Nový světový řád a křesťanské církveČasto slýcháme hysterické řeči křesťanů, kteří tvrdí, že se "Satan" chystá nastolit "nový světový řád (NWO)", v němž budou lidské bytosti označeny čárovým kódem jako dobytek a ztratí všechny své svobody a práva. Tento NWO je prý "jeden světový komunistický stát". Křesťanství má historii v obviňování Satana ze všeho, s čím nesouhlasí nebo z jejich vlastních zločinů proti lidstvu. Tento článek je napsán proto, aby uvedl na pravou míru oklamané jedince. Stačí dostatečný výzkum a zdravý rozum a zjistíte, že Satan s tím nemá vůbec nic společného. Je to inspirováno židovstvím/křesťanstvím, katolickou církví, Národní a Světovou radou církví [ke které patří většina protestantských církví], pracují pro ni a většinu svých příspěvků směřují na podporu židovského programu komunismu a na nejvyšších úrovních zneužívají okultní moci k dosažení těchto cílů. Samozřejmě, že při neustálém svalování viny je často slyšet od oklamaných křesťanů: "Ale ne!!! To NENÍ MOJE církev!!!" Protestanti odsuzují katolíky; zcela ignorují skutečnost, že jejich náboženství je v mnoha ohledech paralelní s katolicismem a VŠECHNY křesťanské sekty mají svůj původ v původní křesťanské církvi - katolické církvi.

Stručně řečeno, satanismus neklade na lidi žádná omezení. Satanismus prosazuje individualitu, svobodu a rozvoj lidské rasy. Satan nepředstavuje chaos, jak se někteří domnívají. Člověk ho musí poznat, aby to dokázal ocenit. Satan je velmi důsledný. Satan představuje svobodu a vzpouru, nikoliv komunistický NWO, kde vládnoucí Židé zotročují masy nežidů, kteří se stávají pouze číslem a jsou tím, co nazývají "lidé na jedno použití".

Citáty z židovského Talmudu:
Baba Necia 114, 6: "Židé jsou lidé, ale národy světa nejsou lidé, ale zvířata."

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, bude mít každý Žid 2800 otroků."

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Jehova stvořil Nežidy v lidské podobě, aby Židy nemusela obsluhovat zvířata. Nežid je tedy zvíře v lidské podobě a je odsouzen sloužit Židovi dnem i nocí."

Bludní křesťané a ostatní ochotně obviňují satana a "satanisty", když se mluví o označovaní lidí "čárovým kódem" jako zvířat. Začněme tím, že kdyby se na to podívali s otevřenýma očima, viděli by, že se nejedná o učení Satana, ale o učení židovské/křesťanské Bible, kde se o lidech mluví jako o "ovcích", tělo člověka je majetkem "Boha" a sexuální život, touhy a choutky člověka, s kým člověk souloží a mnoho dalších věcí, KTERÉ jsou pro duchovní rozvoj člověka nevýznamné, jsou židovskou/křesťanskou biblí přetvářeny v problémy. Židovská/křesťanská Bible není ničím jiným než základem pro zavedení židovského komunismu, který oslabuje morálku a charakter lidí, podporuje nespravedlnost, jako je "nastavování druhé tváře" a další sebevražedné rady, a oslabuje vůli k odporu. To vše jsou taktiky připravující obyvatelstvo na komunistickou revoluci, jež učil Vladimír Lenin [židovský komunistický vůdce].

Jak je to s chaosem? To je další komunistická taktika, která je zde v USA velmi zjevná. Židé, kteří pracují na zavedení komunismu, využívají všech prostředků jak uvnitř, tak i mimo soudní síně, aby rozbili soudní systém a aby nastolili zmatek mezi obyvatelstvem. "Bible svatá" je nejzmatenějším textem, jaký byl kdy vytvořen. Většina lidí se ani neobtěžuje přečíst si ho, a přesto si říkají "křesťané". Podívejte se na nekonečné množství rozporů a samozřejmě na učení Nazaretského:

To je jen malá ukázka přikázání, která nejenže porušoval, ale nařizoval tak činit i ostatním. Takovéto rozpory v náboženském učení jsou základem pro zmatek a chaos.

Počty křesťanských sekt, které si vzájemně nesouhlasí a odsuzují se navzájem, hovoří také samy za sebe, nemluvě o všech nekonečných a zbytečných krvavých válkách, které jsou pro tento NWO nezbytné. Téměř všechny byly podníceny Židy a jejich nástroji křesťanstvím a islámem. Odpouštět bližnímu donekonečna "sedmdesátkrát" jak Nazaretský učil, a nastavování druhé tváře nepodporuje nic jiného než chaos a zločin. Lidé jsou indoktrinováni, jak být dokonalými otroky a obětmi. Jejich vlastní těla jsou majetkem jakési mimozemské entity, která rozhoduje o jejich nejniternějších myšlenkách, touhách a sexualitě. Co se týče myšlenky označení lidí čárovým kódem, NEOBVIŇUJTE SATANA!! SATAN VŽDYCKY ZNAMENAL SVOBODU A VZPOURU!!!

Křesťané a další tak rychle přehazují vinu- "to ti katolíci", "Ale ne! to ti protestanti!" Nedokážou pochopit že něco takového se děje a dělo po staletí v jejich vlastních církvích a je to celým tématem jejich vlastní bible. Oni k tomu přispívají finančně, psychicky i duchovně. BUĎTE OTROKY! Je pro ně mnohem snazší obviňovat Satana, než aby si uvědomili, že byli oklamáni svým vlastním "Bohem" a jejich vlastními duchovními. Satan byl příhodně používán křesťanskými církvemi jako prostředek k odvedení pozornosti a jako obětní beránek po staletí. Stačí svalit všechno na Satana a kázat světu, že křesťanství a Nazaretký jsou "dobří", "lidumilní" a především "boží". Opakované lži, prosazované dostatečně často, se nakonec uvěří, bez ohledu na to, jak moc je směšná. Biliony a biliony dolarů byly použity na veřejnou propagaci této lži, zatímco jejich nejvyšší náboženští vůdci tajně pracují na zotročení světa, jak se jim to podařilo v minulosti prostřednictvím katolické církve. Protestanti se nijak neliší s jejich vraždami během Salemského čarodějnického procesu a povinným navštěvováním kostelů v koloniální Americe. SVOBODA NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLUČITELNÁ S S ŽIDOVSTVÍM/KŘESŤANSTVÍM!!

Křesťanství není v žádném ohledu duchovní. Ve skutečnosti jsou politickou institucí, která se skrýva za náboženskou/duchovní zástěrku. Následovníci jsou klamáni, aby žili pro svou smrt a vzdali se všeho okultního/duchovního poznání a moci, takže jsou bezbranní a bezmocní proti těm, kteří tyto znalosti mají a vědí, jak je použít. Jsou oklamáni, že jejich "Bůh" tyto lidi potrestá, když po celou dobu byli po generace připravováni na to, aby byli bezmyšlenkovitými otroky a jejich duše po generace odmítání skutečné duchovnosti, atrofovaly v duchovní síle. Cíl je téměř splněn a podaří se jim ho dosáhnout, pokud se tito idioti neprobudí.

Četla jsem, že v kostelech Billyho Grahama jsou nyní k dispozici DVD a plyšové reproduktorové soustavy se stereofonním systémem. Co to má společného s duchovností? Jejich předstíraná křesťanská charita je k smíchu. Většina darů, která se pohybují v trilionech dolarů, je směřována do Světové rady církví, kde jsou využívány politicky, pro financování komunismu, válek a dalších teroristických aktivit. Sekulární organizace, jako jsou místní sociální agentury, jsou těmi, kdo ve skutečnosti dělají nejvíce pro potřebné. Jejich činnost jde z kapes daňových poplatníků, NE z kapes křesťanských církví.

Vůdci křesťanství i samotných totalitních vlád jsou neuvěřitelně materialističtí.
Když se podíváme na katolickou církev v průběhu staletí, zjistíme, že zatímco z chudých rodin, vdov a dokonce i z generací rodin, které se staly terčem inkvizice, odčerpávala poslední zbytky peněz, tak sama církev shromažďovala a hromadila zlato, stříbro, cenné znalosti, artefakty a drahokamy v neuvěřitelném množství.

Kromě převzetí a shromáždění veškerého zlata, stříbra a a dalších cennosti, které se jí podařilo zkonfiskovat, získala katolická církev také obrovské množství nemovitostí; většinu z toho získála také skrze masové vraždy a vydírání, které prováděla inkvizice. Katolická církev je dnes bezpochyby nejbohatší institucí na světě. Množství peněz, pozemků, pokladů, artefaktů a dalších hmotných statků katolické církve se vymyká veškeré představivosti.

Dokonce i v době temna, kdy byla rozšířena chudoba, většinou kvůli samotnému křesťanství, nacházíme tyto obrovské a pohádkově bohaté katedrály, postavené uprostřed extrémní chudoby obyvatelstva, s oltáři a apsidami ze zlata s bohatě zdobenými klenbami, sloupy a stěnami. Byli postaveny velkolepé baziliky, katedrály, opatství, baptisteria, kláštery, konventy a kostely. Prakticky všechny byly ve srovnání s tehdejším skromným okolím tak honosné, že fungovali jako hlavní úložiště veškerého materiálního bohatství - zlata, stříbra a architektonických výdobytků - jejich doby i zeměpisné polohy.

Katolická církev se během temného středověku etablovala jako bezpodmínečný vládce celé Evropy. Katolická církev měla naprostou nadvládu nad králi a královnami, vojskem a vládla terorem. Nikdo nebyl v žádném ohledu svobodný. Vědomosti byly zničeny a/nebo odstraněny z obyvatelstva, protože k vytvoření dokonalého otrokářského státu musí být otroci negramotní a bez moci.

"Křesťanství a komunismus jsou si duchovně a ideologicky velmi blízké. To je poměrně známá koncepce, která byla přijata různými mysliteli, od Thomase Mora až po Lva Tolstého. Málokdo ví, že první socialistický stát na světě byl založen v Paraguayi a byl založen na myšlenkách katolických jezuitů ještě předtím, než Marx vytvořil svá učení."

"Tovaryšstvo Ježíšovo" - jezuitský řeholní řád - v katolické společnosti byl zhruba obdobou KGB v Sovětském svazu."
Výše uvedené citáty jsou převzaty z listu "Pravda" [hlavních novin komunistické strany a předních novin bývalého Sovětského svazu]. Z článku: Je nějaký rozdíl mezi křesťanstvím a komunismem? 30/04/2013

Masové vraždy, kterých se dopouštěli Josef Stalin [Žid], Mao Ce-tung a další komunističtí diktátoři, byly opakováním křesťanské inkvizice. Jména a tváře se mění, ale jde stále o stejnou agendu se stejnými lidmi. Mao pochodoval Tibetem, masově vraždil a mučil domorodé Tibeťany. Čínská armáda na Maův rozkaz procházela strmými horami a nebezpečným terénem s primárním cílem zničit starověké vědění, bez ohledu na to, co tvrdí učebnice historie. Tibetské kláštery byli díky okolním horám odděleny od zbytku světa a v důsledku toho byly schopny udržet starověké vědomosti mimo dosah ničivých křesťanů. Každý, kdo má nějaké seriózní znalosti nebo duchovní moc, je pro stát hrozbou. Otroci nesmějí mít znalosti ani přístup k duchovní moci. Vědění a moc jsou uchovávány v rukou několika málo vládnoucích osob. Samozřejmě, že “East Gate Ministries” Billyho Grahama bylo dovoleno zaplavit Čínu biblemi; projekt který se pohyboval v nákladech v řádu milionů dolarů - celý osvobozen od daní.

Koncept ovládnutí světa vybranou skupinou, která vládne pomocí železné pěsti a k dosažení svých cílů používají masové vraždy a teror, je v celé židovské/křesťanské bibli.

Koncepty: Stát vlastní a kontroluje veškerý majetek. Níže jsou uvedeny paralely a učení židovské/křesťanské bible: Vaše tělo není vaše, je majetkem "Boha".

Pravé zlo je mistrem podvodu a lži; "podvádí svět." Častým tématem je zde placení za vlastní zatracení. JEHO JMÉNEM NENÍ SATAN/LUCIFER, ALE YAWEH/JEHOVA!!!

Křesťané se zbavili veškeré duchovní moci a financovali a pracovali na tom všem po staletí a nyní to všechno svádějí na ďábla. Nevidí, že za tím jsou jejich vlastní "Bůh" a Nazaretský.

Duchovní znalosti může kdokoli použít k jakémukoli účelu. Každý hlupák snadno vidí, že výše uvedené není od Satana, ani to s ním nemá nic společného, a že tyto takzvané "duchovní skupiny" jsou shora dolů infiltrovány katolickými jezuity a dalšími, kteří chtějí oklamat ty, kdo by mohli být luciferiány nebo pohany, a udržet je pod svou kontrolou. To je vidět na jejich židovských/křesťanských okultních symbolech, Jehovovi/YHVH, "Božských" jménech a andělích.

Je zřejmé, že kromě toho všeho byla katolická církev rozzuřena odhalením pedofilních skandálů. Tyto akce byly plánované a promyšlené. Papež a vysoce postavení duchovní jednali rozhořčeně a naštvaně, když bylo světu odhaleno jejich zneužívání a obtěžování dětí. Byli vším možným, jen ne lítostiví. Všichni víme, že znásilnění dětí vytváří v dospělých nestabilní osobnost a oběti jsou potřeba, aby přispěly k chaosu pro naplnění židovsko-křesťanských komunistických cílů, čímž vznikají oklamaní jedinci, kteří jsou duchovně a psychicky ztraceni.Zdroje:

 

ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ