Al Jilwah
Satanova černá kniha


Kapitola I

Byl jsem, jsem a nebudu mít žádného konce. Vládnu nad všemi tvory a nad záležitostmi všech, kteří jsou pod ochranou mého obrazu. Jsem vždy a všude přítomen, abych pomáhal všem, kteří ve mne věří a vzývají mne v nouzi. Není žádné místo ve vesmíru, které by neznalo mou přítomnost. Účastním se všech záležitostí, které ti, kdo jsou sami, nazývají zlem, protože jejich přirozenost není taková, jakou oni schvalují. Každý věk má svého správce, který řídí záležitosti podle mých nařízení. Tento úřad je proměnlivý z generace na generaci, aby vládce tohoto světa a jeho pomocníci mohli propustit povinnosti svých úřadů, každý podle svých vlastních možností. Dovoluji každému, aby se řídil diktátem své vlastní přirozenosti, ale on kdo bude stát proti mně, toho bude velmi litovat.

Žádný bůh nemá právo zasahovat do mých záležitostí a já jsem se rozhodl učinit důležitým pravidlem, že se každý musí zdržet uctívání všech bohů. Všechny knihy těch, kdo jsou sami, jsou jimi pozměněny; a oni se od nich odklonili, ačkoli je napsali údajní proroci a apoštolové. To, že existují interpolace, je vidět v tom, že každá sekta se snaží dokázat, že se ti ostatní mýlí, a zničit jejich knihy.

Pravda a lež jsou mi známy. Když přijde pokušení, dávám svou úmluvu tomu, kdo ve mne doufá. Navíc dávám radu zkušeným řídícím, neboť jsem je ustanovil pro období, která jsou mně známá. Pamatuju na potřebné záležitosti a vykonávám je v pravý čas. Učím a vedu ty, kdo se řídí mými pokyny. Pokud mě někdo poslouchá a řídí se mými přikázáními, bude mít radost, potěšení a komfort.

 

Kapitola II

Odplácím potomkům Adamovým, a odměňuji je různými odměnami, které znám jen já sám. A navíc, moc a vládu nad vším, co je na zemi, jak nad tím, co je nahoře, tak nad tím, co je dole, je v mých rukou. Nedovoluji přátelské známosti s jinými lidmi, ani je však neupíram svým vlastním lidem nebo těm kteří mě poslouchají ve všem co je pro ně dobré. Své záležitosti vkládám do rukou těch, které jsem vyzkoušel a kteří jsou ve shodě s mými přáními. Zjevuji se v různých podobách těm, kdo jsou věrní a pod mým vedením.

Dávám i beru, obohacuji i ochuzuji, způsobuji štěstí i utrpení. To vše dělám v souladu s vlastnostmi každé z epoch. A nikdo nemá právo zasahovat do mého řízení věcí. Ty, kdo mi odporují, postihnu nemocí, ale mí vlastní, nezemřou jako synové Adamovi, kteří jsou sami. Nikdo nebude žít na tomto světě déle, než je mnou stanovený čas; a pokud si to přeji, pošlu člověka podruhé nebo potřetí na tento svět nebo na nějaký jiný svět skrze stěhování duší.

 

Kapitola III

Vedu na přímou cestu bez zjevené knihy; své milované a vyvolené usměrňuji neviditelnými prostředky. Všechna má učení jsou snadno aplikovatelná ve všech dobách a ve všech podmínkách. Na jiném světě trestám všechny, kdo jednají v rozporu s mou vůlí.

Synové Adamovi neznají stav věcí, které mají přijít. Proto upadají do mnoha omylů. Zvířata země, ptáci na nebi a ryby v moři jsou pod vládou mých rukou. Všechny poklady a skryté věci jsou mi známy. Když chci, beru je jednomu a dávám je druhému.

Zjevuji své zázraky těm, kdo je hledají, a v pravý čas těm, kdo je ode mne přijímají. Ale ti, kdo jsou sami, jsou mými protivníky, protože se mi staví na odpor. Ani nevědí, že takový postup je proti jejich vlastním zájmům, neboť moc, bohatství a hojnost jsou v mých rukou a já jimi obdarovávám každého zasloužilého potomka Adamova . Tudíž vlády světa, generační proměny a změny velitelů jsou mnou určeny od samého počátku.

 

Kapitola IV

Nepředám svá práva jiným bohům. Dovolil jsem stvoření čtyř substancí, čtyř časů a čtyř rohů, protože jsou pro tvorstvo nezbytné.

Knihy židů, křesťanů a muslimů, stejně jako těch, kteří jsou sami, v určitém smyslu přijímejte, tj. jen když souhlasí s a odpovídají mým ustanovením. Cokoli co je s nimi v rozporu, změnili; nepřijímejte. Tři věci jsou proti mně a tři věci nenávidím. Ale ti, kdo zachovají má tajemství, dosáhnou naplnění mých slibů. Ty, kdož pro mne trpí, jistě odměním v jednom ze světů.

Přeji si, aby se všichni moji následovníci sjednotili v jednotě, aby ti, kteří jsou sami, proti nim nezvítězili. Nyní tedy vy všichni, kteří jste se řídili mými přikázáními a mým učením, odmítněte všechna učení a výroky těch, kteří jsou sami.

Já jsem jejich učení neučil ani nepochází ode mne. Nezmiňujte mé jméno ani mé vlastnosti, abyste toho nelitovali, neboť nevíte, co mohou udělat ti, kdo jsou sami.

 

Kapitola V

Ó, kteří jste ve mne věřili, ctěte můj symbol a můj obraz, neboť vám mě připomínají. Dodržujte mé zákony a ustanovení. Poslouchejte mé služebníky a naslouchejte všemu, co vám nařídí o skrytých věcech. Přijímejte to, co je vám diktováno, a nezmiňujte se o tom před těmi, kdo jsou sami, židy, křesťany, muslimy a dalšími; neboť oni neznají podstatu mého učení. Nedávejte jim své knihy, aby je nezměnili bez vašeho vědomí. Učte se nazpaměť větší část z nich, aby nebyly pozměněny.


Zpět na rozcestník Satanových doktrín