Křesťanský program a jeho cíl


Citát z Talmudu:
Libbre David 37: „Sdělovat gójům cokoli o našich náboženských vztazích by se rovnalo zabití všech Židů, protože kdyby gójové věděli, co o nich učíme, otevřeně by nás zabili.“

S dostatečným výzkumem, lze křesťanství a jeho kohorty shrnout a odhalit jejich pravý účel. Svědkové Jehovovi vědí o všech pohanských kořenech svátků, jako jsou Vánoce a Velikonoce. Co se týče nazaretského, jsou pomýlení, protože nazaretský je také ukradený KONCEPT, z některých 18+ ukřižovaných pohanských Bohů, kteří viseli na stromě, jako například Odin. Všechno v křesťanském programu je FALEŠNÉ, UKRADENÉ, ZKOMOLENÉ A PODVODNÉ!

Celým účelem křesťanství je PŘIPRAVIT nežidy, aby byli otrocky poslušní a uctívali své židovské pány v novém světovém řádu, v němž Židé budou mít naprostou a úplnou kontrolu, pokud se lidé neprobudí a nezastaví to.

Jak je patrné z článků na těchto webových stránkách, panteon nežidovských/pohanských bohů (podprahové uctívání) byl nahrazen fiktivními židovskými archetypy s programem křesťanství. Spolu s tím Židé dosáhli zvláštního postavení, které si nezasloužili - „bohem vyvolení“. Vše je to podprahové v tom smyslu, že to vytváří myšlení otrocké, obětavé, servilní mentality u obětí, které pak ochotně přijímají Židy za vládce. Fiktivní židovské archetypy, jako např. nazaretský, vytvářejí silné podvědomé asociace s tím, co je známé jako „božskou částí mozku“ a působí tak, že se toto uctívání přenáší na Židy, kteří mají v úmyslu vládnout světu. Na křesťanství neexistuje vůbec NIC duchovního. Bible není nic jiného než smyšlená historie Židů a intenzivní rouhání proti nežidovským Bohům a našemu pravému Bohu stvořiteli Satanovi, jehož jméno v překladu z hebrejštiny znamená „nepřítel“. To vše dokazujeme na těchto webových stránkách.

Citát z židovského Talmudu:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, bude mít každý Žid 2800 otroků.“

Kromě podprahového působení, jsou nežidé vážně zastrašováni ohledně ponoření se do „okultismu“, aby tak Židé odstranili všechny síly mysli a duše a aby tyto síly udrželi v kruhu vládnoucích židovských mistrů za účelem úplného zneužívání a vykořisťování nežidů. Protože sexuální orgasmus je branou k moci a pokroku duše, křesťanské doktríny vždy neúnavně usilovaly o jeho potlačení. Křesťanství vtlouká svým obětem do hlavy, že nejsou ničím víc než majetkem. Jejich mysl, duše i těla patří „Jehovovi“, kterým jsou ve skutečnosti nejvyšší vládnoucí Židé, kteří jsou mistry okultní moci.

Citáty z Talmudu:
Nidrasch Talpioth, str. 225-L: „Jehova stvořil nežidy v lidské podobě, aby Židům nemusela sloužit zvířata. Nežid je tudíž zvíře v lidské podobě a je odsouzen sloužit Židovi dnem i nocí.“

Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal Židům moc nad majetkem a krví všech národů.“

Denegrace žen v těchto programech je opět zvráceným, pokrouceným a perverzním pokusem, podprahovým, podobně jako potlačování lidské sexuality, zbavit nežidy duchovní moci. To má svůj původ v dálněvýchodních učení o „Šakti“, která představuje ženskou část (podvědomí a sílu kundaliní) lidské duše. Mužský aspekt je levou, logickou stránkou mozku. Obě stránky musí spolupracovat, aby bylo dosaženo hmotných výsledků, což je účelem jógy. Potlačením ženské stránky mozku, jsou síly mysli a duše člověka zcela nečinné a nepřístupné.

Spiritistické tabulky, astrologie a další formy věštění byly také přísně potlačovány, ve snaze zbavit nežidy možnosti komunikovat s našimi pravými Bohy, vůči kterým se nepřátelé hanebně a odporně rouhali a označili je za „zlé“. Naši Bohové se stali oběťmi židovské hrůzy, hnusu hollywoodských filmů a dalších očerňujících a urážlivých témat, kde jsou nežidé obelháváni, aby se jim vysmívali, proklínali je a báli se jich, zatímco pracují na svém vlastním zatracení a ještě za to platí, nejen biliony a biliony dolarů, ale také psychickou energií. Židé mají za sebou dlouhou historii oblbování nežidů, aby se jim platili za jejich vlastní zatracení a zkázu. Válka v Iráku je do očí bijícím příkladem, zemřely při ní tisíce mladých amerických mužů a žen nebo byli trvale postiženi - a to vše kvůli Izraeli.

NEŽIDÉ SE MUSÍ PROBUDIT!!


Zpět na pravda o křesťanství