Ovládání mysli a bible
Autor:
Velekněz Don


Níže uvedený článek byl v některých oblastech aktualizován. Pro více informací si prosím přečtěte "Kázání o 666", které následuje po tomto článku.

Všimněte si, že s pádem sovětského židovstva, židé pracovali na obnově Křesťanské náboženství po neúspěchu jejich ateistického křesťanského programu. To jim umožňuje udržovat přísnou kontrolu nad obyvatelstvem. Z čehož časem znovu získají dřívější kontrolu, kterou kdysi měli.

V odkazu vidíme, jak Židé používají podprahové programování v Americe, které se napojuje na jejich zaklínací knihu Bibli:
PODPRAHOVÁ POSELSTVÍ 60. let (zpomaleně)[Youtube video]

2 Corinthians
12:16 Ale budiž, sám jsem vás nezatěžoval. Ale byl jsem lstivý a chytil jsem vás lstí.

Všimněte si, že ve výše uvedeném videu na youtube Židé opakovaně používají výrazy s Bohem:

"God is real, God is watching" = 22 písmen

"Believe in government God" =22 písmen

"Obey Consume Obey Consume" = 22 písmen

Podle křesťanských a židovských je 22 číslem židovské abecedy a je číslem Mistra stavitele, nekonečnosti a dokončenosti, kvintesence [ducha, který je Bohem vesmíru ve smyslu hermetického učení], Boží mysl a Bůh. Nazaretský vyslovuje 7 posledních slov konečnosti, na kříži, což je fází na začátku Žalmu 22. Odpovídá to 12 znamením zvěrokruhu a 10 planetám v Tarotu. z nichž je tato abeceda přiřazena. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, má také 22 kapitol.

Číslo 22 odpovídá kartě Světový trumf tarotu, a označuje završení. To ve smyslu, že nepřítel dokončí svůj cíl dobýt a ovládnout svět prostřednictvím komunismu.

Více o tomto důležitém tématu v následujícím článku:
Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví

Žalmy 66:7
Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!

Kniha žalmů je 19. knihou Bible. Všimněte si verše 66,7; který také dává dohromady 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 = 19 = 38 a 3 + 8 = 11, což je číslo pádu, takže výše uvedený verš nejenže varuje před vzpourou, ale vzhledem k číslům podprahově poukazuje na to, že vzpoura bude mít za následek pád.

1 Samuel 12:15
15 Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce.

1 Samuel je devátá kniha Bible. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.
9 je číslem konečnosti a soudu, moci samotného Boha.

Colossians 3:22
Služebníci, poslouchejte ve všem své pány podle těla, ne naoko, jako patolízalové, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Boha.

Koloským je 51. kniha Bible. [5 + 1 = 6]. Židé používají číslo 6, například v jejich falešném "šestimilionovém" holokaustu. V Bibli je číslo 6 číslem člověka bez jakéhokoli duchovní síly. Číslo 7 souvisí se 7 čakrami, duchovní silou vyzařující z nich a duchovní dokonalostí. Číslo 6 je nedostačující. 6 je také číslem těžké práce. Pracovalo se 6 dní a sedmý den byl dnem odpočinku.

"Číslo 6 je spojováno se včím, co souvisí s lidskou prací. Vidíme ho na mírách, které člověk používá při své práci, a na času, během něhož pracuje. A vidíme to od samého počátku."

Židovský důraz na číslo 6 a jeho používání vytváří astrální vibrace pro prosazování jejich agendy, jejich komunistického státu a světového řádu. Komunismus je otrocká práce. S komunistickým státem se židé stávají "bohem" a veškeré duchovní poznání je nahrazeno materiálním ateismem.

Výše uvedený verš z 51. knihy Bible [1 + 5 = 6] hájí otrockou práci. Dále lze verš 3,22 vynásobit 3 x 22 = 66; celkový počet knih v bibli, což naznačuje, že je dokončen Židovský komunistický stát otrocké práce a jejich nový světový řád.

Romans 13: 1-7

1 Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha,
2 takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.
3 Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly.
4 Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.
5 Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí.
6 Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.
7 Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.


Zakladatelé si přáli, aby byla Velká pečeť na dolaru umístěna z dobrého důvodu. nikdy na něj nedali nic o židovském "Bohu". Odkaz na o židovském "Bohu" umístil na americkou měnu židovský prezident Dwight David Eisenhower.
"30. července 1956, dva roky poté, co prosadil, aby se výraz "pod Bohem" do slibu věrnosti, prezident Dwight D. Eisenhower podepisuje zákon, který oficiálně prohlašuje, že "V Boha věříme" ("In God We Trust") je oficiálním heslem národa. Tento zákon, P.L. 84-140, také nařizuje, že se toto heslo má objevit na všech amerických papírových platidlech." 1 Eisenhower byl podle vlastního přiznání Žid; jméno Eisenhower je odvozeno od židovského příjmení Eisenhauer.

"V ročence Eisenhowerovy absolventské třídy vojenské akademie West Point, je Eisenhower označen jako "strašný švédský Žid".

Není překvapením, že Bílý dům s prezidentem, který patří židům, Franklinem Delano Rooseveltem, který sám byl holandsko-židovského původu, a jeho zaměstnanci vypadal jako seznam členů synagogy.

"V roce 1943 Washington plukovníka Eisenhowera nejen převelel do Evropy, ale povýšil ho místo více než 30 zkušenějších vyšších důstojníků na pětihvězdičkového generála. Pověřil ho velením všech amerických sil v Evropě.

Tento velký "generál", který se schovával ve strachu, se pomočil, když po něm šlo malé neozbrojené německé komando během války. Osobně nařídil vyvraždění více než 1,7 milionu německých vojáků poté, co válka skončila v jeho táborech smrti P.O.W. Jejich jediným zločinem byla obrana jejich národa a lidu. Mnozí z nich nebyli starší než 15 let. To je další do očí bijící příklad čisté talmudské nenávisti.
Celý článek "V 'Eisenhowerových táborech smrti': A U.S. Prison Guard Remembers, klikněte zde.

"In God We Trust" má 12 písmen: Dvanáctka je dokonalé číslo, které znamená dokonalost vlády. V Bibli je 66 knih, což je v součtu 12 [6 + 6 = 12].

Slovo Bůh se v Bibli objevuje 4473krát, což se v součtu rovná 9. 9 je číslem konečnosti a soudu, samotné Boží moci, která je s ním spojena:

"Boží soudy" jsou v Aggeovi 1,11 vyjmenovány v devíti bodech:
"I zavolal jsem sucho na zemi a na horách, a na obilí, na mladé víno, na olej a na to, co země plodí, a na lidi, na dobytek a na všechnu práci rukou."

Aggeus je 37. kniha Bible. 3 + 7 = 10; Haggeus 1 by tedy byl 11; zde máme opět 11 11.

"Zákon byl podepsán prezidentem Eisenhowerem 30. července 1956 a. motto bylo postupně přidáváno na papírové peníze v období od roku 1957 do roku 1966. (Public Law 84-851)[18] Zákoník Spojených států amerických v 36 U.S.C. § 302, nyní stanoví: "In God we trust" je národním heslem."2

Je vidět, že peníze jsou mocným prostředkem, jak něco vnést do podvědomí veřejnosti:

9/11 trik s $20 bankovkou [Youtube video]

Zde je více informací o podprahových sděleních v médiích, která vedla k 11. září:
CO? ...Hollywood předpověděl 9:11???? [video na Youtube]

Tady na rovinu:
Předzvěst 11. září ve filmu Super Mario Bros [Youtube video]

A my můžeme být svědky toho, jak židovské síly opět vnášejí svého "Boha" do masové mysli:
"Eisenhower podepsal zákon v Den vlajky 14. června 1954. Prohlásil: "Od tohoto dne budou miliony našich školních dětí denně hlásat v každém městě a městečku, v každé vesnici a venkovské školní budově oddanost našeho národa a našeho lidu Všemohoucímu..... Tímto způsobem znovu potvrdíme přesah náboženské víry do dědictví Ameriky a jejího života. Tímto způsobem budeme neustále posilovat duchovní zbraně, které budou navždy nejmocnějším zdrojem naší země, ať už v míru nebo ve válce.

14. června byla do slibu věrnosti začleněna věta "Pod Bohem", 1954 společným usnesením Kongresu, kterým se mění § 4 Flag Code přijatého v roce 1942."3

Na závěr bych chtěla říci, že mnoho lidí v e-skupinách Satanovy radosti se zmínilo o tom, že viděli určitá čísla opakovaně. Může se jednat o určitá čísla na poznávací značce vozidla, nebo na digitálních hodinách, v nějaké reklamě a na mnoha dalších místech. Někdy se to může opakovat po celé dny, ale to samo o sobě je neškodné. Když jsme si vědomi určitých čísel, vytvoří se tím podprahová vibrace a dříve, než si to uvědomíme, tak začneme ta samá čísla často vidět v každodenním životě. Tento aspekt je zcela nevinný a často bezvýznamný, ale ve výše uvedeném článku si jsou pachatelé plně vědomi síly čísel a prosazují ji, aby upevnili své magické působení v realitě prostřednictvím židovské/křesťanské Bible. To je důvod, proč je mnoho křesťanů prakticky nuceno učit se nazpaměť biblické verše, protože tím se jim vštěpují povědomá spojení. Více o této problematice:

Bible svatá: kniha židovského čarodějnictví

Křesťanství, komunismus, Židé a Bible

Křesťanská mše a její souvislost s židovskou rituální vraždou


Zdroje

1 This Day in History [www.history.com]

2 Wikipedia, článek: "In God We Trust"
3 TamtéžKÁZÁNÍ O 666


Protože jsem již napsala dvě kázání o biblické numerologii a o tom, jak je bible knihou židovského čarodějnictví, tak přináším další kázání o číslech...

Bible má celkem 66 knih. Jak už většina z vás ví, židovské síly vždy zdůrazňují číslo 6, stejně jako jejich 6 milionů falešných obětí holoco$tu a První máj, důležitý komunistický svátek [1. května; 5/1; 5 + 1 = 6] a mnoho dalších. Dávejte si na to pozor, zejména když sledujete a čtete noviny, časopisy apod. Židé vždy zdůrazňují číslo 6. Tomu odpovídá i kabalistická kvadratura Saturnu, která na všech stranách, dokonce i na úhlopříčce, dává dohromady 15. V bibli je číslo 6 číslem lidstva bez jakékoliv duchovní síly. Číslo 7 souvisí se sedmi čakrami, duchovní silou, která z nich vyzařuje a duchovní dokonalostí. Číslo 6 je nedostatečné. 6 je také číslem těžké práce. Pracovalo se 6 dní a sedmý den byl dnem odpočinku. Číslo 6 je spojováno se včím, co souvisí s lidskou prací. Vidíme ho na mírách, které člověk používá při své práci, a na času, během něhož pracuje. Číslo 6 souvisí také s otroctvím:

Colossians 3:22
Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.

Výše uvedený verš z 51. knihy Bible [1 + 5 = 6] hájí otrockou práci. Dále lze verš 3,22 vynásobit 3 x 22 = 66; celkový počet knih v bibli, což naznačuje ustanovení komunistického státu otrocké práce a jejich nového světového řádu.

Pravdou je, že... Satanovo číslo 666 je číslem pro kabalistické Slunce a označuje duchovní moc a pokrok. Téměř všechna starověká pohanská náboženství kladla důraz na "uctívání" Slunce. Kódové slovo "uctívání" v pravém slova smyslu znamená intenzivní soustředění, jako např. v hluboké meditaci. Kromě toho 6 x 6 x 6 = 216, což souvisí s určitými mocnými nadis v duši. Sluneční čakra je nejsilnější nejmocnější a nejdůležitější čakrou duše a má co do činění s magnum opus. Sluneční čakra je čakrou Grálu; pohárem, který drží elixír života vylučovaný šišinkou mozkovou. Bible s 66 knihami nedostačuje k uskutečnění božství a pracuje na tom, aby lidstvo udržela duchovně a psychologicky zotročené.

Podle bible má být číslo 12 dokonalé a číslo 13 je Satanovo číslo. Jako lidské bytosti máme celkem 13 hlavních čaker, nikoliv 12. 13 JE jedno ze satanových čísel [1 + 3 = 4]. Opět platí, že číslo 12 je nedostačující. V dávných dobách existovalo 13. znamení zvěrokruhu. 12 také souvisí s naším časem soustředěným okolo Saturnu; 60 vteřin v minutě, 60 minut v hodině a 24 [2 + 4 = 6]. v rámci jednoho dne. Saturn, jak jsem již napsala výše, vibruje k číslu 6. Saturn je malefická planeta utrpení, těžké práce, bídy, neštěstí a ztrát. Kdekoli se Saturn nachází v astrologické mapě člověka, tam bude člověk v životě trpět. Židovské mocnosti označují číslo 12 jako číslo pro "dokonalou vládu", jinými slovy, že lidstvo je duchovně bezmocné, nedosahuje duchovní moci a podléhá zotročení a naprosté nadvládě z rukou Židů, kteří tuto vládu řídí. Podprahové vibrace a poselství v bibli k tomu lidstvo připravily. Naproti tomu třináctiměsíční lunární kalendář je založen na přirozeném čase Země. Všichni žijeme v nesouladu s přirozenou harmonií Země, pokud jde o náš kalendář a čas.

"Nultý rok"

Židy vynucené implantování mikročipů PDF
Výše uvedený článek je velmi důležitý. To je to, co tvoří nepřátelskou rasu mimozemských Šedých, mikročipový implantát, který ovládá jejich emoce, myšlenky a všechno ostatní. Článek obsahuje řadu odkazů odkazů spolu s úryvky, které dokazují, že je to možné ve VELMI blízké budoucnosti pro celý svět a již se to děje.

ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ


ZPĚT NA STRÁNKU PRAVÝ HOLOKAUST