, z nichž každá odpovídá jedné ze sedmi hlavních čaker. V důsledku toho byl Azazel/Apollo starověkým řeckým filozofem Plútarchem označen za „vynálezce hudby“, vedle Herma nebo Thóta, který vytvořil jeho lyrické nástroje. Oba bohy také spojuje velmi blízký vztah založený na silném přátelství. Apollón dokáže hudbou léčit, což je symbolika pro správné zpívání manter do duše, ale také doslovně pro hudbu. Takové „písně“ staří Řekové pojmenovali “Pe-ans”. [5]

Jeho očistné obřady se týkaly síly slunce za účelem očištění lidské duše. Kromě toho byl známý tím, že měl výjimečné prorocké schopnosti a obdarovával darem nahlížet do budoucnosti nebo rozsáhlými prorockými schopnostmi. Sám byl bohem, který je mistrem věštby. Tyto schopnosti vznikají z očišťování a duchovního povznášení duše, a to využíváním znalostí bohů. [6]

Plútarchos, nejvýznamnější řecký filozof a pohanský teolog, píše o našem váženém Bohu ve svém díle “In regards to the Delpic Epsilon”:

„Náš milovaný Apollón léčí strasti našich životů, řeší je tím, že dává věštby všem, kdo se ho ptají, zatímco se sám v nás usazuje a dává vzniknout duchovním touhám filosofů, aby si kladli potřebné otázky směřující ke správnému poznání [logos] - činí to tím, že naši duši činí otevřenou pravdě, což je zřejmé v mnoha jiných věcech [týkajících se Boha], ale také zřejmé v jeho volbě písmene E, jako písmene které ho představuje.“ [7]

Výslovení písmene "E" bylo nutné při vstupu a výstupu z Apollónova chrámu v Delfách. Volba tohoto písmene byla považována za velké boží tajemství. Písmeno se vyslovovalo přesně tak, jako současné anglické slovo “Hey”, které je běžným pozdravem mezi lidmi hovořícími anglicky, ale i jinými jazyky. Slovo "Ei" ve starořečtině [které se používalo pro pozdrav uvnitř Apollónova chrámu], však mělo jiný duchovní význam. Překládalo se jako „To, co skutečně je“, což je vznešené přirovnání o síle „existujícího“. [8] Písmeno E je silně symbolizováno i v jeho Sigilu. Vztah mezi písmenem E a jeho chrámem je zde na minci zřetelně znázorněn.
Apollónův chrám v Delfách,
Zrekonstruovaný
Mince symbolizující chrám Zbytky chrámu v Delfách,
Dnešní řecko


Na vchodu do delfského chrámu byly nápisy moudrosti. Na vchodu byly tři z nich.

První z nich: „POZNEJTE SAMI SEBE“ Druhý z nich: „NIC V PŘEMÍŘE“ Třetí z nich: „Příslib [jistoty], pak pohroma“Nejdůležitější okultní výrok, který po tisíce let přejímaly všechny mysterijní školy.

Zde Apollón také popisuje důležitost meditace a poznání sebe sama. Bez sebepoznání není moudrosti.

Přebytek/přemíra zde popisuje situaci nerovnováhy a nedostatku harmonie, nedostatek nebo nadbytek něčeho, který způsobuje disharmonii, a tedy i škody.

Tento „přebytek/přemíra“ je také kódovým slovem pro rovnováhu duše.

Tento výrok se překládá jako „Příslib [jistoty], pak pohroma“ (“A pledge, then a calamity”).

Toto je nejzáhadnější z těchto tří nápisů.

Tento výrok důrazně varuje před klamáním falešnou jistotou, která může později přinést neštěstí.

Varuje, abychom se „nezaslíbili“ fámám nebo falešným ideálům. Jen kdyby křesťané dbali této rady...Když se vrátíme k přísahám, Mithra byl stejně jako všechna ostatní Azazelova jména silně ztotožňován se schopností skládat přísahy a dodržovat je. Přísahy se netýkají jen doslovných přísah, ale i přísah mlčení ve starověkých mysterijních školách. Jako Lugus pro Iry byl také bohem jasné živosti a strážcem přísah. Stejné jsou vztahy k jeho védské identitě jako Mitry. [9]

Dnes je velmi rozšířenou praxí skládání přísahy bohům Hippokratova přísaha, kterou skládají všichni lékaři [jasně spojená s léčebnou mocí Apollóna/Azazela]. Navzdory tomu, čím se ve své praxi řídí moderní lékaři, je tato přísaha pravdivá a závazná.

V moderní „démonologii“ je Apollón označován jako "Apollyon" a objevuje se tak v mnoha „Grimoárech“. To je rouhání a slovo Apollyon znamená „ten, který odchází“ nebo „ten, který je odhozen“. Tato narážka se týká také Azazelovy kozy, která je „shozena“ ze skály při krvavých rituálech, které Hebrejci každoročně provádějí, aby Azazela zapověděli. Zatímco Apollón znamená všechny výše zmíněné pozitivní věci, slovo “Apollyon” slouží jako rouhání vůči tomuto Bohu. Apollón byl také známý tím, že na své nepřátele sesílal kletbu kobylek, a tři císaři, kteří způsobili nepříteli těžké škody, byli s Apollónem úzce spojeni. Křesťané dodnes chápou, že postava “Apollyona” v Bibli byla jedním ze „Satanových podřízených“ a velmi mocným Bohem, kterému také přiznávají, že vládl Římu a říši vybudované „pekelnými silami“. [10]

Dokonce i v nepřátelských hanlivých textech Azazel, vystupující pod nepřátelským názvem "Semihazah", což znamená „Velká vzpoura“, skládá přísahu s ostatními démony, aby provedli vzpouru proti tyranii nepřítele, zatímco Azazel říká, že tuto odpovědnost převezme sám. Azazel se v odporu proti bezpráví nepřítele, který nás chce duchovně potopit, vzepřel. Byl tak pomlouván za to, že chrání lidstvo před nepřítelem. [11] Totéž se odráží i v tom, jak se Apollón přidal i k ostatním „olympianům“ proti „obrům“ neboli nečistým duchům v Gigantomachy, kde se Apollón chopí zbraně na obranu ostatních bohů.

Bez ohledu na to tento mýtus odhaluje, že Apollón skutečně „sestoupil“ na smrtelnou ženu a dal jí syna, přičemž jméno této ženy je v mýtu uvedeno jako "Coronis". [12] Jméno "Coronis" znamená řecké slovo pro Korunu, takže se jedná o alegorii. Azazel je ve veškeré nepřátelské literatuře silně napadán za to, že „sestoupil“ dolů, aby pomohl lidstvu. To souvisí s příchodem bohů před velmi, velmi dlouhou dobou. Důležité je vědět, že Azazel zplodil syna s fyzickou manželkou, který byl později nazývan polobohem jménem Asclepius (Asklépios). Asklépios je otcem moderní medicíny a léčitelského umění. Asklépiův symbol je zároveň symbolem jeho otce, proplétaná krajta.

Nejslavnějším žákem a „synem“ blahoslaveného Boha byl “Apollonius” z Tyany. Na základě mýtu o Apolloniusovi, který byl zázračným činitelem a člověkem, jenž dosáhl božství, ale také plné nesmrtelnosti. Apollónius nikdy nezemřel. Všechny Apolloniusovi spisy, učení a pokyny byly později po hojném překrucování a falšování falešně připsány neexistující postavě jménem „Ježíš“. Patří mezi ně učení jako „Království Boží je uvnitř“ a další okultní výroky. Ty byly samozřejmě v tehdejších mysterijních školách také všeobecně známé.

Jméno Apollonius znamená „Apollónův“, a tak se mu říkalo “Apollonius” z Tyany. Azazelova laskavost a dobrota je veliká a dary, kterými obdarovává své žáky, jsou četné. O Apolloniusovi bylo nade vší pochybnost známo, že se stal bohem s rozsáhlými schopnostmi spojenými s Apollónem, jako je mimořádná moudrost, věštecké schopnosti, božská úroveň věštění, ale i mnoho dalších schopností. Jako boha ho uznávali všichni tehdejší antičtí kněží. Všichni ho milovali, cestoval po Římě, Blízkém a Dálném východě, Indii, Egyptě a starověkém Řecku, kde předával učení, duchovní znalosti a propagoval mystické poznání. Byl oslavován jako živý „Bůh“. Apollonius byl obyčejný člověk, žádný král, ani nic jiného. Přesto mu jeho intenzivní láska k Apollónovi a mimořádná duchovní píle získaly veškerou slávu tehdejšího známého světa. Mělo se za to, že v jeho nitru žije doslova aspekt boha Apollóna.

Apollonius dosáhl duchovní úrovně, která patří bohům a byl schopen nejrůznějších zázraků. Ke konci svého života byl tak duchovně vyspělý, že prý dokázal křísit mrtvé nebo dělat to, čemu dnes říkáme „teleportace“ nebobýt na více místech zároveň. To daleko předčilo „zázraky“, které se přikládali „Ježíši“. Záhadná postava Apolloniuse byla všemi milována - ať už se vydal kamkoli, lidé se hrnuli, aby si poslechli jeho kázání, a všichni lidé ho zbožňovali.

Všude, kam přišel, šířil uzdravení a pozitivitu. Před Apolloniusem a jeho obrovskou moudrostí se skláněli tehdejší vůdci, mnozí ho považovali za boha v lidském těle a ještě více vůdců mu psalo dopisy. Dochovaly se zlomky odpovědí na ně. Apollonius po sobě zanechal velké bohatství písemných znalostí, které bylo spáleno a zničeno nepřítelem.

Církev Apolloniuse označila za „démonického mága“ a démonizovala ho. [13]

Na rozdíl od židovského hoaxu Ježíše, o němž se dokonce tvrdí, že ho tehdejší antičtí pohané doslova ukamenovali a „ukřižovali“, Apolloniusovi skutečně věřili a milovali ho. Kvůli rozsáhlému vlivu, který Apollonius měl, zničila křesťanská církev veškeré znalosti a zmínky o něm, a tam, kde je neodstranila všechny, je prostě nahradila nejnižšími pomluvami. Raně křesťanská církev Apolloniuse nazývala „goetickým mágem“ a hanobila ho a zesměšňovala do takové míry, které je schopen jen málokdo. Byl to pokus o jeho očernění, nijak odlišný od toho, jak to dělali na samotných doslovných bozích starověkých lidí.

„Ježíše“ neměl nikdo rád - mystifikace musela být založena na krvi nevinných, většinou prolité o staletí později „v jeho jménu“ šílenými císaři, a samozřejmě na vraždách skutečných postav „mesiášů“, jako byl Apollonius z Tyany. „Ježíšova“ říše byla postavena výhradně na krvi.

Stejně jako byl Apollonius pomlouván jako člověk a byl nahrazen „Ježíšem“, tak byl samozřejmě nepřáteli beze zbytku pomlouván i Apollón. Jméno Azazel bylo změneno na titul, a přesto k němu Hebrejci dodnes chovají tu nejzvláštnější nenávist a zášť.

Jméno „Azazel“, kterým nepřítel nazývá tohoto Boha, je založeno na dvou různých slovech. Je to pouhý titul, nikoli skutečné jméno Božstva. Ta byla Azaz a EL. O tomto Jménu, stejně jako o jakémkoli jiném Jménu Bohů, bylo nepřítelem napsáno mnoho rouhavých výkladů, avšak jejich význam zůstává jasný i v současné arabštině blízkovýchodních jazyků.

Slovo "Azaz" se vztahuje k významům „moc“ nebo „“extrémní moc“. Slovo "EL" znamená jednoduše „Bůh“, ale běžně se překládá jako „Světlo“. Bůh je zde však kódovým slovem pro duchovní světlo. Tato dvě slova dohromady mají označovat Azazelovu extrémní moc a duchovní zářivost; jeho moc Světla. Dále je zde odhalena Azazelova moc a vysoká hodnost, neboť mnohé nepřátelské texty jej skutečně označují za „vůdce zástupů zla“, tj. našich bohů. Jeho vysoké postavení, podobně jako v pohanském panteonu, otevřeně uznává i nepřítel. Azazelovo jméno je v nepřátelské literatuře popisováno také jako "Azael", což znamená „Ten, kterého Bůh posiluje“. To je opět kódové slovo pro světlo. Je také „odsuzován“ a napadán za to, že lidstvu předává „tajemství nebes“ neboli duchovní poznání. [14]

Je jen málo démonů, kteří jsou tak mocní jako Azazel, a Azazel je velmi vysoce postavený a loajální Satanovi, Astarte, Beelzebulovi a všem ostatním bohům. Je také uvedeno, že je v této hierarchii tak důležitý, že nepřátelé soustředí mnoho svých útoků právě na Azazela, protože si uvědomují jeho vyšší moc a vyšší postavení, ale také to, jak se pod ním daří mnoha bohům. Vědí, že pokud je „Azazel postihne“, bude to pro ně konec. [15]

Kromě toho, že ho nepřítel snížil na pouhého „démona“, se tak urputně snaží skrýt před Azazelovou mocí, že zasvětil jeden z jeho nejdůležitějších náboženských svátků [Jom kipur] přímému útoku na Boha Azazela. Během těchto dat je brutálně týrán Kozel, na němž abrahámovci provádějí rituální obřady, kletby a týrání. Koza je ponechána opuštěná, aby zemřela, nebo je svržena ze skály, aby zemřela pomalou a bolestivou smrtí. Symbolika kozy je symbolická pro obě pohanské kultury, avšak v tomto rituálním útoku, který každoročně provádějí abrahámovci, je obsaženo mnoho dalších tajemných poselství. [16]

Apollón ve vnějším světě představuje ochranu dětí a je patronem dětí a jejich vzdělávání. Apollón byl nazýván „Apollón Kourothrophos“, což naznačuje, že je vychovatelem a ochráncem dětí. Byl považován za sílu, která jim pomáhá dospět do dospělosti a chrání děti v tomto období jejich života. „Dítě“ je zde také kódovým slovem pro novou duši, která vzniká z meditace, postupně roste a dosahuje osvícení nebo dospělosti. V lineárním světě chrání a dohlíží na děti a jejich růst, ale také na vzdělávání, aby se z nich stali plnohodnotní dospělí. [17]

Vyznavači abrahámovských barbarských programů se z výše uvedeného důvodu, kdy se snaží uniknout spravedlnosti, snaží praktikovat rituály, aby se ubránili Azazelovu soudu. Proč tomu tak je, nechme na přemýšlení čtenářů, kteří znají historii katolické církve, Vatikánu a Hebrejců a jejich tisíciletou historii sexuálního zneužívání nezletilých a mladistvých. Mohamed, „prorok“ Koránu, a jeho žena, které bylo necelých devět let, zde mají co dosvědčovat.

Jako je Satan kárán, protože jeho jméno znamená v sanskrtu „Věčná pravda“, tak je Azazel kárán v opozici vůči nepříteli kvůli kolektivní nádheře a spravedlnosti pohanství. Nepřátelská náboženství hlásají bezpráví, do nekonečna omlouvají zločiny, nastavují druhou tvář atd.

Azazel je také vykonavatelem spravedlnosti. Zatímco své žáky a lidi obdarovává mnoha dary, vůči nepřátelům bohů může být pravým opakem. Dokáže přinášet velmi temné pohromy, a jak jasná a krásná může být jeho láskyplná tvář, tak temné a pochmurné mohou být kletby, které sesílá na své nepřátele. Apollónovu moc proklínat symbolizoval jeho luk, kterým vrhal šípy na své nepřátele. Sókratés v Platónově díle tuto moc označuje jako svou moc „vrhat šipky“, která může nepřátelům přinést velké škody. [18] Naopak Apollón je silným ochráncem těch, kteří patří k našim bohům, a brání je před zlem.


Socha vlevo je jedním z nejlepších výtvarných děl, jaké kdy svět spatřil. Jmenuje se "Apollo Belvedere" a v současné době se nachází ve Vatikánu. Ani Vatikán by nikdy nemohl projít jako konstrukce hodná existence, bez toho aby ukradl umělecká díla bohů a starověku.

Apollónova krása je tak veliká, že se dodnes pro označení estetické dokonalosti běžně používá výraz "Apollonian Body" („Apollónova postava“). Apollón představuje velmi silnou rovnováhu mezi tím, že je mužem, ale má krásný půvab.

Apollón byl pravidelně nazýván "Uranios", což znamená „Nebeský“, jako Nebeský Apollón. Titul kromě duchovního titulu poukazuje také na krásu tohoto boha. Po staletí byl Apollón považován za jeden z nejvyšších typů lidské krásy a dokonalosti.

V našem moderním světě je Apollón pro nás lidi stále významnou inspirací. Nejdůležitější mise NASA, jejímž cílem bylo dostat se na Měsíc, byla pojmenována po bohu Apollovi. Byla to také první úspěšná mise přistání na Měsíci. Kromě dosažení hvězdného nebe tímto způsobem zůstává Apollón stále inspirací pro ty, kteří chtějí ve své duši dosáhnout nebes.


Ti, kdo se účastní duchovní komunikace s tímto Bohem, zjistí, že nad nimi silně září veškerá moc.


HAIL AZAZEL!!!Zdroje/Bibliografie:

1. Wikipedia, God UTU [Sumerian]

2. Wikipedia o Apollónovi https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo - Na druhou stranu Apollón také podporoval zakládání nových měst a vytváření občanských ústav. Je spojován s vládou nad kolonisty. Byl dárcem zákonů a před stanovením zákonů ve městě se konzultovalo s jeho věštci.

3. Luke Roman & Monica Roman, “Apollo”, Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, 2010

4. HellenicGods.org – Apollo, https://www.hellenicgods.org/the-lyre-of-apollo

5. Tamtéž 4.

6. Utu as Helper and Rescuer, Section on Sumerian God Utu: https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/utu

7. Plutarch, “In regards to the Greek Epsilon of Deplhi”

8. Tamtéž 7

9. Z Wikipedie o bohovi Luguvi - Přesná etymologie jména Lugus není známa a je sporná. Obecně se má za to, že protokeltský kořen jména, *lug-, byl odvozen z jednoho z několika různých kořenů, například *leug- „černý“, *leuǵ- „lámat“ a *leugʰ- „přísahat“. Kdysi se mělo za to, že tento kořen může být odvozen od protoindoevropského *leuk- „svítit“, ale s touto etymologií jsou potíže a jen málo moderních badatelů ji přijímá jako možnou (zejména proto, že z protoindoevropského *-k- nikdy nevzniklo protokeltské *-g-).

10. Tento zdroj je od nepřítele, kde ležérně útočí na bohy, POZOR!: Christianity.com, “What Is the Apollyon?”, https://www.christianity.com/wiki/christian-terms/what-is-the-apollyon.html

11. Kniha Henochova [varování, tento materiál je od nepřítele - nečistý a zkažený, ale je uveden pouze jako odkaz]: A Semjâzâ, který byl jejich vůdcem, jim řekl: „Já však jsem se obával, že s tímto činem vskutku nesouhlasíte a že já sám budu muset zaplatit trest za velký hřích.“ A všichni mu odpověděli a řekli: „Přísahejme všichni a všichni se zavážeme vzájemnými přísahami, že od tohoto plánu neupustíme, nýbrž že tuto věc vykonáme.“ Pak všichni společně přísahali a zavázali se k tomu vzájemným zapřísaháním.d (Enoch 6:3-5)

12.  Coronis (Apollónova žena), https://en.wikipedia.org/wiki/Coronis_(lover_of_Apollo)

13. “God On Earth: Apollonius of Tyana”, Kalogerakis Gerasimos, 2009

14. Rosemary Ellen Guiley, “Encyclopedia of Demons and Demonology”, stránka 20

15. Andrei Orlov, “Azazel as the Celestial Scapegoat”, úryvky z jsou přeloženy zde: https://www.marquette.edu/maqom/azazelscapegoat.html Autor článku odkazuje na knihu “Symbola Caelestis. Le symbolisme liturgique et paraliturgique dans le monde Chrétien”.

16. Encyclopedia Britannica, sekce o „Azazelovi“Zdroj dále upřesňuje: „“Poté, co velekněz symbolicky přenesl všechny hříchy židovského lidu na obětního kozla, byl kozel určený „pro Azazela“ vyhnán na poušť a svržen z propasti, aby zemřel. Azazel byl zosobněním nečistoty a v pozdějších rabínských spisech byl někdy popisován jako padlý anděl.“ https://www.britannica.com/topic/Azazel

17. Wikipedia o Apollónovy https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo„Jako ochránce mláďat (kourotrophos) se Apollón stará o zdraví a vzdělání dětí. Předsedal jejich přechodu do dospělosti.“

18. Plato’s Cratylus, Sokrates Ermogenovi o Apollónovi

19. Pausanias, Description of Greece 6. 24. 6 : "Apollon Akesios (Léčitel): Zdá se, že význam tohoto jména je naprosto stejný jako u jména Alexikakos (odvraceč zla), které je mezi Athéňany běžné.

*Od Lorda Azazela přímo k veleknězi Hooded Cobrovi


Zpět na Vysoce postavení bohové a korunovaní pekelní princové

 

© Copyright 2021, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457