Satanské sabaty a esbaty


Sabaty se od esbatů [setkání během úplňkového cyklu] liší tím, že jsou zároveň oslavami. Sabaty pocházejí z francouzského slova "s'ebattre", což znamená „bavit se“ nebo „dovádět“. Pro Velké sabaty roku, viz „satanské svátky.“

Satanistický coven potřebuje ke svému fungování následující věci:

Pravidelnými setkáními covenu jsou Esbaty. Rituály, magie a skupinové učení/studium probíhají na těchto setkáních. Esbaty jsou dny během úplňkového cyklu. Důvodem pro setkávání a provádění duchovních prací během úplňku je ten, že síly ženské strany duše jsou v tomto období mnohem silnější. Ženská strana duše je tou stranou, která dává syrovou sílu. Mužská strana duše je logickou stranou a usměrňuje energie ženské strany, aby se projevily ve hmotném světě. Úplněk dodává sílu jakémukoli konání prováděnému v tomto období. Každý coven by se měl sejít alespoň jednou za měsíc, během cyklu úplňku. Vzhledem k tomu, že je 13 lunárních cyklů v roce, měl by se coven setkat alespoň třináctkrát ročně.
O esbatech se projednává veškerá duchovní práce, kterou je třeba provést, způsob jejího provedení a případné plánování pro následující Esbat. Coven projedná jakou duchovní práci [magii] je třeba vykonat a jak přesně. Celá skupina by pak měla meditovat nad celkovým obrazem toho, co má být provedeno. Každý člen by měl mít ve své mysli jasnou představu o plánované duchovní práci a jejím konečném výsledku.

V satanistickém covenu by se měli aktivně zapojovat VŠICHNI členové. Jeden zapaluje svíčky, jiní hrají na hudební nástroje a další člen píše modlitby, které se mají odříkat, nebo pomáhá načrtnout rituál a jeho průběh, a tak dále.

Je nezbytné, aby skupina měla naprosté soukromí a aby nebyla nikdy rušena nebo vyrušena, zejména při magické práci. Bezpečnost je nesmírně důležitá. Když se coven sejde k magickému dílu, probíhá následující rituál. Jedná se pouze o doporučení, která mohou být upraveny podle individuálních preferencí každé skupiny.

Esbat je obvykle zahájen tím, že velekněz nebo velekněžka nakreslí ve vzduchu pentagram a provede standardní rituál. Po vzývání 4 korunovaných knížat pekla velekněz/velekněžka přečte nahlas modlitbu a požádá Satana o vedení při duchovních pracích covenu. Následuje pět minut meditativního ticha, aby každý člen mohl svým vlastním způsobem poděkovat mocnostem pekla nebo vyslovit prosby.

Je zvykem, že skupina pak začne jednohlasně zpívat
S-A-T-A-N,   S-A-T-A-N. Variací je S-A-T-A-N-E--- S-L-Y-Š--N-Á-S. Pokud jsou k dispozici hudební nástroje, jako jsou zobcová flétna [malá flétna] nebo malý buben, lze na ně během chorálu hrát. Několik minut vnímejte a vychutnávejte sílu zpěvu. Po jeho konci se velekněz/velekněžka postaví s rozkročenýma nohama a rukama, vztyčenými a nataženými k nebi. Ostatní členové skupiny pak pokleknou a zvednou ruce do výše.

V této chvíli se velekněz nebo velekněžka otevře všem, přítomným démonickým energiím. Čas od času může démon/démonka promluvit ke covenu prostřednictvím velekněze/velekněžky.

Když je potřeba provést nějaká magická díla, je nakreslen kruh. Jeden z členů sabatu by měl zapálit čtyři černé nebo modré (pokud černá není dostupná) svíčky, jednu pro každou ze světových stran kruhu, představující čtyři korunované prince pekla. Tento typ kruhu má soustředit sílu covenu. To se provádí tak, že se nasměruje energie dolů skrze vlastní athame a vizualizací modrého světla, obkreslujícího kruh. Kruh by měl být dostatečně velký, aby se do něj vešli všichni. Člen, který kruh vymezuje, by měl vdechovat energii a vydechovat ji, směřovat co nejvíce této energie dolů skrze jeho athame, do kruhu, jak je to jen možné. Kadidelnice obsahující vhodné kadidlo by se pak měla použít k posvěcení kruhu. Po tomto úkonu velekněz/velekněžka ještě jednou obejde kruh se svým athame, aby ho posílil. Další svíčky můžou být zapáleny v pozadí, aby podpořily duchovní práci - například červené barvy pro práce spojené s ničením nebo chtíčem. Nezapomeňte svíčky udržovat na bezpečných místech, aby rituální místo neshořelo!

Během provádění magie by nikdo níkdy neměl opustit kruh. Kruh nesmí být přerušen. Je nutné, aby skupina měla naprosté soukromí a nikdy nebyla rušena ani vyrušována, zejména při kouzlení. Pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě.

Společná vůle všech jednotlivých členů sabatu MUSÍ být směřována ke stejnému cíli. Síla se vytváří a shromažďuje nad kruhem ve tvaru kužele. Jakmile se vytvoří dostatečné množství síly, pak je kužel síly nasměrován.
Tanec a zpěv jsou nejběžnější metodou budování síly ve skupině, která se datuje až do starověku. Celá skupina tančí v kruhu za pravidelného rytmu nebo zpěvu. Tanec a rytmus se zrychlují a a síla narůstá. Tanec by měl být vždy širší proti směru hodinových ručiček. Prostě se nechte unášet a užívejte si. Tance v kruhu začínají pomalu a postupně se stupňují stále rychleji až k vyvrcholení. členovo covenu mohou tančit buď držíce se za ruce, nebo jednotlivě. Když se drží za ruce, dochází k dalšímu soustředění síly tím, že se propojí energie tak, aby síla mohla narůstat rovnoměrně. Další variantou držení se za ruce může být uzamknutí loktů. Tančit lze buď v rouchu, nebo nahý.
Důležitými body jsou - jednoduchost a rytmus. Všichni tančí čelem dovnitř, proti směru hodinových ručiček, kroky vlevo-vpravo-vlevo. Pokaždé když se noha dotkne země, trochu pokrčte koleno, protože tím dosáhnete většího rytmického poskakování. Podlaha by měla být s rytmem silně dupána, protože to pomůže udržet rytmus a zvýšit sílu.

O tom, které mantry [slova moci] se budou používat, rozhodne sabat. Nástroje, pokud jsou třeba, a konkrétní podrobnosti rituálu a jeho průběhu jsou probírany na Esbatu. Všichni by měli mít přesně jasno co mají dělat a co se bude odehrávat.

Cítění je nejdůležitější složkou magie. K vytvoření síly musí každý silně cítit to, čeho chce dosáhnout. Každý člen sabatu musí mít v mysli jasnou představu o tom, co je cílem kouzla. Konečný výsledek je to, na co by se každý měl soustředit nejvíc. Představa konečného výsledku musí být v mysli každého jasná a energie se musí soustředit na tento cíl. Každý si musí představovat a směřovat svou vůli ke konečnému výsledku!

Cílem je navýšit sílu covenu na co nejvyšší úroveň a pak ji uvolnit k magickému působení. Tancujte rychleji a rychleji za zpěvu manter [společné vibrování slov moci], hlasitěji a hlasitěji. Poté přestaňte tančit a klesněte na podlahu, lze klesnout na kolena nebo jakkoli se každý jednotlivec cítí pohodlně. Každý by měl mít v mysli živý obraz a soustředit se na něj, a pak ho uvolnit. Velekněz/velekněžka povede coven. Každý člen může případně vykřiknout, protože to pomáhá uvolnit sílu.

Informace o nejlepších časech pro magické práci, viz „načasování.“

Obřad je pak ukončen rozezněním zvonu veleknězem/velekněžkou. Symbolickým významem zvonu je dozvuk. Slova moci rezonují v duši.

Poté se obvykle pořádá hostina. Každý člen covenu může přinést jídlo a/nebo nápoje. Členové mohou tančit, bavit se a hrát hry. Stejně jako u sabatu by i tyto činosti měli být zahrnuty do plánování.

V době, kdy není na programu žádné duchovní dílo, je zvykem provést standardní rituál a invokaci Satana, při které coven žádá o jeho vedení. Během těchto časů by skupina měla pracovat společně jako celek na svých schopnostech. To se nejlépe dělá pomocí skupinové práce s energií. Velekněz/velekněžka si vybere téma a přečte ho skupině a poté následuje diskuze. Témata lze převzít z těchto webových stránek nebo jiných zdrojů a měla by být zaměřena na satanismus, magickou praxi a osobní duchovní posílení.

POZNÁMKA:
Základním smyslem sabatu je setkávání myslí a duchovní energie. Rituální nástroje nejsou ničím jiným než rekvizitami. Pokud vaše skupina není schopna získat rituální předměty, nebrání vám to v tom, abyste tvořili coven a využívali síly vašich spojených myslí/duší k tomu, abyste dosáhli svých cílů. Formální obřad, ačkoli je užitečný a ideální pro coven, není nezbytný, pokud se jeho porovedení ukáže příliš obtížné. Teenageři, spolu s těmi, kteří žijí v oblastech světa, kde není bezpečné přechovávat satanistické předměty, mohou fungovat i bez nich. Celý satanismus je o užívání síly vaší mysli a duše. Materiální předměty jsou pouze rekvizitami.

Více informací o kuželu moci

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU O COVENECH