Aktualizace z roku 2018:
Pravý satanismus je duchovní alchymií a založen na starých pohanských náboženstvích, která předcházela křesťanství, islámu a jejich judaistickým kořenům o stovky až tisíce let. Judaismus, křesťanství a islám hojně kradli z původních starověkých pohanských náboženství a odstranili z nich všechnu duchovnost a nahradily ji lžemi a zkomoleninami. Vatikán katolické církve [původní křesťanské církve], působil jako policejní síla, která pronásledovala, mučila a vraždila každého, kdo měl nějaké pohanské duchovní schopnosti nebo znalosti. [Viz „Inkvizice“]. Jediným cílem židovských/křesťanských/islámských tzv. „náboženství“ je duchovně klamat lidi a upírat jim duchovní pravdy. Tyto programy jsou založeny na uctívání zkaženosti a soustředění se na smrt.

Pravý satanismus je založen na znalostech. Chcete-li se dozvědět pravdu, musíte studovat. Pravda nemusí být vysvětlována určitým způsobem, ani nemusí být utvrzována, na rozdíl od lží. Prostá pravda je něco, co můžete vidět na vlastní oči. V satanismu nejsou žádní prostředníci.

Pro ty z vás, kteří jsou v satanismu úplnými nováčky, mějte na paměti, že existují i jiné druhy satanismu. Sekty satanistů nebo lidí, kteří si říkají satanisté, ale řídí se křesťanskými lžemi o tom, co podle nich satanismus je. Pravý Satanismus v žádném případě neodpovídá židovským/křesťanským/islámským tvrzením, které jsou všechna falešná. Někteří z těchto lidí jsou uvedeni v omyl, jiní jsou infiltrátoři a další patří k duším nepřítele. Vždy si buďte vědomi jejich existence, pokud jste noví. Joy of Satan je již mnoho let pod vážnými útoky za odhalování nepřítele. Nepřítel dočasně zrušil naše webové stránky, skupiny a fóra a opakovaně na internetu útočil na naše členy, zákeřně nás pomlouval [nemá žádné argumenty a může jen pomlouvat, vymýšlet si lži a nadávat], infiltroval a trollil naše fóra a elektronické online skupiny. To vše po celé roky.

Joy of Satan jsou rozsáhlé webové stránky obsahující doslova tisíce kázání a článků. Náš personál je malý a nedokázali jsme držet krok s intenzivní náloží informací, která přišla s výzkumem, studiem, osobními zkušenostmi a zkušenostmi našich mnochých členů, jejichž celkový počet dosahuje desítek tisíc, v průběhu let. Jsou zde články, které jsou ve světle nových poznatků zastaralé. Snažíme se věci udržovat aktuální, ale většina těchto nových poznatků je zveřejněňována v našem online diskuzním fóru.
Klikněte zde pro stránku s odkazy na naše online skupiny

Během let jsme pochopili, že judaismus, křesťanství a islám jsou spiknutí a podvody katastrofických rozměrů. Bible NENÍ slovem „Božím“, ale byla vymyšlena a šířena lidskými bytostmi, které si přivlastnily starověké duchovní poznání [proto jsou v Bibli významná čísla], a využily těchto znalostí, aby se staly bohy na Zemi, a zotročili lidstvo. Většině lidí neví, že lidstvo je už po staletí pod vlivem mocného sebezachovávajícího se kouzla. Satan je PRAVDOU a pravda vás osvobodí.

„[Satanismus je] původním náboženstvým lidstva“
- Satan

Organizace Joy of Satan Ministries se zasazuje o obnovu pravého satanismu. Vzhlížíme k pravému stvořiteli náboženství, které je nyní známé jako „satanismus“, a tímto stvořitelem je sám Satan. Příliš dlouho mohli nepřátelé a lidé zvenčí volně definovat Satana a satanismus tak, aby vyhovoval jejich vlastním plánům. Satanovi bylo zřídka dovoleno, aby mluvil sám za sebe a odhalil, kým ve skutečnosti je a o co mu skutečně jde. Satan je skutečnou bytostí. V průběhu posledních několika tisíc let komunikoval s mnoha lidmi a zanechal nám své učení v knichách Al Džilwah, Qu'ret Al Yezid a dalších rukopisech.

Satan v žádném případě neodpovídá židovským/křesťanským ani muslimským popisům, které ho tak dlouho falešně definovaly. Ani neodpovídá postavě, kterou popsal Anton LaVeye v jeho „Satanské bibli“. Abyste Satana skutečně poznali, musíte se k němu vydat osobně, bez předsudků, bez zábran a bez očekávání. Zjistíte, že se nepodřizuje té či oné představě o „zlu“, které se po staletí pošetile a bezmyšlenkovitě vršily na jeho hlavu.

Pravý satanismus je předžidovské/předkřesťanské pohanství. Skutečnost je taková, že judaismus, křesťanství a islám přišly později a jsou reakcí vůči starověkému pohanství, které předcházelo těmto všem třem programům o stovky až tisíce let.

Bohužel, hledání odpovědí z vnějších zdrojů bylo v satanismu dříve běžné, protože mnoho znalostí bylo v minulosti systematicky odstraňováno a ničeno křesťanskou církví. Křesťanská církev si vymyslela falešnou historii, která vyhovovala jejímu programu, který spočívá v tom, že duchovní poznání a moc drží v rukou několika mála lidí, na úkor lidstva.

Skupina Joy of Satan Ministries neuznává ani nerozlišuje judaismus, křesťanství ani islám jako legitimní náboženství. Ve skutečnosti jsou to programy, které mají za cíl nahradit duchovní vědění lžemi a zkažeností, zatímco vymáhají biliony a biliony dolarů a psychické energie, a zneužívají lidskou bídu a utrpení k udržení nevýslovného bohatství a duchovních znalostí v rukou několika „vyvolených“.
Judaismus a křesťanství jsou také velmi nové, i když se snaží tvrdit opak, přičemž nejnovějším významným „náboženstvím“ je islám, který se objevil před méně než tisícem let.

Zjistili jsme, že základy těchto programů jsou postavené na ukradených, zkomolených naukách a praktikách starších náboženství a nemají nic vlastního. Zastáváme stejný postoj i pokud jde o „wiccu“ a „novopohanství“. Obě tyto skupiny se objevily později (obě se objevují ve 20. století) a jsou to zkomolené verze původních náboženství, které odpovídají židovsko-křesťanskému programu zotročení světa skze odstranění pravé duchovnosti.

Naším cílem je objasnit lidem pravdu a odhalit všechny lži, které vytvořila tyto nedávná, takzvaná „náboženství“, ohledně Satana, satanismu a satanistů.

Neuznáváme ani nerozlišujeme skupiny, které charakterizují Satana nebo satanismus podle židovských/křesťanských konceptů, nebo ty, kteří, jako například zesnulý Anton LaVey, neuznávají jeho existenci jako skutečné bytosti.

Neuznáváme žádné organizace, církve apod., které o sobě tvrdí, že jsou satanisty, a přitom se hlásí k konceptu takzvaného „satanismu“ přímo z židovské/křesťanské Bible a přizpůsobují se židovským/křesťanským představám o Satanovi, démonech [starověkých pohanských bozích] nebo satanismu. Pravý satanismus existoval dávno před židovskou/křesťanskou biblí nebo učením. Tito lidé nejsou satanisté, ale jsou prakticky křesťané nebo židé.

Informace na těchto stránkách jsou výsledkem dlouhého výzkumu a osobní interakce mnoha učedníků se Satanem a jeho démony, kteří nás vedli a poučovali o pravdě týkající se původu skutečného satanismu. Doporučujeme vám, abyste četli a studovali svobodně a s otevřenou myslí. Teprve když je mysl člověka zcela svobodná a deprogramovaná, může dojít ke skutečnému osvícení a poznání.


Kořeny a původ pravého satanismu

Pravda o křesťanství

 

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, [Aktualizace 2018] Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457