Smrt, peklo & posmrtný život


Mnoho lidí se pochopitelně bojí, že „peklo“ je místem mučení, věčného zatracení a ohnivých mukou. Osobně, jsem od svého příchodu k Satanovi získala rozsáhlé zkušenosti jak v práci s lidskými dušemi, které odešly z této země, tak i s viděním Satanova pekla, které je bezpečným místem pro duše, které v něm přebývají.

Na rozdíl od duší, které při odchodu z fyzického světa odcházejí skrze smrt ke „světlu“, je Satan zodpovědný a ochranářský. Posílá démony, aby doprovodili satanské duše do pekla. To má zajistit, aby tyto duše byly chráněny před „světlem“, které je dílem nepřítele. Kromě spolupráce s mnoha různými démony mě Satan nechal pracovat s duchy lidí. I když jsou jejich fyzická těla mrtvá, jsou vskutku živí a nemají rádi, když se o nich mluví jako o „mrtvých“. Mluvím o duších těch, kteří jsou významní v pekle. Většina duchů, kteří v pekle pobývali reinkarnovala. Někteří jsou tam stále ze specifických důvodů. Mohu vám řici, že Satanovo peklo není nějaké místo ohně a síry, ale bezpečné útočiště pro duše těch, kteří jsou mu oddáni.

Existuje ještě jedno místo - křesťanské „peklo“, kde někteří křesťanští věřící skončí. Odtud pocházejí hrůzostrašné příběhy a andělé vzali některé nešťastné jedince na osobní prohlídku tohoto místa, protože nenávidí lidi.

Toto místo muk není od Satana, ale je a bylo stvořeno židovským/křesťanským „Bohem“. Ti, kdo se napojují na křesťanskou víru a energii jsou všichni zranitelní:

Matouš 25: 41 Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!

Pravdu o „světle“, které mnozí vidí při umírání a při zážitcích blízcích smrti lze vysvětlit. Následující citát převzatý z článku na webových stránkách Luciferian Liberation Front "Jesus of Borg" (Borg Ježíš) je v mnoha ohledech vcelku přesný. Lidské duše jsou sklízeny vyspělými mimozemšťany za účelem získávání energie. Tyto duše jsou „posuzovány“ podle toho, jak jsou tvárné. S jakýmikoliv schopnostmi mysli, se energie musí přizpůsobit vůli operátora, aby duchovní/energetické dílo bylo účinné. Jakýkoli odpor činí duši nevhodnou pro tento účel. Mnoho věřících, kteří jsou považováni za nevyhovující, je uvrženo do mučení a zatracení.

Citace:
„Když rozpitváme nebeskou krychli, vidíme, že je postavena jako živá buňka s vlastním systémem oběhu energie a metabolismu. Podle všeho se jedná o obří solární baterii/generátor, který umožňuje JEDNOTNÉ mysli kolektivního „Boha“, aby se mohla živit životní esencí zotročených duší, které se nacházejí v jejích „chrámových pilířích“ a umožňuje jí tuto energii přesměrovat dle její vůle. Když člověk zemře, jeho životní esence, duch nebo duše je naskenována sběrači duší, kteří hlídkují v dimenzi mezi fyzickým časem/prostorem a jemnější dimenzí podprostoru a tito sběrači promítají před právě zesnulou duši obraz, který bude zesnulému povědomí, jako např. příbuzný nebo přítel, který zemřel před nimi (babička, náboženská osobnost atd.). Tímto způsobem je sběrač duší schopen přimět čerstvě zesnulou duši, aby odložila své obranné mechanismy. Sběratel přebírá roli vodiče a snaží se duši dovést k branám zadržovací lodi. Zde je duchovní podstata mrtvého znovu naskenována, aby se zjistil stupeň její energetické čistoty (absence rezistentních charakterových rysů) a její potenciál poskytnout výživu pro kolektivní mysl „Boha“. Tento potenciál je založen na tom, jako moc byla tato duše podmaněna strach a závislost nebo jak účinně náboženské programování působilo na tuto duši během jejího fyzického života. Ti duchové, kteří mají jen malou nebo žádnou vlastní vůli a byly během svého života dostatečně naprogramováni, aby sloužily „Božské“ mysli, budou pro ni mít nejvyšší vyživovací potenciál.“
Konec citace

Toto téma se [pochopitelně] objevilo mnohokrát ve všech fórech...křesťanské pojetí „pekla“. Byly zaznamenány případy, kdy lidé viděli při zážitcích blízcích smrti hrůzné věci. Někteří z těchto lidí byli napojeni na anděly, kteří jim takové věci ukázali. To je dílem křesťanského „Boha“ a nemá to nic společného se Satanem. Většina prohlídek „pekla“, jako např. v příběhu o „Dantově pekle“, je dílem andělů.

Když říkám „křesťanský Bůh“, myslím tím souhrnné označení pro nenávistné entity, které vykořisťují lidstvo skrze jejich vymyšlený nástroj manipulace, křesťanství. Dlouho předtím, než byli fotografie volně rozšířené a poznatky o mimozemšťanech byly přístupné veřejnosti, okultista Aleister Crowley nakreslil obrázek „Jehovy“, a na tom obrázku byl mimozemšťan, šedý. Šedí nenávidí lidstvo.

Nechci se pouštět do opakování toho, co už je na stránkách JoS; jde mi o to, abych pomocí tohoto příspěvku uklidnila lidi ohledně „pekla“. Vědět pravdu je velmi důležité, a když otevřete svou mysl pomocí mocenské meditace, uvidíte stále více a více pravd. Nepřítel má prohnilá místa pro lidské duše, které se chytí do jeho pastí. To nemá nic společného se Satanem. Věci jsou obráceně. Stejně jako Židé [kteří jsou našimi nepřáteli na úrovni duše] obviňují a viní ze všeho co SAMI DĚLAJÍ pohany, aby odvedli pozornost a zmátli.To se zrcadlí v mnohem větší oblasti v tom, co dělá křesťanství. Ze všeho, čím křesťané jsou a co dělají, obviňují Satana.

Slyšela jsem, jak křesťané [do omrzení] mluví o tom, že „ďábel nenávidí lidstvo“, „byl vrahem a lhářem od samého počátku“, „jde mu jen o přízemní věci“, „pracuje na tom, aby lidstvu zabránil dosáhnout věčného život a nesmrtelnosti“. Seznam takových žvástů pokračuje dál a dál, ale ve skutečnosti se to všechno vztahuje na Jehovu, JEJICH „Boha“. Stačí se podívat na všechny ty vraždy, nekonečné lži a genocidu nežidovských národů ve starém zákoně, v Bibli. Kromě toho nazaretský, KTERÝ BYL VE SKUTEČNOSTI ZKOMOLEN Z JINÉHO KONCEPTU, byl přetvořen do podoby fiktivní židovské postavy za účelem vytvoření dalšího rozptýlení a klamu, aby tento koncept pozbyl svého původního duchovního poselství, takže každý, kdo následuje tohoto žiďáka na kříži, nikdy nebude schopen vykonat dílo magnum opus (velké dílo) a dosáhnout tak nesmrtelnosti. Křesťané kompulsivně papouškují: „Ježíš tě miluje“, zatímco skutečná pravda zní „Ježíš tě nenávidí“. „Ježíš“ nenávidí lidstvo!

„Ježíš“ není ničím víc než podprahovým nástrojem pro přivedení židovského mesiáše [pokud v tento „druhý příchod“ uvěří dostatečný počet lidí a vloží do toho své duchovní energie, vládnoucí žiďák, potřebný pro sjednocení Židů celého světa, se objeví na scéně a zotročí každého nežida, a to za těch nejohavnějších a nejbrutálnějších podmínek] a pro UDRŽENÍ OŠÁLENÝCH OD DUCHOVNÍHO POZNÁNÍ, POKROKU JEJICH DUŠÍ A DOSAŽENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA/NESMRTELNOSTI. „Ježíš“ také slouží jako rozptýlení, takže věřící v něj nikdy nemeditují nebo nedělají nic pro rozvoj své duše. Podvedení věří, že „Ježíš“ se o všechno postará a že „Ježíš zachraňuje“, i když ve skutečnosti zachraňujeme své duše my sami, pokud máme znalosti a pokud je aplikujeme. Ti, kterým je toto poznání odepřeno a kteří nemeditují, zemřou a budou reinkarňováni znovu a znovu, prokletí opakovat stejné chyby a budou zcela vydáni na milost a nemilost jejich osudu. Zkuste si to ověřit u křesťanů. Neustále papouškují „ďábel klame“, zatímco ve skutečnosti tak činí jejich „Bůh“. A tento jejich takzvaný „Bůh“ se bojí toho, že by lidstvo získalo znalosti a duchovní moc? Je ohrožen naší fyzickou nahotou? „Miluje“ vás tak moc, že vás zatratí do ohnivé jámy, abyste hořeli na věčné časy? To je těžko náš stvořitel. Všechno, co křesťané připisují tzv. ďáblu, způsobil ve skutečnosti jejich vlastní „Bůh“. Tohle je jejich klam. „On klame masy.“

Když se vrátíme k těm zážitkům blízkým smrti a podobně, bohyně Lilith mi sdělila něco velmi poučného. Řekla mi, že ti, kteří měli silné vazby na křesťanství ve svých minulých životech, jsou velmi otevření nepříteli. Dokonce i když je někdo nenáboženský, ateista nebo agnostik, tak je na duši toho člověka silná esence křesťanství z doby jeho minulých životů. To pro nepřítele příležitost, jak s ním manipulovat i v tomto životě. Všimněte si, že ti, kdo mají děsivé zážitky, utíkají zpět k nepříteli. Nepřítel takového člověka využije, aby jeho případ použil k zastrašování ostatních a mnoha dalšími způsoby.

Mnozí z nás byli se Satanem po staletí v minulých životech. Zeptala jsem se jí na sebe a ona mi odpověděla: „vždycky jsi ho odmítala“ [křesťanství]. Kvůli systematickému odstraňování duchovního poznání je jen málo z nás skutečně otevřených a vědomých si toho, co je na našich vlastních duších a duších druhých. Bez ohledu na to, kde se duše člověka nacházela v předchozích životech, když člověk vykoná zasvěcení Satanovi, tak je tento závazek velmi sktuečný a trvalý. Křesťanské svátosti, jako je křest, biřmování a podobně, jsou falešné a nezávazné. Satanské svátosti jsou skutečné.

Někteří lidé to mají s příchodem k Satanovi těžší než jiní. Pro ty z nás, kteří s ním byli po všechny naše minulé životy, je příchod k němu snadný, jako pro kachnu vstoupit do vody nebo pro ptáka se svobodně rozleťet; je to dokonalý pocit. Není v tom nic rozporuplného. Někteří z nás [včetně mě], když jsme se poprvé otevřeli Satanovi a studovali satanismus, tak jsme cítili krásnou, uklidňující teplou záři energie, která nás obklopuje. Lidé, kteří trpí úzkostí, mají s velkou pravděpodobností vazby na křesťanství a/nebo jiné falešné programy nepřítele z minulých životů. Ty je třeba překonat a provedení zasvěcení je prvním krokem, protože jakmile člověk zasvětí svou duši Satanovi, je to trvalé.

Blízké vazby na nepřítele v minulých životech, např. když byl někdo zbožným křesťanem [věci mohou být ještě horší, pokud takových minulých životů bylo mnoho], činí duši člověka velmi otevřenou vůči vlivům nepřítele; díry, tak říkajíc. Nepřítel pak využívá určité jedince pro jeho vlastní nekalé záměry. Někteří lidé se k Satanovi dostávají obtížněji než jiní, ale ti, kteří nalezli pravdu a kteří jsou upřímní, mohou překonat všechny překážky. Klíčové ukazatele toho, že člověk byl s Satanem v minulých životech, jsou velmi silná touha být s ním znovu, a nadprůměrný zájem o okultismus, čarodějnictví a síly mysli a duše, a velmi pozitivní pocit při studiu pravdivých poznatků o satanismu a při poznávání Satana. Mnozí z nás mají schopnosti a znalosti, které pocházejí z minulých životů.

Dozvěděla jsem se mnoho o duši, protože jsem měla tu čest, pracovat přímo s několika lidskými duchy, kteří jsou pro Satana velmi důležití. Nemají rádi, když se jim říká „mrtví“. Jsou velmi živí, bdělí a vědomí, se stejnými osobnostními a charakterovými rysy, zálibami, nelibostmi, emocemi a vším ostatním, čím byli ve svém fyzickém životě zde. Jediná věc je, že nemají fyzické tělo. Reinkarnace není jediným způsobem, jak lze získat fyzické tělo. Většina lidí se reinkarnuje, protože duše, které jsou bez těla nejí, nespí a v podstatě stagnují. Je to pro ně velmi nudné. Duše může vstoupit do těla živé bytosti, [jako učinila např. ta se kterou jsem pracovala], a užívat si fyzických požitků, jako je jezení, dotýkání se různých věcí a cokoli jiného fyzického. Duše sama o sobě je také schopna pociťovat sexuální orgasmus. Sexuální orgasmus je nejen fyzický, ale také duchovní, protože když dojde k orgasmu, tak se otevírají čakry, a to je jeden z hlavních důvodů, proč křesťanské církve sou a vždycky byly proti sexuálnímu potěšení. Je to duchovní věc, nikoliv fyzická, proti které vystupují, protože pracují na zničení veškeré duchovnosti.

Člověk také nezískává moc skrze fyzickou smrt nebo po ní. Bereme si s námi sebe sama, naši osobnost, naše schopnosti a duchovní sílu. Peklo je matně osvětlené, podle toho, co jsem z něj viděla. Lilith mi řekla, že je to ze dvou důvodů; jednak proto, aby to chránilo duše, které tam jsou, a jednak proto, že světlo je silou. Satanova strana byla o moc připravena. Prohráli bitvu, ne však válku.

Prožitky při smrti jsou velmi individuální. Lidé, kteří jsou zranitelní vůči nepříteli, jak jsem psala výše, jsou mu vydáni na milost a nemilost. To vše souvisí s minulým a současným životem. Existují jiní, kteří z jakéhokoli důvodu, často pro ně důležitého, odmítají jít dál a zůstávají jako duchové zde na zemi. Jak jsem psala již dříve v kázání o duchách, často se jedná o závažné nevyřešené problémy, jako je například vraždu, o které ostatní nevědí, mrtvola není řádně pohřbena a podobně, protože na tom danému jednotlivci záleží. Jiní prostě odcházejí do astrálu. Mnohé souvisí s duchovním přesvědčením člověka, pokud nějaké má, protože se jednotlivec váže k odpovídajícím energiím. Satan chrání ty, kdo jsou mu oddáni. Cílem duchovního satanismu je fyzická a duchovní dokonalost a nesmrtelnost, abyste nemuseli zemřít, reinkarnovat a zapomenout vše, co jste se naučili v v tomto životě, pořád dokola.

Satan se stará o své vlastní. Zeptal jsem se VIP lidského ducha, s nímž jsem pracoval, co se stalo, když zemřel [poté, co spadl na zem po požití kyanidové kapsle]. Řekl mi, že čtyři z našich bohů se objevili, vzali ho za astrální ruku, zvedli ho z jeho těla a a vzali ho do pekla, kde už byli jiní jeho známí, kteří zemřeli a kde byl v bezpečí, jistotě a spolehlivě chráněn. Další VIP duch, který také spolkl kyanidovou kapsly, byl takto eskortován. VIP duchové byli odděleni, protože jim je poskytována dodatečná ochrana.

Žena, se kterou pracoval jeden člen mé rodiny, mi vyprávěla o jejích obavách o tom, že její manžel viděl na smrtelné posteli démony. Jednalo se o démony poslíčky, vzhledu chrličů, a on byl vyděšený. Znovu, v určitém okamžiku v minulém životě byla jeho duše oddána Satanovi a Satan za něj převzal zodpovědnost. Tito démoni jsou tu pro ochranu satanistických duší, aby zajistili, že nebudou uneseny nepřítelem, odvedením ke „světlu“.

Esence je jako přetrvávající stopa energie, např. vlivem násilné smrti, takzvané „strašidelné domy“ a podobně. Esence je jen energie. Esence nemá osobnost, emoce ani vědomí.

Viděla jsem židovské lživé učení o tom, že ti, kteří zemřeli, jsou „prázdné skořápky“. Nic nemůže být dále od pravdy. Díky tomuto a křesťanským církvím, které jsou jejich hlavním nástrojem, mnozí z těch, kteří zemřeli, jsou jejich rodinami a pozůstalými zapomenuti - kvůli tomu, že duchovní poznání je systematicky odstraňováno. Pozůstalí navštěvují prázdné mrtvoly na hrobech a nevědí, jak kontaktovat a komunikovat se svými blízkými na druhé straně, kteří se ještě nereinkarnovali. Fyzické tělo je mrtvé, ale duše žije dál a není v žádném případě mrtvá.

Pokud jde o nekonečné otázky týkající se sebevraždy, sebevražda by měla být zcela poslední možností, protože mnoho problémů lze překonat meditací a nasměrováním své energie. Existují určité případy, kdy je sebevražda jediným řešením, například když čelíte mučení nebo něčemu horšímu, kde NENÍ jiné možné východisko. Mocnosti pekla chtějí, abychom žili. Nepřítel se snaží přimět lidi, aby spáchali sebevraždu.

Zkušenosti uvedené ve výše uvedeném článku nejsou jen mé vlastní, ale i jiných oddaných satanistů, kteří také potvrdili své vlastní zkušenosti s peklem a s prací s těmi, kteří umřeli a nyní jsou ve své duchovní podobě.