Židovský hoax - křesťanství


Následující text je úryvkem z knihy "The White Man's Bible" od Bena Klassena:

ZPOVĚĎ ŽIDA NIČIVÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ PAVLA Z TARSU A KŘESŤANSTVÍ PŘI NIČENÍ ŘÍMSKÉ CIVILIZACE
Následující text napsal židovský spisovatel Marcus Eli Ravage (1884-1965). Vyšel v dnes již neexistujícím časopise Century Magazine v únorovém čísle z roku 1928. Je tak jasný, tak přímý a jeho důsledky tak dalekosáhlé, ale úplná katastrofa, zde tak explicitně vylíčená, průměrnému zmatenému křesťanovi bílé pleti uniká. Zde je nadpis a text Raveogova článku: SKUTEČNÉ OBVINĚNÍ VŮČI ŽIDŮM

Samozřejmě, že nás nesnášíte. Nemá smysl mi tvrdit, že ne. Takže neztrácejme čas popíráním a sháněním alibi. Vy víte, že ano, a já to vím, a tak si rozumíme. Není pochyb, že někteří z tvých nejlepších přátel jsou Židé a tak dále. Něco takového jednou nebo dvakrát už myslím slyšel. A také vím, že mě osobně nepočítáte jako konkrétního jednotlivého Žida, když se na nás vrháte ve svém velkohubém stylu, protože já jsem, no, tak jiný, nevíte, skoro tak dobrý jako jeden z vás.Ta malá výjimka, mě nějak nepohání k vděčnosti, ale to teď nevadí. Je to agresivní, šplhající, tlačící se, materialistický druh, který nemáte rádi, jedním slovem ti, kteří vám tolik připomínají vaše vlastní nadcházející bratry. Rozumíme si dokonale. Já vám to nemám za zlé.

Požehnej mé duši, nikomu nevyčítám, že se mu někdo nelíbí. Co mě zaujalo na téhle protižidovské záležitosti, jak si na ni hrajete, je váš naprostý nedostatek odvahy. Jste tak nepřímí a oklikou, tak průhledně se vymlouváte, že se zdá, že že trpíte rozpaky tak strašnými, že kdyby to nebylo groteskní, tak by to bylo iritující.

Není to tak, že byste byli amatéři: děláte to už déle než patnáct století. Přesto se dívát na a poslouchat vaše dětinské záminky, mohl by člověk nabýt dojmu, že sami nevíte, o co jde. Máte k nám odpor, ale nemůžete jasně říci proč. Vymýšlíte si novou výmluvu, důvod, tak tomu říkáte každý druhý den. Hromadíte ospravedlnění pro sebe za tyto stovky let a každý nový výmysl je ještě směšnější než ten předchozí a každá nová výmluva si protiřečí s a anuluje tu předchozí. Ještě před nedávnem jsem slýchával, že jsme žrouti peněz, komerční materialisté; nyní se šušká, že nikdo umění a žádná jiná profese není v bezpečí před židovskou invazí. Jsme, pokud se vám dá věřit, zároveň klanoví a a neasimilovatelní, protože se s vámi nechceme křížit, a zároveň jsme šplhouni a prospěcháři a hrozbou pro vaši rasovou integritu.

Naše životní úroveň je tak nízká, že vytváříme vaše slumy a fabriky a tak vysoká, že vás vytlačujeme z vašich nejlepších obytných čtvrtí. Vyhýbáme se naší vlastenecké povinnosti v době války, protože jsme pacifisté od přírody a dle tradice a zároveň jsme arciplánovači světových válek a hlavními beneficienty těchto válek (viz "Protokoly sionských mudrců").

Jsme zároveň zakladateli a předními stoupenci kapitalismu a hlavními iniciátory vzpoury proti kapitalismu. Jistě, dějiny nemají nic podobného jako nás pro všestrannost! A, ach! málem bych zapomněl na důvod důvodů. Jsme strnulí lidé, kteří nikdy nepřijali křesťanství , a jsme zločinný národ, který ukřižoval jeho zakladatele.

Ale já vám říkám, že jste sebeklamci. Chybí vám buď sebekontrola, nebo znalost sebe same, nebo odvaha čelit pravdě a přiznat si jí. Není to tak, že Židy nemáte rádi protože, jak si někteří z vás myslí, že jsme Ježíše ukřižovali, ale proto, že jsme si ho vymysleli. Váš skutečný spor s námi není v tom, že že jsme odmítli křesťanství, ale že jsme vám ho vnutili! Vaše volná, rozporuplná obvinění vůči nám nejsou ani nitkou na černotě, kterou jsme v minulosti spáchali. Obviňujete nás z podněcování revoluce v Moskvě. Předpokládejme, že se přiznáme. Co s tím uděláte? Ve srovnání s tím, čeho Pavel, Žid z Tarsu, dosáhl v Římě, je ruský převrat pouhou pouliční rvačkou. Děláte mnoho hluku a zuřivosti kvůli nepatřičnému židovskému vlivu ve ve vašich divadlech a kinech. Velmi dobře; uznávám, že vaše stížnost je oprávněná. Ale co je to v porovnání s naším ohromujícím vlivem ve vašich církvích, školách, zákonech a zákonodárství, vašich vládách a myšlenkách, které si každý den myslíte? Nešikovný Rus zfalšuje soubor dokumentů a vydá je knižně. s názvem "Protokoly sionských mudrců", z níž vyplývá, že jsme zosnovali spiknutí, které mělo vyvolat světovou válku. Vy té knize věříte. Dobře. V zájmu argumentace připustíme každé její slovo. Je pravá a autentická. Ale co je to ve srovnání s nezpochybnitelným spiknutím v minulosti, které jsme uskutečnili, které jsme nikdy nepopírali, protože jste nikdy neměli odvahu nás z něj obvinit, a o němž se dochovaly úplné záznamy, který si může kdokoli volně přečíst?

Pokud to myslíte vážně, když mluvíte o židovských spiknutích, mohu si dovolit nasměrovat vaši pozornost na jedno o kterém stojí za to mluvit? K čemu je plýtvání slovy o údajné kontrole vašeho veřejného mínění židovskými finančníky, majiteli novin a filmovými magnáty, když nás můžete stejně tak dobře obvinit z prokázaného ovládání celé vaší civilizace židovskými evangelii?

Ještě jste nedocenili skutečnou hloubku naší viny. Jsme vetřelci. Jsme rušitelé. Jsme rozvraceči. Zabrali jsme váš přirozený svět, vaše ideály, váš osud a pohráli si s nimi. Byli jsme nejen za poslední velkou válkou, ale i téměř všemi vašimi válkami, nejen ruskými, ale i všemi ostatními a všemi velkými revolucemi ve vašich dějinách. Vnesli jsme do vaší společnosti neshody, zmatek a frustraci, do osobního i veřejného života. Stále to děláme. Nikdo nedokáže říct, jak dlouho to budeme dělat. Ohlédněte se trochu zpět a podívejte se, co se stalo. Devatenáct set let zpět jste byli nevinná, bezstarostná, pohanská rasa. Uctívali jste nespočet bohů a bohyní, duchy vzduchu, tekoucích potoků a lesů. Bez uzardění jste se pyšnili nad svými nahými těly. Vyřezávali jste obrazy svých bohů a lákavé lidské postavu, vyžívali se na poli, v aréně a na bitevním poli. Válka a otroctví byly pevné instituce ve vašem systému. Na úbočích kopců a v údolích jste se bavili a spekulovali o zázracích a tajemstvích života. Položili jste základy přírodních věd a filozofie. Vaše kultura byla vznešená a smyslná, nezasažená popícháváním sociálního svědomí a sentimentálními otázkami o lidské rovnosti.

Kdo ví, jaký velký a slavný osud mohl být váš, kdybychom vás nechali na pokoji. Ale my jsme vás nenechali na pokoji. Vzali jsme za ruce a strhli krásnou a velkorysou strukturu, kterou jste vybudovali, a změnili jsme celý běh vašich dějin. Podmanili jsme si vás tak, jako si žádná vaše říše nikdy nepodmanila Afriku nebo Asii. A to vše jsme udělali bez armády, bez kulek, bez krve a vřavy, bez síly a bez násilí jakéhokoli druhu. Dokázali jsme to výhradně nezdolatelnou silou našeho ducha, myšlenkami a propagandou. Udělali jsme z vás dobrovolné a nevědomé nositele našeho poslání vůči celému světu, barbarským rasám země, nesčetným nenarozeným generacím. Aniž bychom plně pochopili co jsme s vámi dělali, stali jste se volnými agenty naší rasové tradice, nositeli našich evangelií do neprobádaných končin země. Naše kmenové zvyky se staly jádrem vašeho morálního kodexu. Naše kmenové zákony poskytly základ všech vašich ústav a právních systémů. Naše legendy a naše báchorky jsou nyní posvátnými pověstmi, které vyprávíte vašim dětem. Naše básníci naplnili vaše zpěvníky a modlitební knížky. Naše národní dějiny se staly nepostradatelnou součástí vašich pastorů, kněží a učenců. Naši králové, naši státníci, naši proroci, naši válečníci jsou vašimi hrdiny. Naše starobylá malá země je vaší Svatou zemí. Naše národní literatura je vaše svatá bible. To, co náš lid myslel a učil, se neoddělitelně propletlo do vaší řeči a tradice, až se nikdo z vás nemůže nazývat vzdělaným, kdo nezná naše rasové dědictví. Židovští řemeslníci a židovští rybáři jsou vašimi učiteli a vašimi svatými, s nesčetnými sochami vytesanými podle jejich podoby a nesčetnými katedrálami postavenými na jejich na jejich památku. Židovská dívka je vaším ideálem mateřství a ženství. Židovský prorok rebel je ústřední postavou ve vašem náboženském kultu. Zbořili jsme vaše modly, zavrhli jsme vaše rasové dědictví a nahradili jsme je naším bohem a našimi tradicemi. Žádné dobývání v dějinách se nemůže ani vzdáleně srovnávat s tímto naším čistým vítězstvím nad vámi.

Jak jsme to dokázali? Téměř náhodou. Téměř před dvěma tisíci lety, v daleké Palestině, naše náboženství propadlo úpadku a materialismu. Směnárníci spravovali chrám. Zdegenerovaní, sobečtí kněží náš lid vykořisťovali a tloustli. Pak se objevil mladý vlastenec a idealista a chodil po zemi a vyzýval k probuzení víry. Nemyslel na to, že by chtěl založit založit novou církev. Stejně jako všichni proroci před ním měl jediný cíl. očistit a oživit starou víru. Zaútočil na kněze a vyhnal směnárníky z chrámu. To ho přivedlo do konfliktu se zavedeným řádem a jeho podporovateli. Římské úřady, které okupovaly zemi, se obávaly jeho revoluční agitace jako politické snahy svrhnout je, ho zatkly, soudily a odsoudily k smrti ukřižováním, což byla v té době běžná forma popravy.

Následovníci Ježíše Nazaretského, především otroci a chudí dělníci, se ve svém zármutku a zklamání odvrátili od světa, a zformovali se do podoby bratrstva pacifistických neodporovatelů, kteří sdíleli vzpomínku na jejich ukřižovaného vůdce a žili společně v komunistickém stylu. V Judsku byli jen novou sektou bez moci a důsledků, ani první ani poslední. Teprve po zničení Jeruzaléma Římany se tato nová víra dostala do popředí. Tehdy vlastenecký Žid jménem Pavel nebo Saul vymyslel myšlenku pokořit římskou moc tím, že zničí morálku nebo vojáky Říma učením o lásce a neodporování, hlásaným malou sektou židovských křesťanů. Stal se Apoštolem nežidů, on který byl dosud jedním z nejaktivnějších pronásledovatelů stejné skupiny. A tak dobře Pavel odvedl své dílo tak dobře, že během čtyř století se velká říše která si podmanila Palestinu spolu s polovinou světa, změnila v hromadu trosek. A zákon, který vyšel ze Sionu se stal oficiálním náboženstvím Říma.

To byl začátek naší nadvlády ve vašem světě. Ale byl to jen začátek. Od té doby jsou vaše dějiny jen bojem o o nadvládu mezi vaším starým pohanským a naším židovským duchem. Polovina vašich válek, velkých i malých, jsou náboženské války, vedené o výkladu toho či onoho našeho učení. Jakmile jste se osvobodili od vaší primitivní náboženské prostoty a pokusili se praktikovat pohanské římské nauky, tak přišel Luther, vyzbrojen našimi evangelii. Povstal, aby vás srazil a znovu obhájil naše dědictví. Vezměte si tři hlavní revoluce v moderní době - francouzskou, americkou a ruskou. Co jsou než vítězstvím židovské myšlenky sociální, politické a ekonomické spravedlnosti? A konec je ještě daleko. Stále vás ovládáme. V této chvíli chvíli jsou vaše církve rozděleny občanskou válkou mezi fundamentalisty a modernisty, tedy mezi těmi, kteří se doslova drží našeho učení a tradic, a těmi, kteří se pomalými kroky snaží nás vydědit. V Daytonu ve státě Tennessee, v komunitě, která je založena na Bibli, je zakázáno vyučování vědy, protože je v rozporu s naším starověkým židovským vyprávěním o stvoření; a pan Bryan, vůdce protižidovského Ku-klux-klanu v Demokratické straně. Národního shromáždění, činí nejvyšší boj jeho života v náš prospěch, aniž by si všiml toho rozporu. Znovu a znovu puritánské dědictví Židovstva propuká ve vlnách jevištní cenzury a prohibice. A zatímco se tyto věci dějí, tak vy žvaníte o židovském vlivu ve filmovém průmyslu!

Divíte se, že se vám nelíbíme? Zastavili jsme váš pokrok. Vnutili jsme vám cizí knihu a cizí víru, kterou nemůžete spolknout nebo strávit, jelikož je v rozporu s vaším původním duchem, což vás udržuje ve věčném neklidu, a vám chybí vůle, abyste to vše odmítli nebo plně přijali. V plném rozsahu jste ovšem naše křesťanské učení nikdy nepřijali. Ve svých srdcích jste stále pohany. Stále milujete válku, vyobrazení bohů a sváry. Stále se pyšníte nad nahou lidskou postavou. Vaše sociální cítění, navzdory veškeré demokracii a veškerým sociálním revolucím je stále žalostně nedokonalé. Pouze jsme rozdělili vaši duši, zmátli vaše impulsy, ochromili vaše touhy. Uprostřed boje jste nuceni pokleknout před ním který ti přikázal nastavit druhou tvář, který řekl: "Neodporuj! zlu" a "Blahoslavení budiž mírotvůrci." V touze po zisku vás náhle vyruší vzpomínka z nedělní školy o tom, že na zítřek se nemyslí. Ve svém průmyslovém snažení, byste bez výčitek svědomí iniciovali stávku, náhle si vzpomenete že chudí jsou požehnaní a že lidé jsou bratři v Pánu. A když se se chystáte podlehnout pokušení, tak vám vaše židovské vzdělání položí odstrašující ruku na rameno a odendá překypující pohár od vašich rtů.

Vy křesťané jste se nikdy nestali nepodali křesťanství. Do té míry jsme u vás selhali. Ale navždy jsme vám zkazili zábavu pohanství. Tak proč byste nám to neměli zazlívat? Kdybychom byli na vašem místě, museli bychom vás pravděpodobně nesnášet ještě srdečněji než vy nás. Neměli bychom si nalhávat proč. Neměli bychom se uchylovat k úskokům a průhledným záminkám. S miliony bolestně úctyhodných židovských obchodníků kolem nás bychom neměli urážet vaši inteligenci a naši vlastní poctivost tím, že budeme mluvit o komunismu jako o židovské filozofii. A s miliony tvrdě pracujících nemajetných židovských obchodníků a dělníků bychom se neměli zesměšňovat mluvením o mezinárodním kapitalismu jako o židovském monopolu. Ne, měli bychom jít přímo k věci. Měli bychom se zamyslet nad touto zmatenou a neefektivní změtí, kterou nazýváme civilizací, tuto polovinu napůl křesťanské, napůl pohanské směsice, a kdybychom si vyměnili místa, řekli bychom vám na rovinu: "Za tento nepořádek děkuji vám, vašim prorokům a vaší Bibli."