Odhalení duchovní zkaženosti:
duchovní alchemie
&
Bible
!


Pravý satanismus vychází ze starověkých náboženství, která existovala před judaismem, křesťanství a islámem o stovky až tisíce let dříve. Tradiční černé a červené barvy používané v satanismu sahají až do starověkého Egypta, a jsou symbolem duchovní transformace. Starověká náboženství byla založena na dokončení díla našeho Stvořitele Satana: proměně lidské duše v duši boha a dosažení božské moci a nesmrtelnosti. Satanovo království mu bylo ukradeno.

Židovská/křesťanská Bible je zkaženým ukradeným materiál, který byl použit k duchovnímu zotročení lidstva. Všechny legendy o bozích jsou alegoriemi. Vatikán a jeho kohorty získaly bohatství, moc a nadvládu tím, že nutili lidi věřit, že tyto alegorie jsou doslovnými místy a postavami.

Dokončení díla, kterému se v alchymii říká „Magnum Opus“ (Velké dílo), má svůj základ v kundaliní. Had kundaliní leží svinutý u základny páteře. Prostřednictvím meditace ohnivý had stoupá vzhůru. To je to, co je známé jako „vyzdvižení ďábla“. V lidské páteři je 33 obratlů. Často slýcháme termín „zednář 33. stupně“ nebo že fiktivní Nazaretský žil 33 let. Had kundaliní stoupá po 33 obratlích páteře.

Sedm čaker je při této práci také velmi důležitých. Když kundaliní stoupá, musí projít každou ze sedmi čaker. To je důvod, proč je v mnoha starověkých duchovních textech kladen tak velký důraz na číslo sedm a také proto to bylo zkomoleno v židovské/křesťanské Bibli. Křesťanští vůdci podvádějí své následovníky tím, že je klamou, aby věřili ukradeným legendám v Bibli, že jsou skutečné. Prostřednictvím tohoto klamu Vatikán a křesťanské církve získaly neuvěřitelné bohatství a moc. Tato moc nespočívá pouze v materiální světě, ale také ve světě duchovním. Veškeré duchovní poznání bylo systematicky odstraněno pomocí inkvizice.. Ti nahoře jsou zběhlí v černé magii a postoupili v duchovní moci, zatímco zbytek lidstva trpí pod jejich kontrolou.

Mnoho starověkých obrazů, o kterých se říká, že jsou nazaretského, „pany Marie“ a jim podobných, jsou ve skutečnosti obrazy původních Bohů, jako je Marduk (Amon Ra) a Bohyně Astaroth. Magnum Opus začíná v ideálním případě na jaře, kdy je Slunce v Beranu, proto muž stojící s beránkem. Svatozář je symbolem vystoupivší kundaliní a živoucí aury čarodějné síly. Katolická církev ji ukradla a vydává ji za znamení jejich smyšleného nazaretského. Glify pro znamení Berana lze snadno vidět v sigilu bohyně Astaroth:

(Všechny démonské sigily obsahují motivy důležitých alchymistických symbolů).

Příběh o stvoření v knize Genesis je další alegorií: „Bůh“ stvořil vesmír v „sedmi dnech“, „sedmého dne odpočíval.“ Ti z nás, kteří jsou vzdělaní, vědí, že jakmile had kundaliní vystoupí skrze 6 čaker a projde třemi „uzly“ (trojicí), sedmá čakra je pak bez námahy. Ve skutečnosti je „nebe“ kódové slovo pro sedmou čakru. Všichni jsme slyšeli výraz „sedmé nebe“. „Bůh“ je kódové slovo pro sebe sama a také slovo „Bohové“ je kódem pro čakry v mnoha starověkých textech. „Peklo“ je kódové slovo pro kořenovou čakru, neboli „nižší svět“, kde dřímá žhavý had kundaliní.

Strom v „rajské zahradě“ v Bibli byl ukraden z mnoha různých náboženství předcházejících křesťanství a symbolizuje mapu lidské duše. Kmen stromu představuje lidskou páteř, větve symbolizují „144 000“ nadis. „Adam a Eva“ symbolizují Idu a Pingalu, které se setkávají a splývají v jedno. Se vzestupm kundaliní a splynutím idy a pingaly v 6. čakře je dosaženo gnóze a duchovní oči člověka jsou otevřeny. To původně symbolizovalo egyptské „vševidoucí oko“.

Oddělený kámen na vrcholu pyramidy symbolizuje nedokončené dílo našeho stvořitele Satana.

Číslo 12 je všudypřítomné v mnoha starověkých textech a také v ukradených materiálech bible. Číslo 12 symbolizuje 12 kroků Magnum Opus. Ty vycházejí z 12 znamení zvěrokruhu.

Genesis 1
1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Nebe a země symbolizují korunní a kořenovou čakru.

2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
„Pustá a prázdná“ představuje fázi, která je známá jako fáze „chaosu“ magnum opus.

4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Světlo je oblastí, kde člověk vytváří tzv. prima materia, základ kamene mudrců. To se provádí kondenzací bioelektřiny/chi do světelné koule.

5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
To je první krok a základ, tedy „první den“.

16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

Výše uvedené verše o „dvou velkých světlech“ symbolizují srdeční čakru, kde se setkávají „nebe“ a „země“. Jak můžeme vidět ve špičce směřující dolů Satanova sigilu, satanského pentagramu a Bafometa, světlo sestupuje skrze korunu do kořenové čakry.

20 I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
„Elixír života, požehnaná voda, proniká až k nim [kovům/čakrám] a probouzí je ze spánku.“ To je to, co je známo jako „rosa“, kterou vylučuje epifýza v důsledku mocenské meditace. Ptáci jsou v alchymii také velmi důležitými symboly.

27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Z výše uvedeného je opět patrné, že ALEGORIE je převrácená a překroucená. „Šestý den“ je šestá čakra, kde se setkávají mužská a ženská ida a pingala.

3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
Zde je další alchymistická alegorie, která byla ukradena a překroucena. Když alchymista dokončil svou práci, odpočívá. „Bůh“ = MY SAMI!

Sága o genesis pokračuje, vše je ukradeno a zkaženo z náboženství předcházejících křesťanství.

Genesis 3: 3 Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“

V alchymii existuje fáze, kdy člověk prochází smrtí prima materia. Toto stádium je známé jako „nigredo“, „černá fáze“.

Zde byl také vymyšlen fiktivní nazaretský. Nazaretský byl ukraden z nějakých 18+ pohanských bohů, kteří byli „ukřižováni“ na kříži nebo pověšeni na stromě. To vše je alegorie, např: severský bůh Ódin visel na stromě a prožil jakousi smrt, aby získal poznání. Skrze znovuzrození, získal gnózi. Kříž představuje veledůležité čtyři rohy. To je také významem karty oběšence v tarotu. Egyptský fénix má stejný význam - znovuzrození skrze oheň. Zatmění, ke kterému údajně došlo během údajného „ukřižování“ nazaretského, také symbolizuje nigredo, stádium temnoty. Toto stádium symbolizuje také černá vrána a černé slunce.

4 Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti:
Had kundaliní transformuje, ale nezabíjí.

5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
Toto je gnóze, proti které křesťanské církve a jejich hanebné kohorty neúnavně bojovali. Jakmile se nám otevřou oči, nemůžeme se již nechat oklamat ŽÁDNÝMI lžemi!

7 Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
Nahota je další alegorií znovuzrození. Každý se rodí nahý.

Nyní se dostáváme k „Noemovi“ a arše, která byla ukradena ze sumerského eposu Ziusudra.

Vodní živel je ženský, zatímco ohnivý živel je mužský. Tato fáze je symbolizována záplavou energie, která je symbolizována potopou vody. Potopa je další alegorií smrti a regenerace. Samotná archa je symbolem lidského těla. Alegorie vrány, která se nevrací k arše je symbolem toho, že tato fáze ještě není dokončena. Holubice symbolizuje bílou fázi alias „albedo“.

Je zřejmé, jak byla tato alegorie zkomolena do podoby domnělé skutečné události, doplněná o postavy.

4 Archa odpočívala sedmého měsíce, sedmnáctého dne měsíce, na pohoří Ararat.
Opět číslo sedm a „odpočinek“. To symbolizuje sedmou čakru, která je blažeností bez námahy a „Araratské hory“ symbolizují dokončené dílo, které bylo UKRADENO z významu egyptských pyramid - vrcholový bod na vrcholu, který má svůj základ ve čtyřech rozích.

Nyní bych chtěla také dodat, že hlupákům, kteří útočí na Enili/Beelzebuba ohledně utopení lidstva- NAJDĚTE SI ŽIVOT!!!!.
Vědění pochází od Satana.

13 Svůj luk umístím na oblak a bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
14 A stane se, až přivedu oblak nad zemí, bude v oblaku vidět luk:
15 A já si vzpomenu na svou smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem; a vody se již nestanou potopou, která by vyhubila všechno živé.

„Luk“ je duhou, duhové barvy, které označují, že další vyšší úroveň opusu byla dokončena. MOHU DODAT, ŽE TOTO STADIUM TAKÉ SYMBOLIZUJE PÁV. PÁV JE SYMBOLEM SATANA A JE MU POSVÁTNÝ!

Ve verši 13 stojí: „smlouva mezi mnou a zemí“ „Bůh“ je další alchymistické kódové slovo pro korunní čakru, neboli „nebe“ (tři horní části korunní čakry jsou také symbolem „nebe“), „ráj“, „blaženost“ a země je nižší svět, symbolizovaný třemi nižšími čakrami. To označuje, že „nebe“ a země byly spojeny na úrovni srdeční čakry.

Následující biblické knihy jsou smyšlenou historií židovského národa. „Tóra“ byla ukradena a zkomolena z egyptského tarotu. „Tóra“ je známá také jako "Pentateuch", pět knih „Mojžíšových“ (další fiktivní postava). Je vidět, že to bylo ukradeno z pěti barev tarotu - hole (barva ohně); pentakly (barva země); kalichy (barva vody); meče (barva vzduchu) a samozřejmě trumf, který představuje živel kvintesence.

Opět je to symbolické a naznačuje to další fázi práce, kdy je možné „vidět“ světlo kamene čchi v černé prázdnotě, když má člověk zavřené oči během meditace. „Tři“ mágové představují tři fáze práce. Fiktivní nazaretský - kámen (který se zrodil z práce).

Znovu tu máme překroucené alegorie ve vztahu k tomu smyšlenému nazaretskému - „ukřižování“ - spolu s nazaretským byli ukřižováni dva další, takže jsou dohromady tři.

Mohla bych pokračovat dál a dál a dál, citovat biblické verše a odhalovat, jak byly ukradeny a zkaženy. Postava nazaretského, která byla vymyšlena z alegorie má na svědomí:

1. Působila tak, aby odstranila veškeré duchovní poznání a nahradila je nesmysly. „Ježíš zachraňuje“ (do nekonečna opakováno) a „znovuzrození“ byly překrouceny a změněny do této fiktivní postavy. Jinými slovy, lidé, kteří byli oklamáni, aby věřili, že tato postava se postará o všechny duchovní věci, pokud se podřídí její agendě.

2. Postava „Ježíše“ působila jako myšlenková policie pro ultimátní kontrolu. Kvůli víře a idejím se opakovaně vedly války. Ovládněte to, co je v mysli lidstva, a ovládnete lidstvo.

3. Protože nazaretský je fiktivní, může být pro kohokoli čímkoli, co ti v mocných pozicích křesťanského programu diktují. Může se měnit s dobou a přizpůsobit se jakékoli agendě.

Je načase, aby se všichni probudili a uvědomili si duchovní zkázu, která připravila lidstvo o biliony a biliony dolarů, duší a všeho dalšího, co tito parazité jejich následovníkům sebrali.

 


Zdroje

¹A Dictionary of Alchemical Imagery, Lyndy Abraham © 1998
Tamtéž
³Ibid
4The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism, Alexander Roob © 2001
5Alchemy: The Secret Art, Stanislas Klossowski De Rola © 1973

Le Mystère des Cathédrales, Fulcanelli © 1964

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Pravda o křesťanství