Jak přivolat démony


*Pro lidi, kteří měli problémy s přivoláním démona, klikněte na odkaz v dolní části stránky.

Poznámka z 24. února 2015:
Tento článek byl původně napsán před více než deseti lety. Mnohé se od té doby událo a změnilo. Od té doby přivedla Joy of Satan k Satanovi tisíce lidí, aby se dozvěděli pravdu a postoupili v duchovním porozumění a schopnostech. Když jsem byla v satanismu nováčkem a začínala jsem v roce 2002 psát články a kázání, většina z našeho tehdejšího malého publika v té době již byla satanisty a někteří další, kteří byli obeznámeni s duchovní naukou, okultismem. Od té doby se publikum změnilo a lidé ze všech prostředí a společenských vrstev nalezli cestu k Satanovi prostřednictvím Joy of Satan ministerstev. Někteří z vás neznají staré grimoáry a a další okultní spisy, které jsou a byly extrémním znesvěcením a rouháním vůči našim bohům. Velkou část tohoto článku ponechávám nedotčenou, ale prosím, mějte na paměti, že pokud jste noví a/nebo neznalý obsahu níže, uvědomte si, že tento článek byl původně napsán pro publikum, které o tom všem mělo určité znalosti. Podrobnější informace o výše uvedeném naleznete na stránce zneužívání duchů.

— Velekněžka Maxine Dietrich


Nejdůležitější věcí je zapomenout na všechno, co jste se dosud naučili o démonech ze zdrojů, které jsou vůči satanismu nepřátelské.

Většina snadno dostupných a nejoblíbenější spisů neobsahuje nic jiného než dezinformace. Řídit se pokyny uvedenými ve většině grimoárů není nejen chybné, ale může to být i velmi nebezpečné.

Moje vlastní zkušenost s různými démony je taková, že jsou velmi hrdí a je velmi důležité k nim projevit úctu a respekt.

[Koncem roku 2002 až jara 2003] Několik velekněží a velekněžek provedlo energetickou práci na mnoha různých démonech, včetně všech démonů z tzv. Goetie. Všech 72 démonů Goetie bylo osvobozeno, stejně jako mnoho dalších. Zjistili jsme pravou identitu většiny z těchto démonů. Mnozí z nich používali různé přezdívky, aby se vyhnuli krutému zneužití. Tito démoni, na rozdíl od popisů v mnoha starých grimoárech, nejsou nestvůry. Jsou to krásní, oblíbení a významní bohové.

Poznámka: Válka ve většině jiných světů [zejména těch vyspělých] je duchovní povahy. Nezahrnuje zbraně, bomby a další metody používané zde na planetě Zemi.

ASMODEUS ŘEKL SOLOMONOVI:
„TAK SE MĚ NEPTEJ NA MNOHO VĚCÍ, NEBOŤ I TVÉ KRÁLOVSTVÍ PO KRÁTKÉ DOBĚ ZANIKNE A TVÁ SLÁVA JE JEN NA ČAS A KRÁTKÁ A KRÁTKÁ BUDE TVÁ TYRANIE NAD NÁMI.“

Démoni jsou nesmrtelní; „Období“ je pro ně jen několika tisíci let. Křesťanský „Bůh“ ztrácí moc. Otec Satan mi oznámil, že naše strana zvítězila. My varujeme všechny: používání metod zneužívání duchů ze starých grimoárů je nejen pošetilé, ale nevyhnutelně povede k osobnímu neštěstí. K démonům je třeba vždy přistupovat s krajní poctivostí a s respektem. Doby používání nepřátelských „božích“ jmen, andělů, devítistopých kruhů, vyhrožování a dalších destruktivních a zneužívajících metod jsou pryč. Neříkejte, že jste nebyli varováni....

Když jsme noví, většina démonů je ochotna nám pomoci. Cílem satanismu je stát se bohem. To znamená sebeposílení prostřednictvím důsledné meditace a využívání sil naší mysli a duše k dosažení našich cílů a osobních přání.

Jak postupujeme vlastním úsilím, stáváme se stále více a více adepty. Měli bychom být schopni spoléhat se na své vlastní síly, a ne na síly mimo nás. Démoni jsou nejlepší, pokud jde o předávání vědomostí a moudrosti, abychom se mohli učit a rozvíjet své vlastní schopnosti a síly.

Jak postupujeme, měli bychom být schopni dosáhnout kompetence ve všech aspektech magie a být schopni ovlivňovat ostatní a své okolí na základě našich schopností. Sami, bez cizí pomoci. Ačkoli i u adepta se může stát, že se dostane do okolností, kdy mohou být problémy zdrcující a nad jeho síly a pomoc démona je zapotřebí. Pro duchovní vedení jsou tu pro nás démoni na všech úrovních, od od nováčků až po pokročilé.

Na základě vlastních zkušeností bych těm, kteří to s duchovním pokrokem myslí vážně, vřele doporučila, abyste navázali blízký a silný přátelský vztah s démonem, který je ochoten s vámi pracovat a vést vás po cestě levé ruky. Může to být přinejmenším velmi obohacující zážitek. Mějte prosím na paměti, že všichni přicházejí na tento svět s různou úrovní duchovních schopností, které jsme zdědili ze svých minulých životů. Někteří z vás nemusí být dostatečně otevření, aby byli schopni vnímat démona. Stačí být trpělivý, otevřený a časem, při důsledné meditaci, se vaše psychika otevře. Z přímé zkušenosti jsem také zjistila, že verbální telepatická komunikace může být nespolehlivá, může být otevřená jiným a a někdy nežádoucím astrálním vlivům a může také podléhat tomu, co je v naší vlastní mysli. Určitá silná intuice ohledně věcí [předtuchy], nápady, které se nám honí hlavou [zejména ty, které jsou užitečné], a užitečná nutkání jednat tak, abysme vyřešili nějaký problém, a příležitosti jsou často výsledkem toho, že nad námi bdí démon. Démoni na rozdíl od nepřátelských duchů nikdy neříkají negativní proroctví. To si vždy pamatujte.

Jak přivolat:

K démonům se vždy chovejte čestně a s úctou. Nikdy jim nic nepřikazujte, nic nevyžadujte ani se je nesnažte jakkoli zneužívat.

Správné metody přivolání démona:

  1. Zjistěte, jakého démona hodláte vyvolat. Na této webové stránce najdete seznam, atributy a dostupné znalosti o různých démonech. Všechny démoni Goetie jsou přátelští k lidem, jak víme z vlastní zkušenosti.

  2. Je důležité mít konkrétní cíl; přesně vědět, proč určitého démona přivoláváte.

  3. Když žádáme démona o pomoc, je správné nabídnout něco na oplátku. Buďte připraveni něco dát na oplátku. Mělo by to být něco, na čem se vy i démon dohodnete. Nezapomeňte, že starší bohové si velmi cení daného slova, čestnosti, poctivosti a cti. NIKDY nesouhlaste s ničím, o čem víte, že to nebudete moci dodržet. Oplatit pomoc démona často nějakým způsobem zahrnuje boj proti nepříteli.

Jedním z nejdůležitějších kroků při přivolávání démona, kterého ještě neznáte, je využít Satanovi asistence.
Důvody jsou závažné. Ne všichni démoni jsou přátelští k lidem a ani všichni démoni nejsou Satanovi démoni. Satan má moc nad všemi démony Goetie. Většina démonů je přátelská a pokud se k nim člověk chová s respektem, tak to většinou vede k pozitivním zkušenostem. Našla jsem mnoho démonů, kteří způsobovali cizím lidem problémy, ale jsou často přátelští k potvrzenému satanistovi.

Mnoho jsem se naučila díky svým vlastním interakcím s démony a díky mnoha zkušenostem ostatních, jak členů JoS, tak i ostatních členů ministerstva. Zkušenost je jako vždy nejlepším učitelem.

Při navazování kontaktu s démonem existují různé úrovně zážitků:

  1. Démon k nám promlouvá prostřednictvím našich myšlenek [telepatie]. S telepatií k nám slova démona přicházejí prostřednictvím našich myšlenek. V začátku může být pro ty, kteří nejsou tak citliví nebo nemají dostatečné psychické schopnosti, obtížné rozlišit mezi sdělením ze strany jiné entity a vlastními myšlenkami. Pomocí mocenské meditace a zkušeností se to časem stane mnohem snazším.

  2. Vidíme a slyšíme démona. To platí pro lidi, kteří jsou více duchovně schopní a otevření.

  3. Invokujem energii démona. Ta je mocná a elektrizující. Jsme obklopeni silnou aurou. Během této doby často slyšíme, jak k nám démon promlouvá, a můžeme ho také případně vidět.

  4. Při skutečném přivolávání se démon objeví a mluví k nám prostřednictvím hledění do zrcadla, kouře kadidla nebo jiným způsobem. To je nejlepší způsob pro ty, kteří jsou nováčky. Pokud jsme dostatečně citliví, tak při tomto hledění můžeme často cítit, jak se nás démon dotýká, pokud se tak rozhodne.

  5. Hmatatelný kontakt; předměty v našich pokojích jsou přemístěny, jsou zde skutečné fyzické důkazy o přítomnosti démona.
    [Z vlastní zkušenosti vím, že je to velmi vzácné. Byly o tom zmínky v některých knihách a podobně. Já jsem za posledních patnáct let hluboce zapojena do telepatické komunikace se Satanem, Lilith, Azazelem a dalšími démony, protože pro ně pracuji. Zažila jsem to jen velmi zřídka, zejména když jsem byla v satanismu nováčkem].

V populárních knihách se píše o mimořádně silných energiích, s nimiž se setkáváme při přivolávání démonů. Pokud je mi známo, nikdo, kdo používal metody popsané na těchto webových stránkách, nikdy nezažil nic negativního nebo ohromujícího. Démony jsem přivolávala mnohokrát [viz invokace a evokace] a energie nikdy nepřekročila hranici toho, co bych nezvládla, nebo co by mi bylo nepříjemné.

Formální metody:

Zkopírujte, vytiskněte nebo nakreslete znak démona, kterého chcete přivolat na čistý papír. Důležité je, abyste zůstali o samotě a nebyli nijak rušeni. Zavřete oči a představujte si sigil ve své mysli, jak nejlépe umíte. Je v pořádku oči otevřít a znovu se na sigil podívat [tolikrát, kolikrát bude třeba], abyste získali jasnější obraz. Při vizualizaci, opakovaně recitujte nebo zpívejte jméno démona. Buď v duchu, nebo nahlas.

Odříkejte následující modlitbu:

Pane Satane, ze své milosti mi dej, modlím se k tobě, sílu, abych mohl v mé mysli spatřit a vykonat to, co si přeji udělat, cíl kterého bych dosáhl s tvou pomocí, ó mocný Satane, jediný pravý Bože, který žije a kraluje na věky věků. Prosím tě, abys inspiroval [jméno Démona], aby se přede mnou zjevil, aby mi mohl dát pravdivou a věrnou odpověď, abych mohl dosáhnout svého vytouženého cíle, za předpokladu, že odpovídá jeho/jejímu úřadu. O to Tě uctivě a pokorně žádám ve Tvém jménu, Pane Satane, kéž mě uznáš za hodného, Otče.

Démon se může projevit různými způsoby.

Připravte si oblast. Vaše první rituály přivolání by měly být provedeny v noci. Důvodem jsou odlišné energie v noci, než ve dne a zároveň je snazší být sám a bez rozptýlení. Když člověk naváže vztahy s určitými démony, není již nutné provádět formální přivolávací rituál. Démon se nám může zjevit ve dne i v noci a jediné, co musíme udělat, je soustředit se na telepatický kontakt s ním. To se provádí tak, že si představíte démona [pokud to dokážete] a/nebo se na něj soustředíte a zavoláte ve své mysli jeho jméno.

Budete potřebovat:

Po použití sigilu najděte bezpečné místo, kam jej uložíte, nejlépe do své vlastní černé knihy nebo deníku. VŽDY s ním zacházejte s mimořádnou úctou a NIKDY ho nespalujte! Sigil může být použit znovu.

Devítistopý kruh nebo trojúhelník nejsou potřeba. Démoni *nesnášejí* kruhy a není potřeba žádné „povolení k odchodu“, protože obě tyto věci jsou pro ně urážlivé a znevažující. Chovejte se k démonům s úctou a na oplátku, se vám dostane stejného zacházení.

Po prosbě k Satanovi byste měli pocítit jeho pozitivní energii. To je dobré znamení a signál. že můžete pokračovat. Pokud z nějakého důvodu démon neodpovídá, zkuste to znovu jindy. Mnohokrát se démon skutečně objeví, ale ti, kteří s přivoláváním začínají, nejsou dostatečně psychicky otevření nebo zkušení, aby ho vycítili. Většina lidí musela provést přivolávací rituál vícekrát, aby se démon zjevil.
Démon mnohokrát odpoví, ale mnozí si to neuvědomují. Všímejte si pozitivních náhod a věcí, které se vymykají běžným událostem. Pozornost je zde vším.

Vždy nabídněte projev uznání a vděčnosti na oplátku za jeho/její služby. Některými nápady jsou publicita pro démona, práce proti nepříteli, práce na rozvoji satanismu nebo jakákoli služba, na které se oba dohodnete.

Přečtěte si prosím ČASTO KLADENÉ OTÁZKY pokud jste nováčci.
Lidé se v online skupinách ptají na stále stejné otázky. Většina je zodpovězena po kliknutí na výše uvedený odkaz a věnování času na přečtení v něm uvedených informací.

Pokud jste měli problémy s přivoláním démona i po několika pokusech o jeho přivolání, tak KLIKNĚTE ZDE.

Ohledně zneužívání duchů.


Zpět na démoni, bohové pekla

 

© Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457