Satanské symboly


Je smutným faktem, že jen málo satanistů zná skutečný význam našich symbolů. Většina z nich přebírá falešné a mylné informace z křesťanských zdrojů. Křesťané svou hloupost a neznalost projevují neustále. Znalosti jsou jejich nejhrozivějším nepřítelem, protože žádný podvod, žádná mystifikace ani žádná lež nemůže uspět, když člověk zná pravdu. Každý satanský symbol reprezentuje mocný duchovní význam, pokud jde o dosažení božství a fyzické dokonalosti a nesmrtelnosti. Většina, ne-li všechny satanské symbolů se týká pravého duchovního poznání a lidské duše.


HAD: Nejposvátnější symbol satanismu. Had představuje sílu kundaliní u základny páteře. Když je had aktivován prostřednictvím mocenské meditace a specifických cvičení, stoupá skrze sedm čaker a přináší intenzivní uvědomění, osvícení, psychické síly, schopnosti a vševědoucnost. Kobra s kapucí, která se objevuje v mnoha starověkých řezbách a malbách v Egyptě, symbolizuje výsledné rozšířené vědomí, které je výsledkem pozvednutí hada. To je PRAVÝ základ satanismu - pozvednutí hada. Ti, kteří jsou úspěšní v pozvednutí hadí energii, jsou na mnohem vyšší duchovní úrovni a nemohou již být dále oklamáni křesťanstvím a jemu podobnými programy.


Pentagram se spičkou dolů symbolizuje energii vstupující do naší korunní čakry shora. Satanský blesk symbolizuje Satana jako pravého Boha stvořitele. Blesk je životní síla - bioelektřina. Všechny symboly směřující dolů v satanismu představují energii sestupující shora a dávající život a posilující lidskou duši.

Rovnoramenný železný kříž je k vidění ve většině démonských sigilů a představuje správné uspořádání čaker a tvar lidské duše.

Lucifer má několik sigilů. Všechny se týkají dosažení božství. Jeho symbol vlevo představuje pravý GRÁL. Jedná se o pohár, který drží elixír života. Katolická církev tento koncept ukradla a zkomolila ho. Grál je součástí Magnum Opus (Velkého díla), jehož potenciál máme v sobě. Není to hmotný předmět, je to koncept. „Krev čaker“ je energie, která z nich při stimulaci uniká. Grál je zobrazován jako „královská krev“. Toto je „krev“ čaker.

Symboly vlevo patří Astaroth. Oba byly odvozeny od egyptského ankhu.
Egyptský ankh představuje klíč k duši a srdeční čakru. Glyf pro planetu Venuši byl odvozen od ankhu. Planeta Venuše i srdeční čakra jsou Astaroth.


ČERVENÁ, BÍLÁ a ČERNÁ barva pocházejí nejen z dob starověkého Egypta, ale jejich původ sahá až do doby Dálného východu. Egypt byl známý jako „Černá a červená země“ a byl centrem alchymie. Alchymie se zabývá transformací lidské duše v božství. Prostřednictvím této transformace dokončujeme nedokončené dílo našeho stvořitele, Satana. Červená, bílá a černá barva jsou barvy tři hlavních nádí lidské duše. Ida je černá, pingala je červená a šušumna je bílá.


„TEMNOTA“
Spojení „temnoty“ se satanismem bylo zcela překrouceno. Tady nejde o strašidla, ghúly nebo podobné nesmysly. Satanská „temnota“ souvisí s koncepty „jinu“ a „jangu“. To představuje ženskou stránku duše; podvědomou mysl, ke které máme přístup prostřednictvím meditace. Satanův hadpatří k ženské straně duše. Mužská strana duše je logická strana- levý mozek. Ženská strana je pravá strana mozku. Duše má kladný i záporný pól. Mužská i ženská strana musí spolupracovat. Logická mužská strana - levá část mozku řídí ženskou stranu prostřednictvím myšlení a vůle. Ženská strana duše centrem síly naší duše. Ženská strana projevuje myšlenky a nápady vytvořené mužskou logickou stranou. Ženská strana je také tvořivým aspektem duše; sny, hudba, pocity a intuice. Vzhledem k tomu, že síla řídit vlastní osud a s tím spojená duchovní svoboda jsou ženské stránky duše, křesťanské církve a jim příbuzné organizace, jako je islám, pracují na prosazování podřadného obrazu ženy; islám je přitom k ženám brutální, dále tu máme neustálé očerňování žen v židovské a křesťanské Bibli. To vše se navíc odráží na podvědomé, podprahové úrovni, aby to zde potlačilo a popřelo ženskou duševní sílu. V průběhu staletí vlivem tohoto vnuceného odpadu, který není ničím jiným než programem k odstranění duchovnosti, ženská stránka duše a její síly zakrněly. To je důvod, proč je lidstvo a tento svět nyní v tak ošklivém zmatku. Výše uvedené způsobilo vážnou nerovnováhu, která se stala generační záležitostí. Satanismus funguje prostřednictvím mocenské meditace aby posílil ženskou stránku duše a tím znovu nastolil rovnováhu a obnovil duchovní zdraví a posílil meditujícího jedince.


„Ďáblovy vidle“ jsou ve skutečnosti velmi starým symbolem, který předcházel křesťanství o tisíce let. Tento symbol pochází z Dálného východu [odkud křesťanství a jeho židovské kořeny hojně kradlo, přičemž ukradené vědění ohavně zkomolili k nepoznání, s cílem zničit duchovní poznání a udržet duchovní moc v rukou hrstky „vyvolených“]. Jsou známé jako „TRIŠUL“ a symbolizují pronikání energie třemi uzly v kořenové, srdeční a šesté čakře. Tyto uzly jsou v sanskrtu známé také jako „granthis“. Aby mohl had vystoupit, je třeba, musí všechny tři uzly být otevřené. Trišul symbolizuje hadí energii, která se prochází třemi granthis.

Obraz Bafometa ze západního okultismu byl převzat z obrazu Šivy [výše]. Všimněte si polohy rukou, z nichž jedna směřuje vzhůru a druhá dolů. Bafomet opět symbolizuje jak mužský, tak ženský aspekt duše. Všimněte si, že Bafomet je jak mužský, tak ženský, podobně jako u vyobrazení egyptského boha Achnatona. Rohy jsou symbolem Merkuru, který je vril, čchi, čarodějnou sílou, životní sílou, pránou.Křídla duše představují duchovní svobodu. Kozel symbolizuje plodnost - plodnost při rozmnožování životní síly, vril, která aktivuje a zvedá hada. „Koza tisíce mláďat“ je odkazem na korunní čakru, „sahasráru“ v sanskrtu, což znamená „Lotos s tisíci lístky“.

Rohy jsou symbolem životní síly, čarodějné moci, vril, chi. To symbolizuje symbol planety Merkur [zobrazený níže]. „Merkur“ je známý jako „posel bohů“. „Bůh/bohové“ je kódové označení pro čakry. Všimněte si rohů zobrazených na obrázku Azazela [na obrázku vlevo] s paprsky zářícími z jeho hlavy, které představují Azazelova vzestoupeného hada.PYRAMIDA symbolizuje tvar lidských čaker. Chybějící kámen představuje nedokončené dílo a VŠE VIDÍCÍ OKO představuje gnózi a vševědoucnost, získanou spolu s dosažením božství. Tento stav je také známý jako „SAMADI“ nebo „NADVĚDOMÍ“. Fotografie vlevo byla převzata z americké jednodolarové bankovky. Spojené státy, vláda a vše ostatní, byly založeny na zednářských principech a nejsou křesťanské ani s vypětím představivosti. Původní zednářství pocházelo od Satana.


je kabalistický čtverec Slunce. 666 je veledůležitá sluneční čakra. Pravý význam „Šalamounova chrámu“ je CHRÁM SLUNCE. „Sol“, „Om“ a „On“ jsou slova pro Slunce. „Sol“ je latinské slovo pro Slunce a je blízké anglickému slovu "soul" (duše). „Om“ je název, který dali hinduisté duchovnímu Slunci a „On“ je egyptské slovo pro Slunce. Symbolika Šalamounova chrámu byla ukradena Židy a přetvořena do fiktivní postavy, stejně jako u smyšleného nazaretského a téměř všeho v židovské/křesťanské Bibli. Pro více informací:
Odstraňování a znesvěcování původních nežidovských náboženských textů
a
Odhalení duchovní korupce: Duchovní alchymie & Bible
Pravý význam „chrámu Slunce“ je duchovní. Symbolizuje zdokonalenou duši, v níž paprsky ze sluneční [666] čakry, která je středem duše a obíhá v ní duchovní energie, vyzařují do 8 samostatných paprsků. Zářící duši symbolizuje slunce. 8 je číslo Astaroth. To je také „Nový Jeruzalém“. Jméno „Jeruzalém“ bylo rovněž ukradeno a zkomoleno na název města v Izraeli. „Jeruzalém“ JE KONCEPT!

Všimněte si, že na dvou satanských symbolech zcela vpravo nahoře je číslo 8 symbolem pro nekonečno/nesmrtelnost. Osmička je otočená na bok. Dvojitý kříž symbolizuje lidskou duši na úrovni sluneční [666] a srdeční/ramenní čakry. Osmicípá hvězda vlevo je hvězda Astaroth. Katolická církev ji označila jako „Sigil bestie“. Cokoli co má něco společného s duchovnem, bylo očerňováno, pomlouváno, znesvěcováno a hanobeno křesťanskými církvemi.
Zářivá zdokonalená duše je také symbolicky „Světlo“.


Symbol Astaroth vlevo symbolizuje rovnováhu a equilibrium, které je dosaženo, když jsou obě nádí, ida a pingala, stejně aktivní a sušumna již není neaktivní.

Lebka a kosti symbolizují fázi Nigredo [transformace] Magnum Opus - Velkoho díla (proměny duše v božství). Jedná se o fázi smrti v díle, než je duše očištěna do božství. Nečisoty jsou odděleny od čistého.

Černé slunce, havran, vrána a černá barva také symbolizují fázi Nigredo [transformace]. Černé slunce je astrální Slunce.

Páv je pro Satana posvátný a představuje třetí oko a pestrobarevnou fázi Magnum Opus následující po Nigredu [transformaci].
Lucifere, Lucifere, natáhni svůj ocas a odveď mě plnou rychlostí úžinou, údolím smrti, k zářivému světlu, k paláci bohů -Isanatha Muni

Obrácený kříž je velmi starobylý symbol, který předchází křesťanství a jeho židovským kořenům o tisíce let. Jeho skutečný význam symbolizuje správný způsob vyrovnání čaker. Veledůležitá solární čakra [666] je nasměrována špičkou směrem dolů a dává duši její sílu.

O sluneční čakře a svobodném zednářství: Postava „Hirama Abiffa“ je další alegorií. Vězte, že „HIRAM“ je velmi stará mantra pro Slunce. Černé Slunce [astrální Slunce]. Hrim souvisí se zednářem Hiramem Abiffem. „Předkládá se všem kandidátům během třetího stupně svobodného zednářství.“ Všimněte si TŘETÍHO - třetí, sluneční čakry. Zlaté čakry. Sluneční čakra, kterou také symbolizuje svastika. Z Wikipedie: článek o Hiramu Abiffovi Hiram Abiff (také Hiram Abif nebo vdovin syn) je ústřední postavou alegorie, která byla předkládána všem kandidátům během třetího stupně svobodného zednářství. Hiram je představen jako hlavní architekt chrámu krále Šalamouna, který je zavražděn v chrámu, který navrhl, třemi lotry během neúspěšného pokusu donutit ho, aby prozradil tajná hesla zednářských mistrů.
POZNÁMKA: „Hiram je představen jako hlavní architekt chrámu krále Šalamouna.“ Jinými slovy, sluneční čakra symbolizovaná satanským obráceným křížem, je zdrojem Velkého díla a zdrojem energie duše. To také symbolizuje Thorovo kladivo. Sluneční čakra je „architektem duše“. Veškerá energie k posílení vaší duše pochází z této čakry. Sluneční čakra, která se nachází v blízkosti pupku, je také místem, kde jsme byli poprvé vyživováni a kde nám byl dán život v matčině lůně. Hiram Abiff není postava, ale KONCEPT. „Tajná hesla“ jsou mantry a slova síly, která probouzejí a posilují čakry. Všechna starověká pohanská náboženství kladla důraz na Slunce. Slunce je dárcem života, a to se týká i astrálního Slunce duše; „Šalamounova Chrámu.“ Sluneční čakra hraje klíčovou roli také ve Velkém díle.© Copyright 2006, 2008, 2011, 2015 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457