Satanská svatba


Rituál by se měl odehrát za dorůstajícího Měsíce. Měsíc by měl být ve znamení příznivém pro uzavření manželství.

Chrám by měl být vyzdoben podle vkusu manželů. Úpravy by měly být provedeny tak, aby vyhovovaly každému páru, následující je pouze vodítkem:

Obřad zahajuje velekněz/velekněžka zvoněním na zvon, nakreslením pentagramu do vzduchu její athame a odříkáním následující modlitby:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. Ve jménu Satana, vládce země, pravého Boha, všemohoucího a nevýslovného, který jsi stvořil člověka, aby zrcadlil tvůj obraz a podobu, vyzýváme síly pekla, aby nám propůjčily svou pekelnou moc. Přijď nás pozdravit a uděl temné požehnání tomuto páru, který se touží stát v očích Lucifera jedním.

Velekněz/velekněžka se napije z poháru a provede invokaci čtyř korunovaných princů pekla:

Velekněz/velekněžka nyní přednese následující:

Scházíme se ve jménu našeho otce a Pána Satana, abychom spojili_______a________v manželství.

Velekněz/velekněžka vezme jeho athame a nakreslí kruh kolem ženicha a nevěsty. Všichni by si měli představit modré světlo, představující mocnosti pekla. Poté odříká následující:

Všemohoucí Satane, shlédni s přízní na své následovníky________a_________. Oba sem přišli z vlastní vůle. Přicházejí před tebe, aby tě požádali o požehnání, když se v tento den vydávají na cestu, jako manžel a manželka. Prosíme tě, abys tomuto svazku požehnal chtíčem a radostmi života, aby jejich vzájemná náklonnost a touha k sobě navzájem zůstala silná a trvalá.

Přeješ si ____________ ze své vlastní vůle vzít __________ jako svého zákonného manžela, kterého budeš milovat, ctít a respektovat; stát se ním jedním v očích Satana a před mocnostmi pekelnými?

Nevěsta: Ano, přeji si to/ano

Velekněz/velekněžka: Přeješ si __________ z vlastní vůle vzít __________ za svou zákonitou manželku, abys ji miloval, ctili a respektoval; stal se s ní v očích Satana a před mocnostmi pekla jedním?

Ženich: Ano, přeji si to/ano

Manželé si vzájemně vymění prsteny

Velekněz/velekněžka: Ve jménu Satana a přede všemi pekelnými démony vás prohlašuji za manžele. Nechť je váš svazek mocný, silný a plný rozkoše. SLÁVA SATANOVI!!!

Všichni ve shromáždění zakřičí: „SLÁVA SATANOVI!!!“ Poté velekněz/velekněžka odříká, zazpívá nebo zavibruje První enochiánský klíč [to už není povinné]:

OHL • ZOH-nuhf • voh-ruh-SAH-jzhuh GO-ho • SAY-TAN • LOH-nuh-suh • KAH-luhtz
OHD • VOH-ruhss • kah-OHS-suh-goh;
ZOH-buh-rah • ZOHL • ROH-ruh
EE • TAH • NAHTS-puh-suh
OHD • guh-RAH-ah • TAH
MAH-luh-puh-ruh-jzhuh: • DAHSS • HOH-luh-kah
KAH-AH • noh-tuh-HOH-ah • ZEE-muhts • OHD
KOH-muh-mah • TAH • NOH-buh-loh
zee-AYN • OHD • LOO-SEEF-tee-uhn
OH-boh-lay • AH
DOH-nahss-doh-gah-MAH-tahss-tohss
OH • oh-hoh-RAY-lah • TAH-bah • OHL
NOH-ray • OHD • PAH-suh-buhs • OHL
zoh-nuh-RAY-nuh-suhjzh vah-OH-ahn • OHD
toh-OH-aht • NOH-noo-KAH-fay
guh-MEE-kah-luh-ZOH-mah • PEE-lah
FAH-ruh-zuhm • zuh-nuh-ruh-JZHAH • OHD
ZOO-ruh-jzhahs • AH-duh-nah • OHD
GOH-noh • DAY • SAY-TAN • DAHS • HOHM
OHD • TOH • ZOH-bah • kuh-ROH-ohd-zee
EE-pahm • OOL • VUH-LUHS • ee-PAH-meess
DAHSS • loh-HOH-loh • Vayp
noh-tuh-HOH-ah • poh-AH-mahl • OHD
BOH-guh-pah • ah-AH-ee • TAH • PEE-ahp
pee-AH-mohl • OHD • vah-OH-ahn • zah-KAH-ray
KAH • OHD • ZAH-muh-rahn! • OH-doh
KEE-kuh-lay • KAH-ah! • ZOH-ruh-jzhay!
ZEE-ruh • NOH-koh! • hoh-AH-tuh-huh
SAY-TAN • BUH-vuh-fuhd • LOH-nuh-suh
LOH-nuh-doh • bah-BAH-jzhay

Velekněz/velekněžka: Jděte vpřed jako jeden, udržujte se navzájem silní v Satanovi, když nyní společně kráčíte po stezce levé ruky. Kéž vám Satan udělí mnohá požehnání na této cestě. Ave Satanas!!

Pár společně: Ave Satanas!!

Velekněz/velekněžka: SLÁVA SATANOVI!! Shromážďění: Sláva Satanovi!!

Obřad ukončí velekněz/velekněžka zazvoněním na zvon.

Poté následuje mohutná oslava.


Zpět na stránku o satanských obřadech