Pravda o iluminátech
Autor:
Mageson666


K často omílanému tématu svobodných zednářů a iluminátů přinášíme stručný přehled událostí, které vedly k rozvrácení zednářů židovstvem a pravdu o iluminátech:

Několik dobrých článků na toto téma najdete zde:

Pravda o novém světovém řádu
Šalamounův chrám
Nová Atlantida (The New Atlantis)

Rothschild najal syna židovského rabína Adama Weishaupta, aby vytvořil pseudozednářsky vyhlížející frontu [Ilumináty], a vyzbrojil ho obrovskými finančními prostředky a kontakty. Vše pak bylo připraveno.

Historie zaznamenala, že 1. května 1776 založil Dr. Adam Weishaupt bavorský spolek Řád ILLUMINATI. Weishaupt byl profesorem židovského kanonického práva na univerzitě v Ingolstadtské univerzitě v Bavorském Německu. Narodil se židovským rodičům a později "konvertoval" ke katolicismu. Stal se vysoce postaveným členem jezuitského řádu, který následně opustil a založil vlastní organizaci na jasný příkaz nově vzniklého "Klanu Rothschildů."

Žid Weishaupt byl přesvědčen, že pouze několik vyvolených může dousáhnout dostatečného "osvícení", aby mohli řídit a vládnout světu. Problém byl v tom, kde najít dostatek intelektuálních "nositelů světla", kteří by mohli začít vládnout? Následně je našel v různých lóžích a řádech té doby, jako např. zednářských lóžích, rosenkruciánském řádu a dalších legitimních a upřímných starověkých řádech. To znovu potvrzuje Edith Starr-Millerová ve své knize "Okultní teokracie". "Jak se vyvíjela organizace iluminátů, rostly i její ambice, které skončily spiknutím, jehož cílem bylo rozvrátit svobodné zednářství a změnit jeho cíle pro získání kontroly na světem... po získání kontroly nad některými zednářskými lóžemi, se Weishaupt a jeho společníci lehkomyslně chlubili svou rostoucí mocí".

Weishaupt si zvolil jméno Spartakus, protože se stejně jako římský válečník věnoval osvobozování [utlačovaných mas] od útlaku všech monarchií a náboženských mocností. Jeho touha setřást zahrnovala nejen vlády a organizovaná náboženství, ale také instituci manželství, a dokonce i rodiny....

Weishaupt chtěl systém skutečně globálních rozměrů, i kdyby měl přinést násilnou celosvětovou revoluci a potoky krve. Jeho "laskavá diktatura" měla šest hlavních bodů, které se týkaly zrušení:

1. Řízené nebo nacionalistické vlády v podobě monarchií.

2. Osobního vlastnictví.

3. Dědických práv.

4. Patriotismu k nacionalistickým cílům.

5. Společenského řádu v rodinách, zákonů o sexuálním chování [chránících nezletilé] a všech morálních kodexů.

6. Všech náboženských disciplín založených na víře v živého Boha, na rozdíl od víry v přírodu, člověka a rozum. [Prosazování ateismu s cílem odstranit veškeré duchovní poznání].

To je téměř doslovně převzato z knihy Karla Marxe KOMUNISTICKÉ MANIFESTO a těchto šest bodů je také v naprostém souladu s Protokoly obecně, [což opět prokazuje jejich reálnost].

Weishauptovou vizí budoucího světa byl plnohodnotný komunismus se vším ve společném vlastnictví, dokonce i dětmi.

Zajímavější je zjištění, že Karel Marx nebyl skutečným zakladatelem myšlenky komunistické světové revoluce. Jejím skutečným otcem byl Adam Weishaupt, zakladatel "zednářského řádu" iluminátů - Marschalko

"Velká síla našeho řádu spočívá v jeho utajení; ať se nikdy neobjeví na žádném místě pod svým vlastním jménem, ale vždy krytý jiným jménem a jiným cílem. Žádná maska není vhodnější než tři poslední stupně svobodného zednářství. Veřejnost je na ně zvyklá, málo od nich očekává, a proto si jich nevšímá."
- Adam Weishaupt

Na svém počátku nebyli ilumináti zednářským řádem a sám Weishaupt do lóže vstoupil až v roce 1777, kdy byl uveden do lóže Theodora de Bon Conseil v Mnichově. Jakmile však Weishaupt vstoupil do zednářského řádu, okamžitě viděl jeho potenciální hodnotu jako prostředku k realizaci jeho iluminátských snů. K vytvoření oficiálního svazku mezi ilumináty a svobodným zednářstvím se Weishaupt rozhodl uspořádat kongres ve Wilhelmsbasu na hradě Viléma IX. z Hesenska-Kasselu, který se měl konat 16. července 1782. Této zvláštní události, která byla významná jak svým rozsahem, tak svými aspiracemi, se zúčastnili elitní zástupci zednářských lóží z celého světa.

Zde bylo také rozhodnuto, že se povolí dříve vyloučeným Židům vstup do svobodného zednářství. Iluminátské vyznání tvrdilo, že všichni jsou si rovni [komunismus/křesťanství].
Křesťanství & Komunismus: Židovská dvojčata

Pro změnu zednářské politiky vůči Židům však existoval i další, skrytý důvod, bylo zapotřebí peněz....a Židé, kde byli hlavními bankéři Evropy, což byla jejich role od doby pádu rytířského řádu Templářů. A nezapomínejte, že král Vilém IX. byl v té době zadlužený a obecně psychopatický jedinec.

Když přišel čas hlasovat o jejich přijetí, Židé tak moc toužili po vítězství, že zcela zaplnili sál dalšími židovskými příznivci. Netrvalo dlouho a mezi členy Iluminátů patřili židovské bankovní rodiny, včetně Rothschildů, Oppenheimových, Wertheimových, Schusterů, Speyerů a Sternů.

Ve Frankfurtu, finančním centru Rotschildů v Evropě, vznikly nové lóže převážně židovského členstva a město se brzy stalo světovým sídlem iluminátského zednářství.

Prvním úkolem Židů iniciovaných mezi ilumináty, bylo manifestovat jim prorokovaný Sion, svět ovládaný Jehovou vyvoleným lidem. Byly dány do pohybu plány, aby Židé konečně získali svou "zemi mléka a strdí", která jim byla tak dlouho slibována [v jejich vlastních židovských myslích] a která by zahrnovala celý svět.

Příležitost manifestovat jejich Sion přišla s ruskou revolucí, která byla financována židovskými bankéři. Jeden z nich, německý Žid Karl Marx, tuto událost revoluci podnítil vydáním jeho Komunistického manifestu.

Karel Marx, vlastním jménem rabín Mordechaj Levi, byl členem organizace League of the Just (Ligy spravedlivých). Právě ta vedla ke vzniku Komunistické strany.

-1841, Moses Hess přivedl Marxe do organizace "League of the Just"

Heslo Svazu League of the Just(Bund der Gerechten) znělo "Všichni lidé jsou bratři" a jejími cíli bylo "nastolení Božího království na zemi", založeného na ideálech lásky k bližnímu, rovnosti a spravedlnosti"[1]. Viz. Jak je křesťanství dvojčetem komunismu.
Viz- Křesťanství & Komunismus: Židovská dvojčata

Bolševický vůdce revoluce Lenin, který byl kompletně židovského původu, přispěl svým plánem na centralizovanou vládu vládu, kterou by ovládala židovská oligarchie. Poté, co Lenin a jeho Iluminátské kohorty vyvěsili na konci ruské revoluce své vlajky, vznikla jejich nová komunistická vláda, v níž Židé obsadili nejméně 75 % nejvyšších pozic... A skončilo to tím, že Židé vyvraždili 60 milionů nežidů, než komunismus v Rusku skončil. Mnozí z nich byli zavražděni v organizovaném systému táborů, které všechny řídili židovští komisaři.
Otrocká práce v sovětském Rusku

Židovští bankéři také zvolili jiný postup a pomalu vybudovali impérium finančních institucí, aby dohlíželi na kapitalistickou infrastrukturu, která by řídila svět. Jak prohlásil jeden z židovských bankéřů a mecenáš Iluminátů, Amshel Rothschild: "Dejte mi kontrolu nad financemi v zemi, a je mi jedno, kdo bude vládnout!"

Což nakonec vede ke komunismu. Židé mají v rukou veškeré bohatství a moc. Nežidé se dostanou do naprostého otroctví globálního židovského jednotného světového řádu.

Národy se shromáždí, aby vzdaly hold Božímu lidu: všechna jmění národy přejdou na židovský lid, budou pochodovat v zajetí za židovského lidu v řetězech a budou se před ním klanět, jejich králové budou vychovávat jejich syny a jejich princezny budou kojit jejich děti. Židé budou poroučet národům, budou svolávat národy, které ani neznají a budou je nenávidět. Bohatství moří a bohatství národů připadne Židům z jejich vlastního práva.
"Každý lid Království, který nebude sloužit Izreli, bude zničen."
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

Jaké důsledky mělo rozvrácení svobodného zednářství Židy v rámci organizace? Zednářství vychází z judaismu. Odstraňte učení judaismu z zednářských rituálů a co zbude?
- The Jewish Tribune [New York, 28. října 1927]

"V současných národech je zednářství prospěšné pouze Židům."
-Theodore Herzl [zakladatel a vůdce světového sionismu]

"Založili jsme mnoho tajných sdružení, která pracují pro náš cíl a pod naším vedením. Jedním z mnoha triumfů našeho svobodného zednářství je, že nežidé, kteří se stanou členy našich lóží, nikdy nebudou mít podezření, že je využíváme k budování věznic pro ně samotné, na jejichž terasách postavíme trůn našeho nezvratného židovského krále; a nikdy by se neměli dozvědět, že jim přikazujeme, aby ukovali okovy své vlastní poddanosti našemu budoucímu světovému králi."
-Úvodní projev na sjezdu B'nai B'rith v Paříži [zveřejněno v Catholic Gazette, únor 1936]

Zde by mělo být zřejmé, proč Třetí říše zakázala takové organizace v rámci Německa. Jsou to orgány židovského komunismu.Zdroje: The Coming Gnostic Civilization, M.A.Pinkham