Spirituální satanismus se liší od LaVeyova satanismu. Jsme si vědomi existence Satana/Lucifera jako skutečné bytosti. Nejsme ateisté! Navzdory velkým neschodům, organizace the Church of Satan, založená v roce 1966 Antonem Szandorem LaVeyem, v současné době zastává ateistický postoj, pokud jde o tzv. vnější božstva, a považuje Satana pouze za „archetyp“.

Na základě nových poznatků získaných po stovkách hodin intenzivního a hloubkového výzkumu jsme zjistili následující:

1. Satan je náš pravý Bůh Stvořitel.
„JHVH“, kterého oklamaní nazývají „Jehovou“, je falešná entita. „JHVH“ označuje čtyři živly a rohy v populárních židovských magických systémech, které jsou dostupné veřejnosti.

2. Postava „JežíšE Krista“ je smyšlená a byla ukradena z některých pohanských legend pro dospělé. O bohu, který visí na stromě, jako například Odinovi, který je pak vzkříšen, což je dalším popisem alchymistické operace přeměny duše - smrt a pak vzkříšení.
Nazaretský je a nikdy nebyl ničím jiným než nástrojem k tomu, aby se odstranilo veškeré skutečné duchovní poznání a odzbrojilo obyvatelstvo od jejich duchovních sil. Lidstvo v důsledku toho zaplatilo biliony a biliony dolarů, nemocemi, bídou a utrpením. To vše kvůli odstanění tohoto poznání. Duchovní poznání bylo systematicky ničeno, překroucováno a kaženo, aby jsme všichni byli DUCHOVNĚ A FINANČNĚ ZOTROČENI. Násilným podsouváním obyvatelstvu, že Nazaretský je skutečnou entitou, si ti nahoře udrželi kontrolu a sklidili nevýslovné zisky i moc.

3. Pravý satanismus předcházel křesťanství o tisíce let a je založen na úplné proměně duše. Křesťané jsou klamáni, aby „přijali Ježíše Krista“ a byli „spaseni“, což je všechno falešné. Všechno v křesťanském náboženství je falešné a my to nade vší pochybnost dokazujeme. Křesťanský podvod se „spasením“je založen na ukradených a zkažených znalostech o duchovní alchemii, pomocí níž člověk skutečně duchovně pracuje na přeměně své duše. aby dosáhl božství.

Mnoho tradičních satanistů uctívá Satana/Lucifera. Někteří ho uznávají jako přítele a neuctívají ho. Respektujeme individualitu a osobní volby. Vztah k Satanovi/Luciferovi záleží na každém jednotlivci, protože satanismus si cení svobodného myšlení a individuality.

Satan je nositelem poznání. Cílem duchovního satanismu je aplikovat toto poznání a přeměnit naše duše a dosáhnout tak božství, jak původně zamýšlel náš Bůh stvořitel Satan.

Na rozdíl od většiny náboženství duchovní satanismus vybízí k tomu, abyste o všem pochybovali a vše si ověřovali. Být nejlepší verzí sebe same a překračovat omezení jsou esencí duchovního satanismu. To začíná používáním vlastního mozku k jeho maximálnímu potenciálu.
Duchovní satanismus v žádném případě není v rozporu s vědou. Důrazně podporujeme a povzbuzujeme veškeré vědecké poznání a zkoumání. Jsme si dobře vědomi toho, že lidstvo v oblastech vědeckých poznatků a porozumení nebezpečně zaostává, a to v důsledku staletí útlaku křesťanstvím. Jsme přesvědčeni, že všechny duchovní a paranormální jevy lze vědecky vysvětlit racionálním způsobem. Vědecké poznání zatím jen nepokročilo natolik, aby bylo možné pochopit nebo vysvětlit většinu takzvaných „nadpřirozených jevů“.

V duchovním satanismu neexistují žádní prostředníci. Důrazně vyzýváme naše lidi, aby se satanem komunikovali přímo, jeden s jedním. Ministerstvo je zde pro pouze pro radu a podporu. Vztah člověka se Satanem je mezi ním a Satanem. Zastáváme postoj „odpovědnosti odpovědným.“ Neklademe žádná omezení na poznání nebo osobní moc a děláme vše pro to, aby bylo veškeré poznání dostupné KAŽDÉMU - ne jen několika vyvoleným, kteří jsou samozvanou „elitou“, jako je tomu u jiných náboženství. Satan podporuje samostudium, učení a přímou zkušenost.

Většina duchovních satanistů skládá vůči Satanovi závazek. Tento závazek je velmi důležitý, protože Satan nás chrání, když pracujeme na rozvoji našich duchovních sil. Ti, kteří jdou sami nebo bez jakékoli duchovní ochrany, často mají nepříjemné až katastrofické zážitky. Jakmile se jednou zavážeme, démoni nás poté často vedou a spolupracují s námi, aby nám pomohli rozvíjet se. Na rozdíl od náboženství pravé cesty, duchovní satanismus vybízí k akci. Satan chce, aby jeho lidé žili, žili naplno a vyvíjeli se.

Satan je tu pro nás vždy, ale jak postupujeme, očekává od nás, že zvládneme některé věci, které jsme schopni, sami, s použitím našich vlastních sil. Křesťanství a jeho kohorty záměrně dělají z lidí mrzáky. Křesťané věčně básní o tom, jak jejich Nazaretský uzdravil lidi. Tito lidé zůstávají otroky, protože je nikdo neučí, jak, ani se od nich nevyžaduje aby uzdravovali sebe nebo druhé. Archetyp Nazaretského zastupuje otroctví, nevolnictví a snášení nekonečného zneužívání, aby se lidstvo naprogramovalo, aby se stalo dokonalými otroky v novém světovém řádu. Nazaretský klade naprostý důraz na „posmrtný život“, aby vytvořil pohled na svět, ve kterém na životě, který nyní žijeme, nezáleží. Tento pohled na svět je nezbytný k tomu, abychom snášeli všechny druhy zneužívání ve prospěch několika mála vyvolených.
„Tento mýtus o Kristu nám dobře posloužil.“
-Papež Lev X. [1475-1521]

Pokud jde o tzv. „zázraky“ spojené s křesťanstvím, zazračných bylo velmi málo a udály se dlouho od sebe. Jsou také založeny na alegoriích souvisejících s proměnou lidské duše. Každý člověk s duchovním poznáním a schopností může vykonat všechny skutky, které jsou Nazaretskému přisuzovány v Bibli, a ještě mnohem víc. Většina křesťanů si neuvědomuje, že se jedná o zlovolnými mimozemšťany [nepřátelské nordické bytosti známé také jako „andělé“ a další mimozemskou rasou známou jako Šedí], kteří čas od času předvádějí divadlo, aby dali věrohodnost jejich lži. Co se týče praktikujících lidí z hnutí New Age, mnozí se dovolávají pomoci andělů a přitom se nic nedozvědí. Stejné téma lidských nevědomosti a bezmoci. Satan/Lucifer je pravý Bůh stvořitel a velký osvoboditel lidstva. Nebojí se lidem poskytnout duchovní moc a poznání, protože je pravdivý a nemá co skrývat.

Satan nám dává poznání, abychom se mohli stát nezávislými a svobodnými. Vede nás k tomu, abychom se stali pány svých životů a osudů. Satan a jeho démoni jsou vždy připraveni nám pomoci, když se objeví věci, které ještě sami nedokážeme zvládnout.

Satan plní své sliby, je důsledný a milující. Satan představuje svobodu, sílu, moc a spravedlnost. Satan nám ukazuje že není v pořádku, nechat se zneužívat. Ukazuje nám, že si zasloužíme potěšení, štěstí a lepší život. Stvořil nás prostřednictvím genetického inženýrství, stejně jako vědci nyní vytvářejí klony a pracují s genetikou, avšak na mnohem pokročilejší úrovni.

Mnoho lidí si nepřipouští takzvané „okultní“ síly, neberou je v potaz. Neberou je vážně, nebo o nich z jiných důvodů vůbec nevědí. Pravda je, že okultní moc byla po staletí v rukou několika málo lidí. Křesťanství bylo jejich nástrojem k odstranění tohoto poznání z obyvatelstva.
Po odstranění vědomostí byla vymyšlena fiktivní minulost , aby se lidé nedozvěděli pravdu. Lidé, kteří těmto znalostem nerozumějí nebo je neznají, jsou vydáni na milost a nemilost těm, kteří je mají a umí je používat. Před tisíci lety ve starověkém Egyptě byla tato moc dobře známá a většina obyvatelstva věděla, jak ji používat. S příchodem židovství/křesťanství a islámu, byly znalosti systematicky ničeny všude, kde se vyskytovaly.

Města, knihovny a další zdroje vědomostí byly zničeny. ve snaze zničit veškeré vědění o Původních bozích [kteří jsou mimozemšťané] a o silách lidské duše. Bohové, kteří se stýkali s lidmi, uzavírali s nimi manželství nebo se s nimi přátelili, byli prokleti a vyhnáni.

Lidstvo bylo odříznuto od našeho pravého Boha Stvořitele Satana a od té doby upadá. Zneužívání dětí, zvířat, bezohledné ničení a neúcta k životnímu prostředí, Zemi, ostatním lidem a živým tvorům jsou některé z důsledků duchovní degenerace. Před tisíci lety, dávno před příchodem židovství/křesťanství, lidé žili po boku bohů v éře známé jako „zlatý věk“.

Satan je sumerský bůh známý jako „EA“ nebo „ENKI“. Je BŮH, nikoliv anděl! V průběhu staletí byl očerňován a pomlouván falešnými a lživými výroky. Většina lidí Satana nezná. Věří všemu, co se o něm říká, aniž by o tom pochybovali. Strach je mocný nástroj, který byl po staletí využíván k tomu, aby udržel lidstvo od Satana dál.

Satan je nejzářivější a nejmocnější z bohů. Je symbolizován nosičem vody, znamením Vodnáře, jedenáctým znamením zvěrokruhu. Vodnář je znamením lidstva, techniky a geniality. Jedním z Satanových čísel je číslo 11.

Satan/Enki založil staroegyptský Hadí řád, známý také jako „Hadí bratrstvo.“ V průběhu tisíciletí bylo duchovní učení zkomoleno a již se nepodobá původním naukám. Tento řád měl lidstvu přinést božské poznání a sílu a dokončit Velké dílo přeměny našich duší. Toto poznání zůstalo v rukou několika málo lidí a bylo zneužito ke škodě nás všech, pod taktovkou nepřátelských bohů. Lidem je řečeno, že pokud jim bude tato moc dána, tak ji zneužijí. To je další lež, kterou vytvořili a šíří ti, kdo tyto síly záměrně využívají k nekalým cílům pod vedením nepřátelských mimozemšťanů, kteří se maskují jako „Jehova“ a spol. Odhalit tyto dobře střežená tajemství průměrnému člověku, by zaručilo, že ti, kteří ovládají lidstvo, by si již neudrželi svou moc.

Bohové jsou mimozemskou humanoidní rasou bytostí. V Křesťanská bible jsou zmiňováni jako „Nephilim“. Tyto bytosti jsou velmi vyspělé, vysoce rozvinuté a nesmírně znalé a mocné. Geneticky upravili svou DNA, takže nestárnou.

V Simonově verzi Necronomiconu [tato kniha je založena na mezopotámské/sumerské mytologii, i když je klasifikována jako dílo fikce], se věta: „Když Velký medvěd visí nízko na obloze“ vztahuje k „souhvězdí velké medvědice“, které je součástí souhvězdí Velkého vozu. Když se planety seřadí určitým způsobem, otevře se tím cesta vesmírným cestovatelům. Lidé se vždy dívají na oblohu, doufajíc v návrat našich bohů.

Jediným účelem lidstva bylo využití jako otrocké pracovní síly v dolech pro Nephilim. Po dokončení projektu těžby zlata jsme měli být zničeni. dokončen. Satan spolu s mnoha dalšími Nephilim zplodil děti s lidskými matkami. Tito potomci byli známí jako „polobozi“.

Satan je neuvěřitelně silný, brilantní a mocný. Odmítl uznat porážku. Prohrál bitvu, ale ne válku. SATAN/LUCIFER ZNAMENÁ SVOBODU OD TYRANIE!

OPRAVDU SATAN EXISTUJE?
Ano, komunikuje se svými učedníky a následovníky. Mnozí z nás jsme ho viděli. Byli jsme svědky takzvaného nadpřirozena a byli jsme obdařeni schopnostmi, které dalece přesahují schopnosti běžného člověka. Když se zeptáme dostáváme odpovědi. Na rozdíl od jiných náboženství, kde stoupenci musí své bohy hledat, Satan/Lucifer přichází k nám. Dává nám o o své přítomnosti vědět.

Démoni, v kontrastu ke všem křesťanským lžím, jsou přáteli lidstva. Démoni, kteří jsou původními bohy, nám dávají mnoho individuální pozornosti a ochrany, jakmile je s nimi navázán silný a důvěryhodný vztah. Když jsme Satanovi nablízku a pod jeho ochranou, poskytuje nám ke spolupráci hodné Démony. Jejich Sigily obsahují velmi důležité vzory alchymistických symbolů souvisejících s otevíráním duše.

Satan není „zlý“, ani není zodpovědný za množství nemocí, chorob nebo čehokoli jiného, co trápí lidstvo. Ty jsou způsobeny odstraněním a zničením starověkého vědění, které bylo nahrazeno programy křesťanství.

Satanismus reprezentuje rovnováhu mezi duchovností a technologií. Bez této rovnováhy se civilizace nakonec hroutí.

„Peklo“ není hořícím ohnivým jezerem. Peklo se nenachází uvnitř Země, jak tvrdí někteří pošetilí křesťané, aby lidi vystrašili. Křesťanský koncept pekla je velmi směšný. Někteří z nás, kteří mají blízko k Satanovi, viděli „peklo“, a všichni mají zřejmě stejné zkušenosti. Některá místa v Pekle jsou temná a osvětlená modrým světlem a na jiných místech, je denní světlo. Jednou z Luciferových barev je modrá a démoni často objevují doprovázeni modrým světlem. Modrá je velmi duchovní barva. Viděla jsem lidi, jak v pekle seděli okolo stolu v baru a hráli karty. Místnost byla plná kouře. Tito lidé, kteří už byli mrtví, mohli kouřit, jak se jim zamane. Tito lidé byli v duchovní formě. Někteří navštěvovali Zemi, aby pomáhali lidem, kteří jsou na cestě levé ruky. Tady nás, jeho vlastní lidi, Satan uchovává, dokud se nebudeme moci reinkarnovat a dosáhnout božství.

„Peklo“ a „Dolní svět“ jsou také alegoriemi tří nižších čaker; „Peklo“ reprezentuje kořenovou čakru. Důvodem je ohnivý had kundaliní , který leží stočený pod kořenovou čakrou, a když se probudí, může být až spalující.

V kontrastu k hysterickým křesťanským tvrzením není satanismus v žádném případě o krevních obětech. V celé židovské/křesťanské Bibli se naopak setkáváme s nejrůznějšími druhy vražd a živých krevních obětí. Had, který symbolizuje Satana, představuje kundaliní na úrovni základny páteře a také DNA. Had reprezentuje život. Když je tato síla aktivována, jsme uzdraveni a osvíceni.

Pro ty z vás, kteří mají problémy s nebo jsou pod vlivem křesťanství, doporučuji, abyste si přečetli vše, co je obsaženo na těchto webových stránkách. stránkách:

 

© Copyright 2002, 2004, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457