Jehova: "Vrah a lhář od počátku"


Exodus 15:3
Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.

Skutečná pravda je popsána v "Bibli svaté", kde jsou časté například zločiny na dětech; nejznámějším příkladem je zlý "Bůh" Jehova, který se živí krevní obětinou svého syna [vražda dítěte], což je celkovým tématem křesťanské mše/obřadu; simulovaná živá krevní obětina, která dokazuje, čím skutečně je. Pro další informace, viz Křesťanská mše/obřad: simulace lidské krevní oběti

Deuteronomium 2:33
A Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Pobili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid.
2:34
V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout.

Deuteronomium 7:23
Hospodin, tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni.
7:24
Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš.

Exodus 23:18
Nebudeš obětovat dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat tuk z mé slavnosti přes noc až do rána.

"VRAH a LHÁŘ OD POČÁTKU"

Numbers 25:16
Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
25:17
"Napadni Midjánce a pobijte je."

Numbers 31: 17-18
17 Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.
18 Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.

Žalmy 137:9 Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí!

1. Samuelova 15:3 Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“

NENÍ DIVU, ŽE SE TĚCHTO ZLOČINŮ DOPOUŠTĚJÍ TI, KDO JSOU NAPOJENI NA NENÁVISTNOU A VRAŽEDNOU ENERGII KŘESŤANSTVÍ.

NEZABIJEŠ????
Luke 19:27
A ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.‘“
- Ježíš Nazaretský, který nařizuje ostatním, aby vraždili.

CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU????
Matthew 10: 34-36
34 Nemyslete si, že můj příchod přinese světu bezprostřední pokoj; můj příchod způsobí i boj a násilí.
35 Víra ve mne může rozdělit syna a otce, dceru a matku, snachu a tchyni.
36 Nepochopení a zloba vlastní rodiny bývají nejhlubší.
- Ježíš Nazaretský

KOHO SATAN KDY ZAVRAŽDIL?

Na Bibli nebo křesťanství není vůbec nic duchovního. V Bibli. existuje nekonečné množství rozporů a protichůdných veršů Ty mají zajistit, aby se Bible přizpůsobila všem epochám a situacím, aby se program křesťanství udržel. Některé interpolace byly tajně podstrčeny různými starověkými spisovateli, kteří volali o pomoc, nelišíc se od UFO ve starověkém umění [zadejte to do Googlu nebo jiného vyhledávače]. Další informace o skrytých sděleních, prosím klikněte zde.

Výše uvedené je pouze velmi malou ukázkou nekonečného vraždění, mučení a masakrování dětí a kojenců a dalších ohavných zločinů páchaných na příkaz Jehovy a ANO, Ježíše Nazaretského. Toto, spolu s nekonečnými sebevražednými radami je motivem celé Bible. Nenechte se zmást ani oklamat křesťanskými pokusy vás zmást.

"SATAN" v sanskrtu znamená "PRAVDA". Satan si neprotiřečí. Dokonce i advokát u soudu dokazuje vinu dotyčného tím, že si obžalovaný protiřečí. SKUTEČNÝ LHÁŘ A PODVODNÍK SI SÁM SOBĚ PROTIŘEČÍ!

"Zničíme Boha" - Protokoly učených sionských mudrců.

"Satan" znamená v hebrejštině "nepřítel".


Rabín Yaacov Perrin říká: "Milion Arabů nestojí ani za jeden židovský nehet." (NY Daily News, 28. února 1994, str. 6).


MASOVÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ NEŽIDŮ:
Exodus 15:3
Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.

Exodus 17:13
I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče.
17:14
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu zpod nebes památku na Amáleka."
17:15
I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej: »Hospodin je má korouhev.
17:16
Řekl totiž: "Je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení."

"JEHOVA PÁCHÁ DALŠÍ VRAŽDY:
Exodus 23:27
Pošlu před tebou svou hrůzu a uvedu ve zmatek všechen lid, k němuž přicházíš; obrátím před tebou všechny tvé nepřátele na útěk.


Rabín Jicchak Ginsburg prohlásil: "Musíme si uvědomit, že židovská krev a krev nežidů nejsou totožné." (NY Times, 6. června 1989, str. 5).
("goy" nebo "goyim" - množné číslo, jsou židovské hanlivé výrazy pro "něžida/y", kořen "goeti" je kořenem slova "Devil". Satan je Bohem nežidů a naším pravým Bohem Stvořitelem. "Satan" znamená v Hebrejštině "nepřítel".

"JEHOVA" NAŘÍDIL MASOVÉ VYVRAŽDĚNÍ TISÍCŮ NEŽIDŮ:
Exodus 32:27
Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."
32:28
Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.

"JEHOVA" NAŘIZUJE SVÉMU LIDU, ABY SE DOPOUŠTĚL DALŠÍHO VRAŽDĚNÍ NEŽIDŮ:
Leviticus 26:7
Budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi mečem.
26:8
Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc. Tak padnou vaši nepřátelé před vámi mečem.


Profesor Ehud Sprinzak z Jeruzalémské univerzity popsal Kahaneho a Goldsteinovu filozofii: "Věří, že je to Boží vůle, aby se dopouštěli násilí vůči 'gójům', což je hebrejský výraz pro nežidy." (NY Daily News, 26. února, 1994, p. 5).

DALŠÍ MASOVÉ VRAŽDĚNÍ NEŽIDOVSKÝCH KANANEJCŮ."
Numbers 21:3
Hospodin Izraele vyslyšel a Kenaance mu vydal. Vyhubil je i s jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé).

ZDE JE KANIBALISMUS - POJÍDÁNÍ MRTVÝCH NEŽIDŮ:
Numbers 23-24:
Jaký to lid! Povstává jako lvice, zvedá se jako lev. Neulehne, dokud nezhltne úlovek, dokud nevypije krev skolených!"


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU: Sanhedrin 59a: "Vraždění gójů je jako zabíjení divoké zvěře."

GENOCIDA MIDIÁNSKÝCH NEŽIDŮ:
Numbers 25:16
Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
25:17
"Napadni Midjánce a pobijte je.

Numbers 31:7
Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže.


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU:
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: "Když gój zabije góje nebo Žida, tak je zodpovědný, ale pokud Žid zabije góje, tak za to NENÍ zodpovědný."
31:8
Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem.


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU: Yebhamoth 11b: "Pohlavní styk s malou dívkou je povolen, pokud jsou jí tři roky."
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Jehova stvořil nežidy v lidské podobě, aby Židům nemusela sloužit zvířata. Nežid je tedy zvíře v lidské podobě a je odsouzen sloužit Židovi dnem i nocí."

DĚLAJÍ Z NEŽIDOVSKÝCH ŽEN A DĚTÍ OTROKY:
31:9
Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili.
31:10
Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili.
31:11
Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek,


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Veškerý majetek ostatních náleží židovskému národu, který má proto právo na to zmocnit se ho bez jakýchkoli skrupulí."

DALŠÍ MASOVÉ VRAŽDENÍ A GENOCIDA NEŽIDŮ. ZABAVOVÁNÍ VEŠKERÉHO MAJETKU NEŽIDŮ JE ZCELA ZJEVNÝM PŘÍKLADEM TOHO, CO BYLO PROVEDENO DNEŠNÍ PALESTINĚ (POTOMKŮM FILIŠTÍNŮ) BANDITSKÝM STÁTEM IZRAEL:
Deuteronomy 2:20
(Také ona byla pokládána za zemi Refájců; předtím v ní sídlili Refájci, Amónovci je však nazývali Zamzumci.
2:21
Byl to veliký a početný lid, vysoký jako Anákovci. Hospodin je před nimi vyhladil, takže si je podrobili a usadili se na jejich místě,
2:22
As he did to the children of Esau, which dwelt in Seir, when he destroyed the Horims from before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead even unto this day:
2:23
jak to učinil pro Ezauovce sídlící v Seíru. Vyhladil před nimi Chorejce, takže si je podrobili a usadili se na jejich místě, a zde jsou až dosud.


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU: Hilkkoth Akum X1: "Nemějte slitování s góji."
2:30
Ale chešbónský král Síchon nesvolil, abychom jí prošli, neboť Hospodin, tvůj Bůh, zatvrdil jeho ducha a dal mu srdce zpupné, aby ti ho vydal do rukou, jak se dnešního dne stalo.
2:31
Tu mi Hospodin řekl: "Hleď, už ti vydávám Síchona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat."
2:32
Síchon vytrhl proti nám do Jahsy k boji s veškerým svým lidem.
2:33
A Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid.
2:34
V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout.


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU:
Seph. Jp., 92, 1: "Bůh dal Židům moc nad majetkem a krví všech národů."
2:35
Jen dobytek a kořist z měst, která jsme dobyli, jsme si ponechali jako lup.


CITÁT Z ŽIDOVSKÉHO TALMUDU:
Sanhedrin 57a. "Když Žid zavraždí nežida ("Cuthean"), nenastane žádný trest smrti. Co Žid ukradne nežidovi, to si smí ponechat."
Baba Kamma 37b. Nežidé jsou mimo ochranu zákona a Bůh "vydal jejich peníze Izraeli".

2:36
Od Aróeru, který je na břehu potoka Arnónu, a od města, které je tam v úvalu, až do Gileádu nebyla pro nás žádná tvrz nedobytná; to vše nám vydal Hospodin, náš Bůh.
2:37
Jen k zemi Amónovců ses nepřiblížil, k celému pásmu při potoku Jaboku, ani k městům v pohoří a vůbec nikam, kam nám Hospodin, náš Bůh, zakázal.

HITTITÉ, GIRGAŠEJCI, AMOREJCI, KANANEJCI, PERIZEJCI, CHIVEJCI A JESUBEJCI JSOU VŠECHNO NEŽIDOVSKÉ NÁRODY.
Deuteronomy 7:1
Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.
7:2
Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,
7:3
nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna.
7:4
To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.

ZDE ŽIDÉ BEZOSTYŠNĚ HOVOŘÍ O ZNIČENÍ NEŽIDOVSKÝCH BOHŮ:
7:5
Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.
7:6
Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.

Deuteronomy 7:21
Nesmíš mít před nimi strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň, je uprostřed tebe.
7:22
Hospodin, tvůj Bůh, zažene ty pronárody před tebou poznenáhlu. Nemůžeš s nimi rychle skoncovat, aby se proti tobě nerozmohla polní zvěř.
7:23
Hospodin, tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni.
7:24
Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš.


Nežidé byli indoktrinováni židovskými lžemi. Byli jsme odpojeni od našich bohů a naší kultury. Ty byly nahrazeny smyšlenými židovskými postavami, které mají nežidé otrocky uctívat, což vytváří mocné podprahové spojení. Tohle je zodpovědné za to, jak nežidé neustále bojují ve válkách za Židy a ani nepřemýšlejí o tom, co ve skutečnosti dělají. To, co se stalo v Iráku, je dokonalým příkladem.


Deuteronomy 7:25
Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl do léčky. Před Hospodinem, tvým Bohem, je to ohavnost.
7:26
Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá.

Deuteronomy 12:27
Připravíš své zápalné oběti, maso i krev, na oltáři Hospodina, svého Boha. Krev tvých obětí k hodům bude vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, kdežto maso sníš.
12:28
Bedlivě poslouchej všechna tato slova, která ti přikazuji, aby se vždycky dobře vedlo tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat, co je v očích Hospodina, tvého Boha, dobré a správné.
12:29
Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyplení pronárody, které si jdeš podrobit, a až si je podrobíš a usadíš se v jejich zemi,
12:30
dej si pozor, abys neuvízl v léčce, která po nich zbude, až budou před tebou už vyhlazeny: abys nevyhledával jejich bohy a neřekl: "Jak sloužily tyto pronárody svým bohům, tak to budu dělat i já!"

Lidská energie jim nestačila, bylo třeba obětovat i zvířecí krev:
Exodus 20:24
Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.

Exodus 24:4
Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů.
24:5
Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu býčky k hodům oběti pokojné.
24:6
Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář.
24:7
Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: "Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil."
24:8
Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov."

Další pokyny od Jehovy pro krevní oběti:
Exodus 23:18
Nebudeš obětovat dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat tuk z mé slavnosti přes noc až do rána.

Exodus 29:10 Přivedeš býčka jako dar před stan setkávání a Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.
29:11
Býčka porazíš před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání.
29:12
Vezmeš trochu krve z býčka a potřeš prstem rohy oltáře; všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře.
29:13
Pak vezmeš všechen tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a obrátíš je na oltáři v obětní dým.
29:14
Maso býčka, jeho kůži a jeho výměty spálíš na ohni venku za táborem. To je oběť za hřích.
29:15
Potom vezmeš jednoho berana. Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.
29:16
Berana porazíš. Vezmeš trochu jeho krve a pokropíš oltář dokola.
29:17
Pak rozsekáš berana na díly. Omyješ jeho vnitřnosti a hnáty a přiložíš to k ostatním dílům a k hlavě.
29:18
Celého berana obrátíš na oltáři v obětní dým. To je zápalná oběť Hospodinu, libá vůně, ohnivá oběť pro Hospodina.
29:19
Potom vezmeš druhého berana. Áron se svými syny vloží ruce na jeho hlavu.
29:20
Berana porazíš. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš jí lalůček Áronova ucha a lalůček pravého ucha jeho synů i palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbylou krví pokropíš oltář dokola.
29:21
Pak vezmeš trochu krve z oltáře a trochu oleje pomazání a postříkáš Árona i jeho roucha a s ním jeho syny i roucha jeho synů. Tím bude posvěcen Áron i jeho roucha a s ním jeho synové a roucha jeho synů.
29:22
Potom vezmeš z berana tuk a tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a pravou kýtu. To je beran vysvěcení.
29:23
Vezmeš také z koše s nekvašenými věcmi, který je před Hospodinem, jeden pecen chleba, jeden bochánek připravený na oleji a jeden oplatek.
29:24
Vše vložíš do dlaní Áronových a do dlaní jeho synů a podáváním to nabídneš Hospodinu jako oběť podávání.
29:25
Potom to vezmeš z jejich rukou a obrátíš na oltáři v obětní dým nad zápalnou obětí jako libou vůni před Hospodinem. To je ohnivá oběť pro Hospodina.
29:26
Vezmeš pak hrudí z Áronova berana vysvěcení a podáváním je nabídneš Hospodinu jako oběť podávání. To je tvůj podíl.
29:27
Posvětíš hrudí z oběti podávání a kýtu z oběti pozdvihování, tedy ty části, které byly nabídnuty Hospodinu podáváním a pozdvihováním z berana vysvěcení za Árona a jeho syny.
29:28
To je mezi Izraelci provždy platné nařízení pro Árona a jeho syny; je to oběť pozdvihování. Oběť pozdvihování bude mezi Izraelci přinášena při jejich hodech oběti pokojné, jejich oběť pozdvihování pro Hospodina.
29:29
Svatá roucha Áronova zůstanou po něm jeho synům, aby v nich byli pomazáváni a uváděni v úřad.
29:30
Po sedm dní je bude oblékat ten z jeho synů, který po něm bude knězem, který bude přicházet ke stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni.
29:31
Pak vezmeš berana vysvěcení a uvaříš jeho maso na svatém místě.

Leviticus Kapitola 1
1:1
I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání:
1:2
"Mluv k synům Izraele a řekni jim: Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu.
1:3
Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
1:4
Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a zprostí ho viny.
1:5
Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev v oběť; krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání.
1:6
Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly.
1:7
Synové kněze Árona vloží na oltář oheň a na oheň narovnají dříví.
1:8
Díly, hlavu a tuk narovnají pak Áronovci, kněží, na dříví, které je na ohni na oltáři.
1:9
Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
1:10
Jestliže jeho dar pro zápalnou oběť bude z bravu, z ovcí nebo z koz, přivede samce bez vady.
1:11
Porazí ho před Hospodinem při severní straně oltáře a Áronovci, kněží, pokropí jeho krví oltář dokola.
1:12
Rozseká oběť na díly i s hlavou a s tukem a kněz to narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
1:13
Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou; všechno přinese v oběť a na oltáři obrátí v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.
1:14
Jestliže jeho darem Hospodinu bude zápalná oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
1:15
Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a na oltáři obrátí v obětní dým; jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře.
1:16
Odstraní vole s vývržkem a pohodí to k východní straně oltáře, kde je popel z tuku.
1:17
Pak mu kněz natrhne křídla, ale neodtrhne je; a na oltáři je obrátí v obětní dým na ohni ze dříví. To bude zápalná obět; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.

Leviticus Kapitola 7
7:1
Toto je řád oběti za vinu; je to velesvaté.
7:2
Na místě, na němž se poráží dobytče pro zápalnou oběť, bude se porážet i pro oběť za vinu. Jeho krví pokropí kněz oltář dokola.
7:3
Pak přinese všechen tuk z něho, tučný ocas a tuk pokrývající vnitřnosti,
7:4
dále obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok; odejme jej nad ledvinami.
7:5
Kněz to na oltáři obrátí v obětní dým jako ohnivou oběť Hospodinu. To bude oběť za vinu.

Leviticus 7:14
Z každého daru přinese po jednom kusu jako oběť pozdvihování pro Hospodina. Patří knězi, který kropí krví z pokojné oběti; je jeho.

"PÁN" POTŘEBUJE KAŽDOU KAPKU KRVE Z KREVNÍ OBĚTINY:
Leviticus 7:27
Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu."

Zde je zapotřebí další krevní oběti, aby se odstranilo prokletí malomocenství, které Jehova seslal:
Leviticus 14:34

"Až vejdete do kenaanské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a já raním malomocenstvím některý dům v zemi, kterou budete mít ve vlastnictví,
14:49
Vezme dva ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop, aby dům očistil od hříchu.
14:50
Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou.
14:51
Pak vezme cedrové dřevo, yzop, karmínové barvivo a živého ptáka, omočí je v krvi zabitého ptáka a v pramenité vodě a sedmkrát stříkne na dům.
14:52
Tak očistí ten dům od hříchu krví ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a karmínovým barvivem.
14:53
Živého ptáka vypustí ven z města do pole. Tak vykoná smírčí obřady za dům. Bude čistý.
14:54
To je řád pro všechny rány malomocenství a prašiviny,
14:55
pro ránu malomocenství na oděvu a na domě,
14:56
pro otok, vyrážku a bělavou skvrnu,
14:57
k poučení o tom, kdy je co nečisté a kdy čisté. To je řád týkající se malomocenství."

Další příklady židovských krevních obětin Jehovovi:
Leviticus 8:14- 32
Leviticus 9:1- 24
Leviticus 14:1- 5
Leviticus 14:12-28
Leviticus 23:12-21
Numbers 19:1- 7


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ