Jak interpretovat
&
Porozumět poselstvím Bohů

Je přirozené, že ti, kdo se pokoušejí komunikovat s bohy, mohou narazit na problémy nebo překážky. Často k tomu může dojít při komunikaci, porozumění úmyslů bohů, výkladu jejich vůle nebo v podstatě jen při při přímé duchovní komunikaci s bohy.

Tyto problémy mohou zahrnovat jak přímé ovlivňování ze strany nepřítele, tak přirozené astrální vlivy, ale existuje také přehlížené téma, které většina lidí opomíjí. Tento problém se týká především vlastního já a vnitřní rovnováhy člověka.

Když se o to člověk neustále pokouší a chce v této oblasti pokročit, tak to, co je popsáno v tomto příspěvku, pochopí mnohem lépe.

Na webových stránkách Satanovy radosti jsou ve spisech velekněží popsány metody a pokročilá metodika, jak lze komunikovat s démony. Způsobů je poměrně dost. Přesto je třeba si uvědomit, že žadný z nich není jednorázovou záležitostí.

Vyžaduje to vytrvalý trénink, a čím větší duchovní pokrok má člověk z minulých životů, tím lépe. Největším ukazatelem úspěchu je však to, jak moc to člověk chce skutečně zvládnout, cíl, který dokazuje neustálá práce vložená do něj.

V současné době se mnoho věcí dělá uspěchaně a každý očekává rychlé výsledky, ale komunikace s bohy na velmi seriózní úrovni je něco, čeho může praktikující dosáhnout tréninkem a vytrvalostí. Vzhledem k velmi důležité povaze této praxe člověk sám sebe klame, pokud si myslí, že je to příliš jednoduché.

Na druhou stranu je člověk také klamán, pokud je mu řečeno, že je to „nemožné“ nebo vzdálené. Satanovu moc a moc démonů mohou za správných okolností pocítit i ti, kdo se mu nezasvětili, nebo lidé, kteří nikdy nemeditovali.

Dosažení komunikace má také mnoho úrovní a vrstev. Člověk se nesmí nechat odradit, ale musí se stále snažit a duchovně se rozvíjet, aby nakonec dosáhl tohoto porozumění. V procesu tohoto vývoje člověk nejen duchovně roste, ale začínají se o něj zajímat i samotní bohové. Bohové mají radost a jsou na nás hrdí, když se snažíme duchovně rozvíjet a dosáhnout blíže k nim.

Zdá se, že hlavní překážkou, s níž se většina lidí setkává, není ani tak to, že člověk nemůže komunikovat s bohy, ale spíše ochota řídit se tím, co bohové po někom požadují nebo co mu naznačují, že musí udělat.

V určitých případech, kdy je mysl člověka přizpůsobena určité situaci, kdy je zvyklý na jisté věci, jako je rutina, způsob života nebo uvíznutí ve vyjetých kolejích věčné nevědomosti, může být komunikace velmi obtížná. Nevědomost může být velmi důležitým faktorem při blokování určitých vnějších vlivů.

Meditace to časem a postupně mění.

„Mysl“ člověka může také působit jako blok pro většinu komunikace. Z tohoto důvodu bohové často posílají zprávy ve znameních nebo jinými způsoby věštění. Přesto, i když člověk zprávu úspěšně přijme, nemusí si ji jasně vyložit, protože jeho mysl není otevřená výkladu.

I když bohové znají nejlepší způsoby, jak s někým nebo s kýmkoli komunikovat, jádro problému se týká duše, její hygieny a čistoty samotné mysli člověka. Myslí zde definujeme také mentální konstrukt, mentální zábrany, věci, které člověk přijímá nebo nechce přijímat, vše, co tvoří „mysl“ jedince.

Bez mysli a srdce nastavených ve směru Bohů nebo bez velké ochoty potká člověk mnoho překážek při chápání jejich vůle nebo při kráčení po cestě čistšího světla.

Směrováním srdce máme na mysli sladění emocí a vnitřních pohnutek - tj. pokud budete neustále dělat věci, které by tomuto závazku odporovaly, pak se od něj vzdálíte.

Příkladem mohou být pocity, kdy se člověk arogantně domnívá, že má právo dosáhnout tohoto v důsledku netrpělivosti nebo arogance, intenzivní strach nebo pocit, že člověk vůbec nemůže komunikovat [depresivní pocity]. Obojí může způsobit značné problémy v komunikaci s bohy.

Směrováním mysli myslíme mentální programy, jako jsou pochybnosti nebo obavy, které mohou člověka držet zpátky. Příkladem zde může být utkvělá víra v mysli, že bohové „neexistují“, nebo že „vy víte všechno nejlépe“, případně jiné bludné představy, jako že už jste v konečném důsledku moudří sami o sobě a kdejaký jiný nesmysl.

Tyto omyly hloupé úrovně silně omezují schopnost komunikovat s bohy. Taková přesvědčení mohou působit jako omezující faktory v komunikaci.

V obou těchto kategoriích to zní jednoduše a člověk by se mohl arogantně domnívat, že „unikl“ jen proto, že dosáhl komunikace díky náhodě nebo nějaké jednorázové úspěšné komunikaci, ale výše uvedené je mnohem těžší, než se na první pohled zdá. Napravení je proveditelné, ale výše uvedené se obchází pouze seriózním pokrokem Duše, tj. mysli a srdce, které jsou v duši obsaženy.

Výše uvedené je napraveno a regulováno především tím, že je člověk vyrovnanou bytostí a duší. Výše uvedené se snadněji řekne, než udělá, a rozhodně je to mnohem složitější, než vysvětlí pár výše uvedených slov. Konkrétně to souvisí také s rovnováhou a čistotou samotné duše člověka.

Nevzdělaná nebo arogantní mysl nebo mysl, která se nesnaží rozvíjet, nemůže správně rozluštit poselství bohů. Nezáleží na tom, čemu někteří lidé mohou věřit. Pokud bylo něco zachyceno, bude to roztříštěné, neúplné a nepovede to ke správnému pochopení.

Cesta k poznání, pochopení, rozluštění a především k moudrosti být skutečným účastníkem takové komunikace, a ne člověkem pod vlivem bludů, je dlouhá. Bez ohledu na to je to ta nejvděčnější ze všech cest, protože bohové mohou někomu pomoci pokročit jako bytosti a proměnit ho.

Před jakýmikoliv skutečnými příklady pravdivé, zdravé a rozumné astrální komunikace je třeba uvést výše uvedené otázky do pořádku. K nápravě zmíněných problémů naleznete pokyny na webové stránce Satanovy radosti, kde jsou všechny potřebné nástroje.

Nebudou-li výše uvedené zásady věrně uplatňovány a vážně dodržovány, pak člověk sice bude dostávat sdělení, ale zmatek, popletení a jiné podobné síly se chopí kormidla mnohem častěji, než aby byl člověk schopným kapitánem, který dokáže proplout mořem poznání a dosáhnout úspěchu při komunikacích.

Pro velmi trénovanou mysl bude přírodní nebo astrální či dokonce nepřátelské vměšování druhořadé nebo nebude mít žádný vliv a člověk bude schopen komunikovat i jemu navzdory. Bez ohledu na to je vzhledem ke klamavé povaze dimenze, v níž se v současnosti nacházíme, třeba vždy velmi vážně zvážit, jak odfiltrovat to, co člověk považuje za komunikaci, aby mohl přijmout správné vedení.

Ti, kteří ji přijímají, musí v tom pokračovat a nenechat ji vyšumět. Jinými slovy, je třeba se snažit, aby tato komunikace pokračovala. Jedním ze způsobů jak toho docílit je modlitba k naším bohům.

Kromě toho vám mohou pomoci cvičení, která tuto schopnost specificky rozvíjí. Ovšem pouze v rámci vyváženého a pravidelného meditačního rozvrhu, ale také vnitřní zdrženlivosti, která vede člověka k opravdovému porozumění a odvrací ho od nerovnováhy a poruch chování a duše.

Jak vyplývá z termínu komunikace, nemáme jen verbální komunikaci, ale často se jedná o znamení, myšlenky nebo jiné pokyny, které člověk obdrží a které jsou často podávány způsobem, který vás pohání k pokroku, spíše než abyste narazili na předloženou odpověď, ze které jste nic nezískali.

Velmi důležité je pochopit, že ne každý je stejná bytost nebo na stejné úrovni, a proto to bohové upraví i s vaším strážným démonem a démony tak, abyste dostávali sdělení na úrovni, které rozumíte.

Pokud člověk něčemu nerozumí, musí na tom trvat a setrvat s démony, dokud to konečně nepochopí.

Pokud se vám to nepodaří, buďte upřímní a zkoušejte to znovu.

Obecně platí, že je lepší vyhnout se tomu, že člověk nepochopil celou myšlenku nebo měl problémy s komunikací, než být arogantní nebo hloupý a myslet si, že pochopil všechno najednou. Oba tyto stavy mohou být částečně škodlivé pro růst člověka prostřednictvím Démonické komunikace.

Bohové mohou posílat démony, aby vás také poučovali a vedli neviditelnými prostředky, abyste byli směrováni k informacím. Jedním z hlavních příkladů je naše fórum nebo navedení k odpovědi. To se počítá za stejně platnou komunikaci jako je jakákoli jiná a slovní, sluchová nebo vizuální komunikace není jediným rozhodujícím faktorem hodnoty komunikace. Něčí dotaz byl zodpovězen ve výše uvedeném zcela zřejmém případě.

Závěrem dodejme, že nejtěžší zeď, kterou musí každý, kdo skutečně usiluje o komunikaci s bohy překonat, je zároveň zdí, kterou mnozí nechápou, a tou je zeď vlastního individuálního já. Hlavní překážkou v komunikaci může být vlastní potřeba klamat sám sebe nebo například vlastní neschopnost něco přijmout.

Stačí se podívat na internet, kde mnozí tvrdí, že k nim mluví „andělé, bohové, vyšší bytosti“, a přečíst si hromadu nesmyslů a ničeho jiného. Tomu se člověk může vyhnout a skutečně se k bohům přiblížit, když uplatní to, co je řečeno prostřednictvím v tomto příspěvku. Žádný seriózní satanista nesmí trávit čas snahou o dešifrování tohoto odpadu nebo v něm marnit svůj život. Každý, kdo to také ze zvyku dělá, to dělá zpravidla jen proto, aby plýtval vaším časem. To vás nic nenaučí.

A konečně, čím vyšší je stupeň upřímnosti k sobě samému a čím více se člověk přiblíží úrovni „Sat“ neboli Pravého vědomí, tím více z tohoto obdrží a pochopí vůli a poselství Bohů. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí čas a vývoj duše, ale je to velmi dobře proveditelné a dosažitelné pro každého, kdo se soustředí na meditaci.

Je také třeba říci, že „potenciálně“ by se na tom mohly podílet všechny lidské bytosti, a to vzhledem k povaze duše. Přesto se o tom rozhodne to, zda člověk na své mysli a duši pracuje, nebo ne.

-Velekněz Hooded Cobra 666


© Copyright 2022, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457