Lidské oběti v Bibli


Deuteronomium 12:27
Tam budeš obětovat své zápalné oběti – maso i krev – na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníš.


Stránky Židovské/křesťanské bible jsou plné obětování - obětování lidí. Většina křesťanů se spoléhá na to, co říká jejich kazatel a/nebo jsou příliš líní nebo mentálně zaostalí na to, aby sami četli a studovali. Kolik lidí se obtěžuje SKUTEČNĚ PŘEMÝŠLET?? Kromě do očí bijících lidských krvavých obětí pro Jehovu se pod vedením krvelačného Jehovy odehrávala jedna krvavá lázeň za druhou, v podobě četných válek a dalších nelidských činů.

Svaté texty a posvátné spisy nežidů byly nahrazeny tímto židovským vymyšleným a sepsaným hnusem. Není na tom nic duchovního, jen vražda za vraždou, nelišící se od židy ovládaného Hollywoodu a jeho důrazem na nikdy nekončící násilí, krveprolití a vraždění.

Exodus 22:29 "Nebudeš otálet s obětováním prvních svých zralých plodů a ze svých nápojů; prvorozené ze svých synů mi dáš."

Ezekiel 20:25-26 Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají.
20:26 Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené projít plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali, že já jsem Hospodin.

II Samuel 21 je dalším příkladem krvavé oběti k usmíření Jehovy.
21:6 chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu.“ „Máte je mít,“ řekl jim na to.
21:9 Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen.
21:10 Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na té skále. Od počátku sklizně, až dokud se na ně z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci.

Když je chladnokrevně zavražděno sedm mužů, aby se usmířili s Jehovou, v naději, že ukončí hladomor, lze to nazvat pouze lidskou krevní obětí.

Další krvavé oběti:

Numeri 31:25 Hospodin Mojžíšovi řekl:
31:26 „Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka.
31:27 Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce.
31:28 Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu.
31:29 Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu.
31:30 Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek.“
31:31 Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
31:32 Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu,
31:33 72 000 kusů skotu,
31:34 61 000 oslů,
31:35 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže.
31:36 Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu;
31:37 z nich bylo Hospodinu odvedeno 675.
31:38 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72.
31:39 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61.
31:40 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32.

Následující úryvek je z knihy "The Handbook of Jewish Knowledge", Nathan Ausubel ©1964; strany 302-303

"Jefte, jeden z vládnoucích soudců po dobytí Kanaánu, měl obětoval svou jedinou dceru Bohu Izraele při oslavě vojenského vítězství nad Amónovci; Samuel, "věštec", rozsekal tělo Agag před Bohem; David, citlivý básník a král, vydal sedm Saulových synů Gibeoncům, "aby je oběsili před Bohem".

Příkladem toho může být níže uvedená změna verše v Soudců 11:39.
V ostatních je člověk nahrazen "jehnětem".

Soudců 11:34
Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti – jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě ní.
11:35
Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: „Ach, má dcero!“ vykřikl. „Taková pohroma! Přivedla jsi mě do neštěstí! Já jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!“
11:36
„Otče můj,“ řekla mu ona, „ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil – Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci.“
11:37
Potom svého otce požádala: „Prosím jen o jedno: Pusť mě na dva měsíce, ať smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím.“
11:38
„Jdi,“ řekl jí a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství.
11:39
Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s ní udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk,
11:40
že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského.

Jak moc je to zřejmé? V Soudců 11:35; Jefte si "pronajímá" své oblečení. Pro ty z vás, kteří tento termín neznají, je to hebrejský a také starověký zvyk pronajmout (roztrhat/roztrhat) šaty po smrti milované osoby.
"Neboť jsem dal slovo Hospodinu a nemohu ho vzít zpět." Slíbil, že svou jedinou dceru obětuje Jehovovi. Je také do očí bijící, že jehova požadoval tento čin výměnou za vítězství nad jeho nepřáteli a "syny Amónovými", jak prohlásil "nemohu vzít zpět."

V Soudců 11:37; Jeho dcera prohlašuje. „Prosím jen o jedno: Pusť mě na dva měsíce, ať smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím.“ "Ať se mi to stane" a "oplakávat mé panenství" Zde je zřejmé, že Jehova požadoval obětování panny.

Soudců 11:39; Když se vrátila ke svému otci "který s ní učinil podle slibu, který dal, a ona nepoznala žádného muže." a Soudců 11:40; "izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského" Je zřejmé, že obětoval svou jedinou panenskou dceru Jehovovi, který tento čin VYŽADOVAL výměnou za to, že zajistí vítězství pro Jeftu.

KANIBALISMUS:
Deuteronomium 28:53
V tom zoufalém sevření, až tě sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod – maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
28:54
Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly.
28:55
V tom zoufalém sevření, až tě tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo.
28:56
Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři,
28:57
po plodovém lůžku, které jí vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, až tě tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní!
28:58
Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu,

LIDSKÁ KREV NESTAČILA, JEHOVA DAL JASNÉ POKYNY I PRO RITUÁLNÍ PORÁŽKU ZVÍŘAT:

Exodus 20:24
Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti.

Exodus 24:4
Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů.
24:5
Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti.
24:6
Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář.
24:7
Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní.“
24:8
Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov.“

Další pokyny od Jehovy pro krvavé oběti:
Exodus 23:18
Neobětuj krev mé oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku mé slavnostní oběti ať do rána nic nezbude.

Exodus 29:10 Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu.
29:11
Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ.
29:12
Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem jí potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře.
29:13
Vezmeš všechen tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři.
29:14
Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích.
29:15
Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu.
29:16
Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš jí oltář ze všech stran.
29:17
Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavě.
29:18
Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.
29:19
Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu.
29:20
Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš jí lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran.
29:21
Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak bude posvěcen on i jeho roucha a s ním i jeho synové a jejich roucha.
29:22
Potom z berana vezmeš tučné části – ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich – a pravou kýtu, neboť je to beran pověření.
29:23
Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku.
29:24
To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu.
29:25
Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu.
29:26
Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl.
29:27
Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům.
29:28
Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu.
29:29
Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni.
29:30
Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni.
29:31
Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě.

Leviticus kapitola 1
1:1
Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání:
1:2
„Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, ať je to dar z dobytka – ze skotu nebo z bravu.
1:3
Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, ať přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
1:4
Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné.
1:5
Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání.
1:6
Potom ať zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly.
1:7
Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví.
1:8
Na ně pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem.
1:9
Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.
1:10
Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu – z ovcí nebo koz – ať přivede samce bez vady
1:11
a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran.
1:12
Potom ať rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
1:13
Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.
1:14
Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
1:15
Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře.
1:16
Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel.
1:17
Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.“

Leviticus kapitola 7
7:1
„Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá.
7:2
Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví ať se pokropí oltář ze všech stran.
7:3
Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti,
7:4
obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude odňat spolu s ledvinami.
7:5
Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění.

Leviticus 7:14
Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti.

"PÁN" POTŘEBUJE KAŽDOU KAPKU KRVE Z KRVAVÉ OBĚTI:
Leviticus 7:27
Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu.“

Zde je zapotřebí další krvavé oběti, aby bylo odstraněno prokletí malomocenství, které Jehova seslal:
Leviticus 14:34

„Až vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a já na některý dům v té zemi dopustím ránu malomocenství,
14:49
Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop.
14:50
Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou.
14:51
Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům.
14:52
Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu,
14:53
vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý.“
14:54
Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství – ať jde o prašivinu,
14:55
o malomocenství na oděvu či na domě,
14:56
otok, vyrážku či světlou skvrnu.
14:57
Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství.

Další příklady krvavých obětí Jehovovi:
Leviticus 8:14- 32
Leviticus 9:1- 24
Leviticus 14:1- 5
Leviticus 14:12-28
Leviticus 23:12-21
Numeri 19:1- 7
Joshua kapitola 10- Samé masové vraždy
Soudců 1:1- 18 Další krveprolití a masové vraždy
Soudců 3:27- 31

A tak to jde dál a dál a dál. Opakuje se nekonečné masové vraždění a krveprolití. Stále dokola se opakuje slovo "KREV". Člověk by si myslel, že je to všechno tak očividné.

Všichni musíme mít na paměti, že Nazaretský byl příkladem lidské oběti; dále"jezte jeho tělo a pijte jeho krev" je opakovaně recitováno během téměř každé křesťanské mše/obřadu na celém světě.
Křesťanská mše/obřad: simulace lidské krvavé oběti

Výše uvedený článek a tento článek Jehova: "Vrah a lhář od počátku" odhalují krveprolití za krveprolitím, dobývání a genocidu nežidů z rukou Židů.


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ